Verkeer en milieu

Verkeer en vervoer omvat het personenvervoer (particulier en openbaar) en goederenvervoer over weg, spoor, water en lucht. Mobiele werktuigen en landbouwtractoren worden ook tot verkeer en vervoer gerekend.
Vooral aan de milieuthema's klimaatverandering, verzuring en grootschalige luchtverontreiniging levert het verkeer en vervoer een grote bijdrage.
Bij de emissies naar water spelen koper (antifouling van schepen) en PAK's (vooral uit de scheepvaart) een rol.
Het verkeer is ook een bron van geluid- en geurhinder. Rond Schiphol is geluidhinder gezien het aantal klachten een probleem.
Binnen verkeer en vervoer veroorzaakt het wegverkeer de grootste milieudruk.
Om de milieudruk, die wordt veroorzaakt door verkeer en vervoer, te verminderen, wordt een kleine 10% van de totale milieukosten besteed.

 

Vernieuwd

Roet in lucht, jaargemiddelde, 2007-2021

Indicator | 25 juni 2023

De jaargemiddelde concentraties van roet liggen op een historisch laag niveau. In de periode 2016-2021 is de roet concentratie op verkeersbelaste locaties met circa 43% gedaald. De concentratie... meer

Goederenvervoer van en naar Nederland naar vervoerswijze, 1998-2021

Indicator | 19 juni 2023

Het binnenlands en grensoverschrijdend goederenvervoer bereikte in 2021 het hoogste niveau sinds 1998. Het vervoerde gewicht steeg in 2021 met 4,1 procent in vergelijking met een jaar eerder.... meer

Emissies door de zeescheepvaart, 1990-2021

Indicator | 12 juni 2023

De emissies door de zeescheepvaart omvatten de emissies die op Nederlands grondgebied worden uitgestoten. Het is een relatief grote bron van verzurende stoffen die de luchtkwaliteit... meer

Trend van dagvlinders, 1992-2022

Indicator | 16 mei 2023

De achteruitgang van de vlinderpopulaties is nog niet gestuit. In historisch perspectief is de achteruitgang in verspreiding aan het afvlakken, maar in populatieaantallen gaat de afname door.

Wegverkeer: volumeontwikkeling en milieudruk, 1990-2021

Indicator | 24 april 2023

De emissies van fijnstof, stikstofoxiden en kooldioxide in Nederland zijn in 2021 lager dan in 1990, ondanks een toename van wegverkeer. Dit komt onder andere door het gebruik van verbeterde... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.