Verkeer en milieu

Verkeer en vervoer omvat het personenvervoer (particulier en openbaar) en goederenvervoer over weg, spoor, water en lucht. Mobiele werktuigen en landbouwtractoren worden ook tot verkeer en vervoer gerekend.
Vooral aan de milieuthema's klimaatverandering, verzuring en grootschalige luchtverontreiniging levert het verkeer en vervoer een grote bijdrage.
Bij de emissies naar water spelen koper (antifouling van schepen) en PAK's (vooral uit de scheepvaart) een rol.
Het verkeer is ook een bron van geluid- en geurhinder. Rond Schiphol is geluidhinder gezien het aantal klachten een probleem.
Binnen verkeer en vervoer veroorzaakt het wegverkeer de grootste milieudruk.
Om de milieudruk, die wordt veroorzaakt door verkeer en vervoer, te verminderen, wordt een kleine 10% van de totale milieukosten besteed.

 

Vernieuwd

Vliegtuigbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse luchthavens, 1997-2021

Indicator | 14 november 2022

Na een sterke groei van het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens van 32 miljoen in 1997 tot ruim 81 miljoen in 2019, is er in 2020 en 2021 een sterke terugval van het aantal... meer

Belasting van het oppervlaktewater door verkeer en vervoer, 1990-2020

Indicator | 3 november 2022

Terwijl begin deze eeuw voor een aantal stoffen nog forse reducties te zien waren door specifieke maatregelen (met name bij scheepscoatings), is de belasting van het oppervlaktewater de laatste... meer

Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 1990-2020

Indicator | 4 oktober 2022

De emissies naar lucht van kooldioxide (CO2) en methaan (CH4) zijn voor de doelgroep Verkeer en vervoer in 2020 lager dan in 1990, de emissies van distikstofoxide (N2... meer

Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2020

Indicator | 3 oktober 2022

Het wegverkeer veroorzaakt het leeuwendeel van de emissies naar lucht door de sector Verkeer en vervoer.

Trend van amfibieën, 1997-2021

Indicator | 15 september 2022

De groep van de kikkers, padden en salamanders nam in de periode 1997-2009 gestaag toe. Vanaf 2010 wordt de trend van de soortgroep echter sterk negatief beïnvloed door de extreme achteruitgang... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.