Compendium voor de Leefomgeving
472 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Ruimtegebruik

Nederland is een dichtbevolkt en dichtbebouwd land. Op een relatief klein oppervlak biedt het ruimte aan tal van concurrerende functies, zoals wonen, werken, mobiliteit, recreatie en natuur.

Om aan die vraag naar ruimte te kunnen voldoen hebben Nederlanders door de eeuwen heen polders drooggelegd en woeste gronden ontgonnen om het aantal hectaren bruikbaar areaal uit te breiden. Daar tegenover staat dat we de laatste jaren worden geconfronteerd met juist een beperking van het voor bebouwing beschikbare areaal. Denk bijvoorbeeld aan de Vogel en Habitatrichtlijn die door de Europese Unie wordt opgelegd.

Hier vindt u informatie over de oppervlakte ofwel het areaal die verschillende gebruiksfuncties zoals wonen, werken, landbouw, natuur en recreatie innemen. Ook vindt u hier informatie over het eigenaarschap van gronden en ontwikkeling in grondprijzen. 

 

Recent vernieuwd

Infrastructuur, 2018

Indicator | 21 april 2020

De infrastructuur is ongelijk over Nederland verdeeld. In de Randstadprovincies liggen veel meer rijks- en spoorwegen dan in de rest van Nederland.

Ruimte per inwoner, 1900-2015

Indicator | 21 april 2020

Door de sterke groei van de Nederlandse bevolking tussen 1900 en 2015 is beschikbare ruimte per inwoner in deze periode met meer dan 67% afgenomen. De ruimte per inwoner in Nederland... meer

Kaart bodemgebruik van Nederland, 2015

Indicator | 8 januari 2020

Nederland is een groen land; meer dan vier vijfde van het oppervlak is in gebruik voor recreatie, landbouw, bos en natuur. Het ruimtegebruik verschilt sterk per provincie.

Veranderingen bodemgebruik, 1996 - 2015

Indicator | 7 januari 2020

Tussen 1996 en 2015 is de totale oppervlakte verkeersterrein, bebouwd terrein en semi-bebouwd terrein (rode ruimte) in Nederland toegenomen en de totale oppervlakte recreatie-,... meer

Gebruiksfuncties van de Noordzee, 2019

Indicator | 24 juni 2019

Het Nederlands Continentaal Plat van de Noordzee geeft plaats aan een groot aantal economische gebruiksfuncties. Deze staan vaak op gespannen voet met de natuurfuncties van het gebied... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.