Verstedelijking

De stedelijke ontwikkeling is van belang voor de leefbaarheid van de stad en van het omringende land. Het stedelijk gebied breidt uit door de bouw van nieuwe woonwijken, bedrijventerreinen, recreatieparken en spoor- of snelwegen. Daarnaast wordt het bestaande stedelijk gebied steeds stedelijker door verdichting, herstructurering, transformatie en andere stedelijke ontwikkelingen.

De concentratie van mensen, activiteiten, contactmogelijkheden en ideeën biedt een goede voedingsbodem voor groei, vooruitgang en vernieuwing. Tegelijkertijd brengt de hoge dichtheid van bevolking, bedrijven, verkeer en bebouwing ook problemen met zich mee. Verschillende groepen en activiteiten zitten dicht op elkaar in de ruimte en kunnen daardoor hinder van elkaar ondervinden. De omvang van de steden en van de daar gedane investeringen in infrastructuur en gebouwde omgeving maken dat iedere aanpassing van de ruimtelijke inrichting aan veranderde omstandigheden een grote klus wordt en daardoor vaak een zaak van lange adem. Dergelijke knelpunten staan tegenover de hierboven genoemde voordelen en bemoeilijken het optimaal benutten van de kansen van de stad.

 

Vernieuwd

Verkoopprijs woningen, 2022

Indicator | 10 augustus 2023

In 2022 was de gemiddelde transactieprijs van een bestaande koopwoning in Nederland bijna 429 duizend euro. De gemiddelde transactieprijs in 2022 was bijna 42 duizend euro hoger (+13,6%) dan in... meer

Afval van huishoudens, 1985-2022

Indicator | 3 augustus 2023

In de jaren tachtig en negentig is de hoeveelheid huishoudelijk afval die jaarlijks in Nederland vrijkomt sterk toegenomen. Van 2001 tot en met 2007 is de groei veel minder, en vanaf 2007 tot en... meer

Recreatie in groenblauwe gebieden, 2006-2021

Indicator | 3 juli 2023

Het bezoek aan natuurgebieden is in de periode 2017-2021 toegenomen. Ook over een langere termijn (2006-2021) is sprake van een toename van het bezoek aan natuurgebieden... meer

Fijnere fractie van fijn stof (PM2,5) in lucht, 2009-2022

Indicator | 23 juni 2023

In 2022 is de Europese grenswaarde voor het jaargemiddelde PM2,5 (25 µg/m3) nergens in Nederland overschreden. Wel is de advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (5... meer

Eigendom van bossen, 1975-2021

Indicator | 13 februari 2023

Circa 49% van de bossen in Nederland is in bezit van de overheid, met als grootste terreineigenaar Staatsbosbeheer. De overige bossen zijn in bezit van een groot aantal particuliere boseigenaren,... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.