Versnippering

De Nederlandse natuurgebieden raken versnipperd door de aanleg van (snel)wegen en bebouwing. Wegen vormen barriëres voor (dier)soorten en veroorzaken verkeersslachtoffers. De versnippering leidt tot kleine, meer of minder geïsoleerde gebieden waarin een aantal soorten niet goed kan overleven. De populaties worden te klein en dieren kunnen elkaar niet meer bereiken. De voortplanting komt hierdoor in gevaar.

De versnippering door wegen vormt een belangrijke bedreiging voor de Nederlandse dassenpopulatie en ook de rietzanger geldt als voorbeeld van een soort die gevoelig is voor versnippering van zijn leefgebied. Verbinden van natuurgebieden kan ecologisch gezien veel verbeteren en is één van de peilers van het beleid rond het Natuurnetwerk Nederland (NNN).Op dit terrein is de nodige voortgang geboekt. Ook het aanleggen van faunapassages en -tunnels geeft voor diverse diersoorten verbetering in de verspreidingsmogelijkheden. Bij de jaarlijkse paddentrek helpen veel vrijwilligers om de barriëres tussen overwinteringsgebied (hoger gelegen bos) en voortplantingsgebied (b.v uiterwaarden) te overbruggen.

 

Vernieuwd

Realisatie Natuurnetwerk - verwerving en inrichting, 1990-2021

Indicator | 22 augustus 2023

De oppervlakte verworven gronden om het Natuurnetwerk Nederland te realiseren, is op 1 januari 2022 toegenomen tot ruim 117.000 hectare. De gronden worden na verwerving ingericht als nieuwe natuur... meer

Landgebruik en het landschap, 2021

Indicator | 13 juli 2023

Het Nederlandse landschap wordt gevormd door combinaties van landgebruik, die sterk per regio verschillen. Zo wordt ongeveer de helft van Nederland gedomineerd door agrarisch landgebruik. Andere... meer

Kaart bodemgebruik van Nederland, 2017

Indicator | 20 juni 2023

Nederland is een groen land; meer dan viervijfde van het oppervlak is in gebruik voor recreatie, landbouw, bos en natuur. Het ruimtegebruik verschilt sterk per provincie.

Ruimte per inwoner, 1900-2017

Indicator | 20 juni 2023

Door de sterke groei van de Nederlandse bevolking tussen 1900 en 2017 is beschikbare ruimte per inwoner in deze periode met meer dan 68 procent afgenomen. De ruimte per inwoner in Nederland is... meer

Veranderingen bodemgebruik, 1996 - 2017

Indicator | 8 juni 2023

Tussen 1996 en 2017 is de totale oppervlakte verkeersterrein, bebouwd terrein en semi-bebouwd terrein (rode ruimte) in Nederland toegenomen en de totale oppervlakte recreatie-, agrarisch-,... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.