Compendium voor de Leefomgeving
463 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Water en groene ruimte

Binnen dit onderwerp gaat het onder andere over de veiligheid tegen overstromingen, de ontwikkeling in de afwatering van de grote rivieren, water in nieuwbouwgebieden, behoud en verbetering van de natuur (waaronder de realisering van het Natuurnetwerk Nederland), de Noordzee en het landschap.

 

Recent vernieuwd

Windvermogen in Nederland, 1990-2018

Indicator | 20 augustus 2019

De elektriciteitsproductie van windmolens nam in 2018 met 4 procent toe en dat komt vrijwel overeen met de uitbreiding van de capaciteit. Per saldo werd ongeveer 190 megawatt aan... meer

Overschrijding kritische depositiewaarden voor stikstof op natuur, 1995 - 2016

Indicator | 9 april 2019

De gemiddelde stikstofdepositie op het land is de laatste jaren gestabiliseerd. Voor grote delen van de verschillende ecosystemen is de depositie echter nog hoger dan de kritische... meer

Bouwen in natuurgebieden in de Ecologische Hoofdstructuur, 2000 - 2017

Indicator | 6 september 2018

Van de ca 994.000 hectare die in 2011 was aangemerkt als EHS, is in 2017 circa 292.000 hectare niet meer aangemerkt als Nationaal Natuurnetwerk (NNN). Deze gebieden geven een veel... meer

Ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierbed van grote rivieren, 2000 - 2017

Indicator | 6 september 2018

In de periode 2000 - 2017 is in het rivierbed van Rijn en Maas het aantal nieuwe woningen gebouwd buiten het bebouwde gebied meer dan verdubbeld van 5.450 in 2000 tot 11.432 in 2017.... meer

Ruimtelijke ontwikkelingen in reserveringsgebieden 'Ruimte voor de Rivier', 2000 - 2017

Indicator | 6 september 2018

In de reserveringsgebieden in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier is het aantal nieuwe woningen in de periode 2000-2017 buiten bestaand bebouwd gebied met 34 woningen... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.