Verzuring en vermesting

Verzuring ontstaat als gevolg van verontreiniging van de lucht met de stoffen zwaveldioxide, ammoniak en stikstofoxiden. Deze gassen reageren met elkaar en worden omgezet in onder andere salpeterzuur en zwavelzuur. Deze stoffen kunnen leiden tot verzuring van bodem en water en kunnen planten en materialen aantasten. Landbouw, verkeer en de industrie zijn de belangrijkste bronnen van verzurende stoffen.

De groei en intensivering van de landbouwsector heeft geleid tot overmatige toevoer van stikstof en fosfaat. Hierdoor verslechterde de kwaliteit van het ondiepe grondwater en het oppervlaktewater en werd de natuur op het land en in het water ontregeld. Niet alleen via uit- en afspoeling, maar ook via depositie van ammoniak werkt de overbemesting in de landbouw door naar het milieu in de vorm van vermesting en verzuring van natuur.

De ecologische effecten van vermesting door stikstof zijn echter belangrijker geworden dan de verzurende effecten van zwavel en stikstof.

 

Vernieuwd

Verzuring en grootschalige luchtverontreiniging: emissies, 1990 - 2019

Indicator | 23 februari 2021

De emissies van zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak, fijn stof PM10 / PM2,5 en NMVOS zijn sterk afgenomen sinds 1990. De emissies van NMVOS liggen in 2019... meer

Stikstof-efficiƫntie van de Nederlandse landbouw

Indicator | 14 oktober 2020

De stikstof-efficiƫntie (NUE) is de verhouding tussen de nuttige afvoer van stikstof (in de vorm van gewassen, dierlijke producten, dierlijke mest) en de aanvoer. Een toename van de... meer

Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw, 1990-2018

Indicator | 8 oktober 2020

In de periode 1990-2018 is de berekende emissie van ammoniak door de land- en tuinbouw met 66% afgenomen; in de periode tot 2000 was de afname sterker dan in de periode daarna. Tussen 2013 en 2017... meer

Atmosferische depositie op binnenwater en op het rioolstelsel, 1990-2018

Indicator | 8 oktober 2020

De atmosferische depositie is voor veel stoffen een belangrijke bron voor de belasting van het oppervlaktewater en het rioolstelsel. Bij de metalen cadmium, , zink, koper en lood is de... meer

Belasting van het oppervlaktewater met vermestende stoffen, 1990-2018

Indicator | 8 oktober 2020

In 2018 is de belasting van het oppervlaktewater door stikstof- en fosforverbindingen met 17% respectievelijk 21% gedaald ten opzichte van 2017. Dit komt voornamelijk doordat de uit- en afspoeling... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.