Compendium voor de Leefomgeving
502 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Verkeer en milieu

Verkeer en vervoer omvat het personenvervoer (particulier en openbaar) en goederenvervoer over weg, spoor, water en lucht. Mobiele werktuigen en landbouwtractoren worden ook tot verkeer en vervoer gerekend.
Vooral aan de milieuthema's klimaatverandering, verzuring en grootschalige luchtverontreiniging levert het verkeer en vervoer een grote bijdrage.
Bij de emissies naar water spelen koper (antifouling van schepen) en PAK's (vooral uit de scheepvaart) een rol.
Het verkeer is ook een bron van geluid- en geurhinder. Rond Schiphol is geluidhinder gezien het aantal klachten een probleem.
Binnen verkeer en vervoer veroorzaakt het wegverkeer de grootste milieudruk.
Om de milieudruk, die wordt veroorzaakt door verkeer en vervoer, te verminderen, wordt een kleine 10% van de totale milieukosten besteed.

 

Recent vernieuwd

Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2017

Indicator | 16 april 2019

Het wegverkeer veroorzaakt het leeuwendeel van de emissies naar lucht door de sector Verkeer en vervoer. De emissiecijfers van het wegverkeer zijn alle berekend op basis van de afzet... meer

Verbruik van hernieuwbare energie voor vervoer, 2005-2017

Indicator | 9 april 2019

Het verbruik van hernieuwbare energie voor vervoer groeit vanaf 2007 doordat de overheid leveranciers van benzine en diesel heeft verplicht om hernieuwbare energie te leveren. Toch... meer

Dagvlinders, 1992-2018

Indicator | 29 maart 2019

De achteruitgang van de vlinderpopulaties is nog niet gestuit. In historisch perspectief is de verspreidingstrend gestabiliseerd, maar in populatieaantallen gaat de afname door.

Emissies door de zeescheepvaart, 1990-2017

Indicator | 26 maart 2019

Het betreft hier de feitelijke emissies op Nederlands grondgebied. De zeescheepvaart wordt niet meegenomen in de door Nederland gerapporteerde emissies, berekend volgens de... meer

Wegvoertuigen naar milieuklasse, 1985-2017

Indicator | 26 maart 2019

Wegvoertuigen worden steeds schoner door steeds verder aangescherpte typekeuringseisen die opgelegd zijn door de EU en zijn opgenomen in de Nederlandse wetgeving.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.