Versnippering

De Nederlandse natuurgebieden raken versnipperd door de aanleg van (snel)wegen en bebouwing. Wegen vormen barrières voor (dier)soorten en veroorzaken verkeersslachtoffers. De versnippering leidt tot kleine, meer of minder geïsoleerde gebieden waarin een aantal soorten niet goed kan overleven. De populaties worden te klein en dieren kunnen elkaar niet meer bereiken. De voortplanting komt hierdoor in gevaar.

De versnippering door wegen vormt een belangrijke bedreiging voor de Nederlandse dassenpopulatie en ook de rietzanger geldt als voorbeeld van een soort die gevoelig is voor versnippering van zijn leefgebied. Verbinden van natuurgebieden kan ecologisch gezien veel verbeteren en is één van de pijlers van het beleid rond het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Op dit terrein is de nodige voortgang geboekt. Ook het aanleggen van faunapassages en -tunnels geeft voor diverse diersoorten verbetering in de verspreidingsmogelijkheden. Bij de jaarlijkse paddentrek helpen veel vrijwilligers om de barrières tussen overwinteringsgebied (hoger gelegen bos) en voortplantingsgebied (bijvoorbeeld uiterwaarden) te overbruggen.