Compendium voor de Leefomgeving
494 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Verstedelijking

De stedelijke ontwikkeling is van belang voor de leefbaarheid van de stad en van het omringende land. Het stedelijk gebied breidt uit door de bouw van nieuwe woonwijken, bedrijventerreinen, recreatieparken en spoor- of snelwegen. Daarnaast wordt het bestaande stedelijk gebied steeds stedelijker door verdichting, herstructurering, transformatie en andere stedelijke ontwikkelingen.

Samen hadden de 22 grootste stedelijke agglomeraties begin 2011 een inwonertal van zes en een half miljoen, bijna 40% van de Nederlandse bevolking. Als we de op deze steden gerichte omliggende plaatsen meetellen, wonen er in de 22 stadsgewesten in totaal ruim 9 miljoen mensen, meer dan de helft van alle mensen in Nederland.

De concentratie van mensen, activiteiten, contactmogelijkheden en ideeën biedt een goede voedingsbodem voor groei, vooruitgang en vernieuwing. Tegelijkertijd brengt de hoge dichtheid van bevolking, bedrijven, verkeer en bebouwing ook problemen met zich mee. Verschillende groepen en activiteiten zitten dicht op elkaar in de ruimte en kunnen daardoor in veel gevallen hinder van elkaar ondervinden. De omvang van de steden en van de daar gedane investeringen in infrastructuur en gebouwde omgeving maken dat iedere aanpassing van de ruimtelijke inrichting aan veranderde omstandigheden een grote klus wordt en daardoor vaak een zaak van lange adem. Dergelijke knelpunten staan tegenover de hierboven genoemde voordelen en bemoeilijken het optimaal benutten van de kansen van de stad.

 

Recent vernieuwd

Verkoopprijs woningen, 2017

Indicator | 6 september 2018

De prijzen van bestaande koopwoningen lagen in 2017 gemiddeld 7,6 procent hoger dan in 2016. Door nieuwe huiseigenaren werd er gemiddeld 263 duizend euro betaald voor een bestaande... meer

Ontwikkelingen in Rijksbufferzones, 2000-2017

Indicator | 6 september 2018

Het rijksbeleid voor de Rijksbufferzones is in 2012 afgeschaft, maar de ruimtelijke ontwikkelingen worden nog wel gemonitord. Over de periode 2000-2015 is bebouwing en infrastructuur... meer

Bundeling werken binnen nationale bundelingsgebieden, 2000-2016

Indicator | 6 september 2018

Tussen 2007 en 2016 is het aandeel werken binnen nationale bundelingsgebieden niet sterk veranderd. Ruim de helft van de bedrijfsvestigingen en bijna 60 procent van het aantal... meer

Bundeling wonen in nationale bundelingsgebieden, 2000-2017

Indicator | 6 september 2018

Tussen 2000 en 2017 is het aandeel woningen en inwoners binnen nationale bundelingsgebieden niet sterk veranderd. Er was een lichte toename. Iets meer dan de helft van het aantal... meer

Werken binnen bestaand bebouwd gebied, 2000 - 2015

Indicator | 6 september 2018

Uitbreiding van bedrijfsvestigingen vindt vooral plaats binnen het bestaand bebouwd gebied van 2000. Ongeveer driekwart van de uitbreiding van de bedrijfsvestigingen sinds 2000 ligt... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.