Compendium voor de Leefomgeving
472 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Ruimtegebruik

Nederland is een dichtbevolkt en dichtbebouwd land. Op een relatief klein oppervlak biedt het ruimte aan tal van concurrerende functies, zoals wonen, werken, mobiliteit, recreatie en natuur.

Om aan die vraag naar ruimte te kunnen voldoen hebben Nederlanders door de eeuwen heen polders drooggelegd en woeste gronden ontgonnen om het aantal hectaren bruikbaar areaal uit te breiden. Daar tegenover staat dat we de laatste jaren worden geconfronteerd met juist een beperking van het voor bebouwing beschikbare areaal. Denk bijvoorbeeld aan de Vogel en Habitatrichtlijn die door de Europese Unie wordt opgelegd.

Hier vindt u informatie over de oppervlakte ofwel het areaal die verschillende gebruiksfuncties zoals wonen, werken, landbouw, natuur en recreatie innemen. Ook vindt u hier informatie over het eigenaarschap van gronden en ontwikkeling in grondprijzen. 

 

Recent vernieuwd

Gebruiksfuncties van de Noordzee, 2019

Indicator | 24 juni 2019

Het Nederlands Continentaal Plat van de Noordzee geeft plaats aan een groot aantal economische gebruiksfuncties. Deze staan vaak op gespannen voet met de natuurfuncties van het gebied... meer

Gebruiksfuncties van de Noordzee, 2017

Indicator | 20 december 2017

Het Nederlands Continentaal Plat wordt intensief gebruikt. Economische gebruiksfuncties als scheepvaart, visserij en de winning van gas, olie en oppervlaktedelfstoffen staan op... meer

Infrastructuur, 2016

Indicator | 3 januari 2017

De infrastructuur is ongelijk over Nederland verdeeld. In de Randstadprovincies liggen veel meer rijks- en spoorwegen dan in de rest van Nederland.

Gebieden terreinbeherende organisaties, 2015

Indicator | 29 maart 2016

De terreinen van de drie grote organisaties die de natuurterreinen bezitten of in beheer hebben, liggen verspreid over heel Nederland.

Ruimte per inwoner, 1900-2012

Indicator | 26 februari 2016

Door de sterke groei van de Nederlandse bevolking tussen 1900 en 2012 is beschikbare ruimte per inwoner in deze periode met meer dan 67% afgenomen. De ruimte per inwoner in Nederland... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.