Verzuring en vermesting

Verzuring ontstaat als gevolg van verontreiniging van de lucht met de stoffen zwaveldioxide, ammoniak en stikstofoxiden. Deze gassen reageren met elkaar en worden omgezet in onder andere salpeterzuur en zwavelzuur. Deze stoffen kunnen leiden tot verzuring van bodem en water en kunnen planten en materialen aantasten. Landbouw, verkeer en de industrie zijn de belangrijkste bronnen van verzurende stoffen.

De groei en intensivering van de landbouwsector heeft geleid tot overmatige toevoer van stikstof en fosfaat. Hierdoor verslechterde de kwaliteit van het ondiepe grondwater en het oppervlaktewater en werd de natuur op het land en in het water ontregeld. Niet alleen via uit- en afspoeling, maar ook via depositie van ammoniak werkt de overbemesting in de landbouw door naar het milieu in de vorm van vermesting en verzuring van natuur.

De ecologische effecten van vermesting door stikstof zijn echter belangrijker geworden dan de verzurende effecten van zwavel en stikstof.

 

Vernieuwd

Herkomst stikstofdepositie, 2021

Indicator | 27 januari 2023

Alle bekende Nederlandse bronnen samen dragen voor 71% bij aan de gemiddelde stikstofdepositie in Nederland. Daarbij levert de agrarische sector met 50% verreweg de grootste bijdrage... meer

Stikstof-efficiƫntie van de Nederlandse landbouw, 1990 - 2020

Indicator | 24 januari 2023

Mede door het meststoffenbeleid is de stikstof-efficiƫntie (NUE) van de Nederlandse landbouwsector tussen 1990 en 2020 toegenomen van 30% naar 50%. De NUE van een gemiddeld melkveebedrijf is bijna... meer

Herkomst verzurende depositie, 2021

Indicator | 19 januari 2023

Ongeveer 68% van de verzurende depositie in Nederland is afkomstig van Nederlandse bronnen. De Nederlandse landbouw heeft daar een aandeel in van 46%. De verzurende depositie in Nederland, ten... meer

Watervogels IJsselmeergebied, 1980-2021

Indicator | 20 december 2022

De ecologische omstandigheden voor vogels in het Natte hart van Nederland (IJsselmeer, Markermeer en de randmeren) zijn de afgelopen decennia flink veranderd. Deze verandering wordt... meer

Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw, 1990-2020

Indicator | 8 december 2022

In de periode 1990-2020 is de emissie van ammoniak door de land- en tuinbouw met 66% afgenomen; in de periode tot 2000 was de afname sterker dan in de periode daarna. Tussen 2013 en 2020... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.