Compendium voor de Leefomgeving
547 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Verdroging

Vanaf 1990 is verdroging een thema binnen het milieubeleid. De effecten van verdroging zijn soms bij de consument, maar vaker in de natuur merkbaar. Diverse natuurgebieden hebben te lijden van wateronttrekking en peilverlaging.
Oorzaken van verdroging zijn onder andere waterwinning door drinkwaterbedrijven, grondwateronttrekking door industrie en versnelde afwatering (drainage) om een voor de landbouw geschikter waterpeil te bereiken.
Het beleid heeft een programma verdrogingsbestrijding in gang gezet met herstelmaatregelen. In 2010 moet het verdroogd areaal met 40% verminderd zijn t.o.v. 1985. In 2000 was slechts 3% van het verdroogde areaal hersteld, terwijl 25% de doelstelling was.

 

Recent vernieuwd

Fauna van de heide, 1990-2017

Indicator | 2 oktober 2018

Veel kenmerkende diersoorten van de heide zijn achteruitgegaan sinds 1990.

Kwaliteit grondwaterafhankelijke ecosystemen, 2017

Indicator | 3 september 2018

Terreinen met matige of slechte grondwaterstanden komen verspreid voor in het hele land en in alle ecosystemen op het land. Vooral moerassen, natte heiden en natte graslanden zijn... meer

Trend van amfibieën, 1995-2017

Indicator | 2 juli 2018

De groep van de kikkers, padden en salamanders is in de periode 1995-2017 gestaag toegenomen. De laatste jaren wordt de trend van de soortgroep echter sterk negatief beïnvloed door de... meer

Watergebruik door elektriciteitscentrales, 1976-2014

Indicator | 30 oktober 2017

Het gebruik van koelwater bij de centrale opwekking van elektriciteit fluctueert in de tijd. Een aanzienlijk deel van het koelwater komt uit zoute wateren. In zowel 2013 als 2014 is... meer

Kwaliteit grondwaterafhankelijke ecosystemen, 2016

Indicator | 28 september 2017

Terreinen met matige of slechte grondwaterstanden komen verspreid voor in het hele land en in alle ecosysteemtypen. Vooral moerassen, natte heiden en natte graslanden zijn verdroogd... meer

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.