Compendium voor de Leefomgeving
522 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Versnippering

De Nederlandse natuurgebieden raken versnipperd door de aanleg van (snel)wegen en bebouwing. Wegen vormen barriëres voor (dier)soorten en veroorzaken verkeersslachtoffers. De versnippering leidt tot kleine, meer of minder geïsoleerde gebieden waarin een aantal soorten niet goed kan overleven. De populaties worden te klein en dieren kunnen elkaar niet meer bereiken. De voortplanting komt hierdoor in gevaar.

De versnippering door wegen vormt een belangrijke bedreiging voor de Nederlandse dassenpopulatie en ook de rietzanger geldt als voorbeeld van een soort die gevoelig is voor versnippering van zijn leefgebied. Verbinden van natuurgebieden kan ecologisch gezien veel verbeteren en is één van de peilers van het beleid rond het Natuurnetwerk Nederland (NNN).Op dit terrein is de nodige voortgang geboekt. Ook het aanleggen van faunapassages en -tunnels geeft voor diverse diersoorten verbetering in de verspreidingsmogelijkheden. Bij de jaarlijkse paddentrek helpen veel vrijwilligers om de barriëres tussen overwinteringsgebied (hoger gelegen bos) en voortplantingsgebied (b.v uiterwaarden) te overbruggen.

 

Recent vernieuwd

Boerenlandvogels, 1990-2017

Indicator | 21 september 2018

Door veranderingen in de landbouw zijn veel broedvogels van het agrarische gebied in Nederland achteruitgegaan. Deze ontwikkeling doet zich in de hele EU voor.

Realisatie Natuurnetwerk - verwerving en inrichting, 1990-2017

Indicator | 4 september 2018

Het areaal verworven gronden (inclusief functiewijziging) om het Natuurnetwerk Nederland te realiseren, is per 1 januari 2017 toegenomen tot meer dan 108.000 hectare. Tussen 2011 en... meer

Begrenzing van het Natuurnetwerk en de Natura 2000-gebieden

Indicator | 4 september 2018

Na de herijking is het Natuurnetwerk Nederland in omvang teruggebracht. Daarbij is een deel van de Natura 2000-gebieden (ruim 27.000 hectare) buiten het Natuurnetwerk komen te liggen... meer

Ontsnipperende maatregelen bij infrastructuur, 2017

Indicator | 4 september 2018

Eind 2017 waren er in totaal 114 van de 178 in het Meerjarenprogramma Ontsnippering opgenomen knelpunten geheel opgelost en 46 gedeeltelijk opgelost door het nemen van mitigerende... meer

Ruimtelijke samenhang natuurgebieden, 2015

Indicator | 3 september 2018

Met de sinds 1990 toegenomen oppervlakte aan natuur is ook de ruimtelijke samenhang van de natuur op het land verbeterd. Echter, een aanzienlijk deel van het Natuurnetwerk Nederland... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.