Compendium voor de Leefomgeving
522 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Verkeer en milieu

Verkeer en vervoer omvat het personenvervoer (particulier en openbaar) en goederenvervoer over weg, spoor, water en lucht. Mobiele werktuigen en landbouwtractoren worden ook tot verkeer en vervoer gerekend.
Vooral aan de milieuthema's klimaatverandering, verzuring en grootschalige luchtverontreiniging levert het verkeer en vervoer een grote bijdrage.
Bij de emissies naar water spelen koper (antifouling van schepen) en PAK's (vooral uit de scheepvaart) een rol.
Het verkeer is ook een bron van geluid- en geurhinder. Rond Schiphol is geluidhinder gezien het aantal klachten een probleem.
Binnen verkeer en vervoer veroorzaakt het wegverkeer de grootste milieudruk.
Om de milieudruk, die wordt veroorzaakt door verkeer en vervoer, te verminderen, wordt een kleine 10% van de totale milieukosten besteed.

 

Recent vernieuwd

CO2-emissie per voertuigkilometer van nieuwe personenauto's, 1998-2017

Indicator | 9 januari 2019

De gemiddelde CO2-uitstoot per kilometer van nieuwe personenauto's in Nederland neemt sinds 2015 weer toe. Nederland is hierdoor in de EU geen koploper meer. De toename... meer

Wegvoertuigen naar milieuklasse, 1985-2017

Indicator | 24 oktober 2018

Wegvoertuigen worden steeds schoner door steeds verder aangescherpte typekeuringseisen die opgelegd zijn door de EU en zijn opgenomen in de Nederlandse wetgeving.

Emissies en voertuigkilometers per wegtype, 2017

Indicator | 24 oktober 2018

De uitstoot door wegvoertuigen van koolmonoxide, vluchtige organische stoffen (VOS) en in mindere mate fijn stof vindt vooral binnen de bebouwde kom plaats; stikstofoxiden ontstaan... meer

Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer, 1990-2017

Indicator | 24 oktober 2018

Door de steeds strengere Europese emissie-eisen die aan nieuwe voertuigen worden gesteld, zijn de emissies per voertuigkilometer in 2017 aanzienlijk lager dan in 1990. De gemiddelde... meer

Emissies naar lucht door wegverkeer, 2017

Indicator | 24 oktober 2018

Personenauto's hebben het grootste aandeel in de emissies door wegverkeer (koolmonoxide, VOS, zwaveldioxide, kooldioxide, methaan en distikstofoxide). Het goederenvervoer emitteert de... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.