Verkeer en ruimte

We leven in een mobiele samenleving. Om te kunnen participeren in allerlei activiteiten, op allerlei plekken verplaatsen we ons veelvuldig en over behoorlijke afstanden.

De afgelopen twintig jaar is de mobiliteit in ons land gegroeid. Die groei kwam tot uiting in een aanzienlijke vergroting van de verplaatsingsafstanden. De grotere verplaatsingsafstanden werden mogelijk voor de toenemende beschikbaarheid van snellere vervoerswijzen (auto én openbaar vervoer) en door betere wegverbindingen. Deze trend is het gevolg van een sterke inkomensstijging, relatieve daling van de transportkosten, individualisering, huishoudensverdunning en een toename van tweeverdieners en taakcombinatie.

Het autobezit is de afgelopen dertig jaar meer dan verdubbeld, van drie miljoen naar ruim acht miljoen auto's. De mobiliteit nam voornamelijk toe in en rond de grote steden, met name in de Randstad. In die regio's staan dan ook de meeste files.

 

Vernieuwd

Reizigerskilometers in Nederland door de Nederlandse bevolking, 2018-2021

Indicator | 20 maart 2023

In 2021 werden ruim 168,4 miljard reizigerskilometers afgelegd. Dat is 11 procent meer dan in 2020. Hiervan werd bijna 69 procent gereisd in een personenauto als bestuurder of passagier. De fiets... meer

Ontwikkeling personen- en goederenmobiliteit 2010-2020

Indicator | 10 januari 2023

Tussen 2010 en 2019 nam de totale personenmobiliteit (gemeten in afgelegde afstand) in Nederland met 3 procent toe. Als gevolg van de COVID-19 pandemie nam de afstand die inwoners van Nederland... meer

Vliegtuigbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse luchthavens, 1997-2021

Indicator | 14 november 2022

Na een sterke groei van het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens van 32 miljoen in 1997 tot ruim 81 miljoen in 2019, is er in 2020 en 2021 een sterke terugval van het aantal... meer

Bereikbaarheid arbeidsplaatsen per auto en openbaar vervoer/fiets, 2020

Indicator | 8 september 2022

De bereikbaarheid per openbaar vervoer/fiets in de spits (tussen 7:00-9:00u) is gemiddeld ruim 60 procent lager dan de bereikbaarheid per auto. In de daluren (12:00-14:00u) neemt dit verschil in... meer

Rijksuitgaven aanleg, beheer en onderhoud hoofdinfrastructuur, 2008-2020

Indicator | 7 september 2022

De uitgaven voor wegaanleg groeiden tussen 2008 en 2010 om daarna tot 2017 sterk af te nemen; De uitgaven voor beheer en onderhoud van wegen laten vanaf 2011 een stijgende lijn zien.... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.