Verkeer en milieu

Verkeer en vervoer omvat het personenvervoer (particulier en openbaar) en goederenvervoer over weg, spoor, water en lucht. Mobiele werktuigen en landbouwtractoren worden ook tot verkeer en vervoer gerekend.
Vooral aan de milieuthema's klimaatverandering, verzuring en grootschalige luchtverontreiniging levert het verkeer en vervoer een grote bijdrage.
Bij de emissies naar water spelen koper (antifouling van schepen) en PAK's (vooral uit de scheepvaart) een rol.
Het verkeer is ook een bron van geluid- en geurhinder. Rond Schiphol is geluidhinder gezien het aantal klachten een probleem.
Binnen verkeer en vervoer veroorzaakt het wegverkeer de grootste milieudruk.
Om de milieudruk, die wordt veroorzaakt door verkeer en vervoer, te verminderen, wordt een kleine 10% van de totale milieukosten besteed.

 

Vernieuwd

Luchtvaartnetwerk van Schiphol, 2004-2020

Indicator | 15 december 2021

Door de COVID-19 pandemie daalde de netwerkkwaliteit van Schiphol in 2020 zeer sterk: de verschillende maten van connectiviteit voor Schiphol namen af met 54 tot 83 procent. In... meer

Ontwikkeling woningen in beperkingengebieden Luchthavenindelingbesluit Schiphol, 2004-2020

Indicator | 15 december 2021

Rond Schiphol gelden restricties voor woningbouw. Het Luchthavenindelingbesluit Schiphol geeft met gebieden aan waar welke restricties gelden. In de gebieden met de grootste... meer

Geluidhinder Schiphol, 2004 - 2020

Indicator | 15 december 2021

Door de corona-pandemie nam het aantal vluchten op Schiphol met bijna de helft af. Daardoor nam de berekende ernstige hinder af met 65% en de ernstige slaapverstoring met 57% ten... meer

Geluidhinder en woningbouw rond regionale luchthavens, 2010 - 2020

Indicator | 15 december 2021

Door de ongekende terugval van het aantal passagiersvluchten was de ernstige hinder in 2020 bij alle regionale luchthavens van nationale betekenis lager dan in 2018. Maar de afname... meer

Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2020 voorlopig

Indicator | 22 november 2021

Het wegverkeer veroorzaakt het leeuwendeel van de emissies naar lucht door de sector Verkeer en vervoer.

De emissiecijfers van het wegverkeer zijn berekend op... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.