Compendium voor de Leefomgeving
547 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Water en groene ruimte

Het gaat hier onder andere om de veiligheid tegen overstromingen, de ontwikkeling van opvang van grote afwateringen van de grote rivieren, water in nieuwbouwgebieden, behoud en verbetering van de natuur (waaronder de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur), de Noordzee en het landschap.

 

Recent vernieuwd

Bouwen in natuurgebieden in de Ecologische Hoofdstructuur, 2000 - 2017

Indicator | 6 september 2018

Van de ca 994.000 hectare die in 2011 was aangemerkt als EHS, is in 2017 circa 292.000 hectare niet meer aangemerkt als Nationaal Natuurnetwerk (NNN). Deze gebieden geven een veel... meer

Ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierbed van grote rivieren, 2000 - 2017

Indicator | 6 september 2018

In de periode 2000 - 2017 is in het rivierbed van Rijn en Maas het aantal nieuwe woningen gebouwd buiten het bebouwde gebied meer dan verdubbeld van 5.450 in 2000 tot 11.432 in 2017.... meer

Ruimtelijke ontwikkelingen in reserveringsgebieden 'Ruimte voor de Rivier', 2000 - 2017

Indicator | 6 september 2018

In de reserveringsgebieden in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier is het aantal nieuwe woningen in de periode 2000-2017 buiten bestaand bebouwd gebied met 34 woningen... meer

Realisatie Natuurnetwerk - verwerving en inrichting, 1990-2017

Indicator | 4 september 2018

Het areaal verworven gronden (inclusief functiewijziging) om het Natuurnetwerk Nederland te realiseren, is per 1 januari 2017 toegenomen tot meer dan 108.000 hectare. Tussen 2011 en... meer

Ontsnipperende maatregelen bij infrastructuur, 2017

Indicator | 4 september 2018

Eind 2017 waren er in totaal 114 van de 178 in het Meerjarenprogramma Ontsnippering opgenomen knelpunten geheel opgelost en 46 gedeeltelijk opgelost door het nemen van mitigerende... meer

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.