Ruimtegebruik

Nederland is een dichtbevolkt en dichtbebouwd land. Op een relatief klein oppervlak biedt het ruimte aan tal van concurrerende functies, zoals wonen, werken, mobiliteit, recreatie en natuur.

Om aan die vraag naar ruimte te kunnen voldoen hebben Nederlanders door de eeuwen heen polders drooggelegd en woeste gronden ontgonnen om het aantal hectaren bruikbaar areaal uit te breiden. Daar tegenover staat dat we de laatste jaren worden geconfronteerd met juist een beperking van het voor bebouwing beschikbare areaal. Denk bijvoorbeeld aan de Vogel en Habitatrichtlijn die door de Europese Unie wordt opgelegd.

Hier vindt u informatie over de oppervlakte ofwel het areaal die verschillende gebruiksfuncties zoals wonen, werken, landbouw, natuur en recreatie innemen. Ook vindt u hier informatie over het eigenaarschap van gronden en ontwikkeling in grondprijzen. 

 

Vernieuwd

Energielabels van woningen, 2010 t/m 2022

Indicator | 28 maart 2023

Per 31 december 2022 waren ruim 4,8 miljoen woningen voorzien van een geldig energielabel. Circa 32% van deze woningen heeft een A label (of hoger), 17% een B label en 25% een C label.

Biologische landbouw: arealen en veestapels, 2011-2022

Indicator | 28 maart 2023

In 2022 telt Nederland 80 duizend hectare biologische landbouwgrond. Dat is 4 duizend hectare meer als het jaar ervoor. Het percentage landbouwgrond waarop biologisch wordt geboerd ligt ruim boven... meer

Verbruik van hernieuwbare energie 1990-2021

Indicator | 22 februari 2023

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik was 13,0 procent in 2021. Dit is lager dan in 2020, toen het aandeel inclusief statistische overdracht uitkwam op 14,0 procent.... meer

Areaal bostypen 1984-2021

Indicator | 13 februari 2023

Het aandeel gemengd bos in het Nederlandse bos neemt toe door gewijzigd bosbeheer en veranderingen in het bosareaal.

Eigendom van bossen, 1975-2021

Indicator | 13 februari 2023

Circa 49% van de bossen in Nederland is in bezit van de overheid, met als grootste terreineigenaar Staatsbosbeheer. De overige bossen zijn in bezit van een groot aantal particuliere boseigenaren,... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.