Compendium voor de Leefomgeving
482 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Verkeer en milieu

Verkeer en vervoer omvat het personenvervoer (particulier en openbaar) en goederenvervoer over weg, spoor, water en lucht. Mobiele werktuigen en landbouwtractoren worden ook tot verkeer en vervoer gerekend.
Vooral aan de milieuthema's klimaatverandering, verzuring en grootschalige luchtverontreiniging levert het verkeer en vervoer een grote bijdrage.
Bij de emissies naar water spelen koper (antifouling van schepen) en PAK's (vooral uit de scheepvaart) een rol.
Het verkeer is ook een bron van geluid- en geurhinder. Rond Schiphol is geluidhinder gezien het aantal klachten een probleem.
Binnen verkeer en vervoer veroorzaakt het wegverkeer de grootste milieudruk.
Om de milieudruk, die wordt veroorzaakt door verkeer en vervoer, te verminderen, wordt een kleine 10% van de totale milieukosten besteed.

 

Recent vernieuwd

Emissies naar lucht door wegverkeer, 2017

Indicator | 25 juni 2019

Personenauto's hebben het grootste aandeel in de emissies van koolmonoxide, VOS, zwaveldioxide, kooldioxide, methaan en distikstofoxide door wegverkeer. Het goederenvervoer emitteert... meer

Externe veiligheid rond regionale luchthavens, 2010-2016

Indicator | 20 juni 2019

De externe veiligheid rond luchthavens beschrijft het risico voor omwonenden om te overlijden door betrokkenheid bij een ongeval met een vliegtuig. Voor een aantal jaren beschrijft... meer

Geluidsbelasting rond Schiphol, 2000-2016

Indicator | 20 juni 2019

Kaarten met geluidscontouren geven weer hoe de geluidbelasting door luchtverkeer er rondom Schiphol uitziet. Door de ligging van de startbanen en de woonkernen, die zoveel mogelijk... meer

Externe veiligheid rond Schiphol , 2000-2016

Indicator | 20 juni 2019

De externe veiligheid rond Schiphol beschrijft het risico voor omwonenden om te overlijden door betrokkenheid bij een ongeval met een vliegtuig. Risicocontouren op de kaart... meer

Geluidsbelasting rondom regionale luchthavens, 2010 en 2016

Indicator | 20 juni 2019

Kaarten met geluidscontouren geven weer hoe de geluidbelasting door luchtverkeer er uitziet rond de luchthavens bij Groningen, Lelystad, Rotterdam, Eindhoven en Maastricht. De... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.