Compendium voor de Leefomgeving
467 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Verzuring en vermesting

Verzuring ontstaat als gevolg van verontreiniging van de lucht met de stoffen zwaveldioxide, ammoniak en stikstofoxiden. Deze gassen reageren met elkaar en worden omgezet in onder andere salpeterzuur en zwavelzuur. Deze stoffen kunnen leiden tot verzuring van bodem en water en kunnen planten en materialen aantasten. Landbouw, verkeer en de industrie zijn de belangrijkste bronnen van verzurende stoffen.

De groei en intensivering van de landbouwsector heeft geleid tot overmatige toevoer van stikstof en fosfaat. Hierdoor verslechterde de kwaliteit van het ondiepe grondwater en het oppervlaktewater en werd de natuur op het land en in het water ontregeld. Niet alleen via uit- en afspoeling, maar ook via depositie van ammoniak werkt de overbemesting in de landbouw door naar het milieu in de vorm van vermesting en verzuring van natuur.

De ecologische effecten van vermesting door stikstof zijn echter belangrijker geworden dan de verzurende effecten van zwavel en stikstof.

 

Recent vernieuwd

Geschiktheid stikstofdepositie stikstofgevoelige landnatuur, 2018

Indicator | 22 juni 2020

De huidige milieudruk door stikstofdepositie is sinds de jaren negentig verminderd. Het areaal met slechte geschikte condities voor het duurzaam voorkomen van landnatuur is ongeveer gehalveerd ten... meer

Geschiktheid zuurgraad bodem verzuringsgevoelige landnatuur, 2018

Indicator | 22 juni 2020

De kwaliteit van de bodem is in veel ecosystemen goed wat de zuurgraad betreft. Maar vooral in (half)natuurlijke graslanden, open duin en moeras voldoet de zuurgraad op een deel van het areaal... meer

Mestafzet buiten de landbouw, 2000-2018

Indicator | 9 maart 2020

Tot en met 2015 is een steeds groter deel van de geproduceerde mest buiten de landbouw afgezet. Het grootste deel van de afzet buiten de landbouw bestaat uit mestexport met daarnaast... meer

Gebruik stikstof en fosfaat uit dierlijke mest en benutting van de plaatsingsruimte, 2000-2018

Indicator | 9 maart 2020

Van de plaatsingsruimte voor fosfaat is in 2018 landelijk 88 procent benut; voor stikstof is de benuttingsgraad 95 procent. Het bemestingsniveau voor stikstof uit dierlijke mest ligt... meer

Emissies naar lucht door huishoudens, 1990-2018

Indicator | 9 maart 2020

De emissies van kooldioxide (CO2) en stikstofoxiden (NOx) worden voor het belangrijkste deel bepaald door de inzet van brandstoffen voor ruimteverwarming.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.