Compendium voor de Leefomgeving
477 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Verstedelijking

De stedelijke ontwikkeling is van belang voor de leefbaarheid van de stad en van het omringende land. Het stedelijk gebied breidt uit door de bouw van nieuwe woonwijken, bedrijventerreinen, recreatieparken en spoor- of snelwegen. Daarnaast wordt het bestaande stedelijk gebied steeds stedelijker door verdichting, herstructurering, transformatie en andere stedelijke ontwikkelingen.

De concentratie van mensen, activiteiten, contactmogelijkheden en ideeën biedt een goede voedingsbodem voor groei, vooruitgang en vernieuwing. Tegelijkertijd brengt de hoge dichtheid van bevolking, bedrijven, verkeer en bebouwing ook problemen met zich mee. Verschillende groepen en activiteiten zitten dicht op elkaar in de ruimte en kunnen daardoor hinder van elkaar ondervinden. De omvang van de steden en van de daar gedane investeringen in infrastructuur en gebouwde omgeving maken dat iedere aanpassing van de ruimtelijke inrichting aan veranderde omstandigheden een grote klus wordt en daardoor vaak een zaak van lange adem. Dergelijke knelpunten staan tegenover de hierboven genoemde voordelen en bemoeilijken het optimaal benutten van de kansen van de stad.

 

Recent vernieuwd

Woningvoorraad naar eigendom, 2012-2019

Indicator | 20 oktober 2020

Op 1 januari 2019 stonden er ruim 7,8 miljoen woningen in Nederland. Dat is 5,8 procent meer dan in 2012. Van de totale woningvoorraad is het aandeel koopwoningen het grootst. Begin 2019 was 57,4... meer

Voorraad woningen en niet-woningen, mutaties en gebruiksfuncties, 2019

Indicator | 20 oktober 2020

Op 31 december 2019 waren er bijna 7,9 miljoen woningen in Nederland. Daarnaast stonden er ruim 1,1 miljoen niet-woningen, waaronder kantoren, winkels en zorginstellingen. 'Overig gebruik' en '... meer

Woningvoorraad naar bouwjaar en woningtype, 2019

Indicator | 20 oktober 2020

Op 1 januari 2019 waren er ruim 7,8 miljoen woningen in Nederland. Van deze woningen is 11,5% in 2005 of later gebouwd.

Bijna tweederde van alle woningen bestaat uit eengezinswoningen, de... meer

Werken binnen bestaand bebouwd gebied, 2000 - 2018

Indicator | 1 oktober 2020

Uitbreiding van bedrijfsvestigingen vindt vooral plaats binnen het bestaand bebouwd gebied van 2000. Ongeveer driekwart van de uitbreiding van de bedrijfsvestigingen sinds 2000 ligt... meer

Wonen binnen bestaand bebouwd gebied, 2000 - 2019

Indicator | 1 oktober 2020

De uitbreiding van de woningvoorraad in Nederland vond sinds 2007 voor meer dan de helft plaats binnen de grenzen van het bestaand bebouwd gebied van 2000. In de meest recente periode... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.