Compendium voor de Leefomgeving
463 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Verkeer en milieu

Verkeer en vervoer omvat het personenvervoer (particulier en openbaar) en goederenvervoer over weg, spoor, water en lucht. Mobiele werktuigen en landbouwtractoren worden ook tot verkeer en vervoer gerekend.
Vooral aan de milieuthema's klimaatverandering, verzuring en grootschalige luchtverontreiniging levert het verkeer en vervoer een grote bijdrage.
Bij de emissies naar water spelen koper (antifouling van schepen) en PAK's (vooral uit de scheepvaart) een rol.
Het verkeer is ook een bron van geluid- en geurhinder. Rond Schiphol is geluidhinder gezien het aantal klachten een probleem.
Binnen verkeer en vervoer veroorzaakt het wegverkeer de grootste milieudruk.
Om de milieudruk, die wordt veroorzaakt door verkeer en vervoer, te verminderen, wordt een kleine 10% van de totale milieukosten besteed.

 

Recent vernieuwd

Geluidhinder per bron, 2016

Indicator | 10 februari 2020

In 2016 hebben inwoners van Nederland in hun woonomgeving vooral hinder van geluid dat wordt veroorzaakt door wegverkeer, burenlawaai en vliegverkeer.

Belasting van het oppervlaktewater door verkeer en vervoer, 1990-2017

Indicator | 1 oktober 2019

Terwijl begin deze eeuw voor een aantal stoffen nog forse reducties te zien waren door specifieke maatregelen (met name bij scheepscoatings), is de belasting van het oppervlaktewater... meer

Vliegbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse luchthavens, 1997-2018

Indicator | 27 september 2019

In de periode 1997-2018 is het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens gestegen van 32 miljoen tot bijna 80 miljoen. Na een terugval in 2009 steeg het aantal passagiers vanaf... meer

Wegvoertuigen naar milieuklasse, 1985-2018

Indicator | 27 september 2019

Wegvoertuigen worden steeds schoner door steeds verder aangescherpte typekeuringseisen die opgelegd zijn door de EU en zijn opgenomen in de Nederlandse wetgeving.

Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2018

Indicator | 27 september 2019

Het wegverkeer veroorzaakt het leeuwendeel van de emissies naar lucht door de sector Verkeer en vervoer.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.