Water en groene ruimte

Binnen dit onderwerp gaat het onder andere over de veiligheid tegen overstromingen, de ontwikkeling in de afwatering van de grote rivieren, water in nieuwbouwgebieden, behoud en verbetering van de natuur (waaronder de realisering van het Natuurnetwerk Nederland), de Noordzee en het landschap.

 

Vernieuwd

Staat van instandhouding en trends soorten en habitattypen Vogel- en Habitatrichtlijn, 2013-2018

Indicator | 18 november 2021

In Nederland heeft ca. 90% van de habitattypen een zeer tot matig ongunstige staat van instandhouding. Ongeveer een kwart van de habitatrichtlijnsoorten verkeert in een gunstige staat van... meer

Windvermogen in Nederland, 1990-2020

Indicator | 21 oktober 2021

De capaciteit van de windmolens nam in 2020 fors toe met bijna 48 procent. Deze toename komt vooral door de toename van windmolens op zee. De capaciteit van windmolens op land steeg... meer

Budget vervanging en renovatie hoofd-infrastructuur en watersysteem 2016-2020

Indicator | 2 juni 2021

Vervanging en renovatie (VenR) betreft het tijdig programmeren en nemen van maatregelen aan kunstwerken en wegen, waarbij regulier beheer en onderhoud niet meer voldoende is. Voornamelijk in de... meer

Nestsucces van boerenlandvogels, 2000-2019

Indicator | 25 april 2021

Bij vogels van het open boerenland (grutto, kievit, scholekster, tureluur, wulp en slobeend) blijkt het nestsucces sinds 2012 gedaald. Bij erf- en struweelvogels (boerenzwaluw, ringmus, spotvogel... meer

Bouwen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN), 2000 - 2019

Indicator | 7 januari 2021

Voor de analyse van woningbouw in natuurgebieden is gekeken naar de planologisch beschermde Ecologische Hoofdstructuur (2012) en Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
Van de ca 994.000 hectare die... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.