Verdroging

Vanaf 1990 is verdroging een thema binnen het milieubeleid. De effecten van verdroging zijn soms bij de consument, maar vaker in de natuur merkbaar. Diverse natuurgebieden hebben te lijden van wateronttrekking en peilverlaging.
Oorzaken van verdroging zijn onder andere waterwinning door drinkwaterbedrijven, grondwateronttrekking door industrie en versnelde afwatering (drainage) om een voor de landbouw geschikter waterpeil te bereiken.
Het beleid heeft een programma verdrogingsbestrijding in gang gezet met herstelmaatregelen. In 2010 moet het verdroogd areaal met 40% verminderd zijn t.o.v. 1985. In 2000 was slechts 3% van het verdroogde areaal hersteld, terwijl 25% de doelstelling was.

 

Vernieuwd

Koelwatergebruik en warmtelozing door elektriciteitscentrales, 1981-2021

Indicator | 26 juni 2023

Het gebruik van koelwater bij de centrale opwekking van elektriciteit fluctueert in de tijd. Sinds 2012 is het gebruik van zout koelwater toegenomen en van zoet koelwater afgenomen. Dit komt... meer

Watergebruik in de land- en tuinbouw, 2001-2021

Indicator | 22 juni 2023

Het watergebruik binnen de land- en tuinbouw daalde in 2021 ten opzichte van 2020. De jaren 2018 tot en met 2020 waren relatief droge jaren waarbij het watergebruik hoger lag. Irrigatie vraagt het... meer

Fauna van de heide, 1990-2021

Indicator | 24 maart 2023

Veel kenmerkende diersoorten van de heide zijn achteruitgegaan sinds 1990.

Trend van amfibieën, 1997-2021

Indicator | 15 september 2022

De groep van de kikkers, padden en salamanders nam in de periode 1997-2009 gestaag toe. Vanaf 2010 wordt de trend van de soortgroep echter sterk negatief beïnvloed door de extreme achteruitgang... meer

Koelwatergebruik en warmtelozing door elektriciteitscentrales, 1981-2020

Indicator | 14 juni 2022

Het gebruik van koelwater bij de centrale opwekking van elektriciteit fluctueert in de tijd. Sinds 2012 neemt het gebruik van zout koelwater toe. Dit komt vooral door extra elektriciteitsproductie... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.