Water en milieu

De beschikbaarheid van water is essentieel voor zowel de mens als de natuur. De onttrekking van grondwater op grote schaal is een van de oorzaken van de verdroging van de natuur in Nederland. Voor de mens is water onder meer belangrijk als drink-, industrie-, zwemwater en als medium om stoffen in te lozen. Dit afvalwater wordt voor het belangrijkste deel gezuiverd in industriële en openbare waterzuiveringsinstallaties voordat het in het oppervlaktewater terecht komt.

 

Vernieuwd

Innamestops waterwinbedrijven, 1969/2007-2021

Indicator | 30 november 2022

De kwaliteit van het door waterwinbedrijven ingenomen oppervlaktewater is niet altijd aanvaardbaar voor de productie van drinkwater. Dit leidt tot tijdelijke innamestops of
innamebeperkingen... meer

Bestrijdingsmiddelen in drinkwater, 1995-2021

Indicator | 21 november 2022

In 2021 zijn er geen normoverschrijdingen geweest van bestrijdingsmiddelen (norm 0,1 μg/l). Wel is er in het geleverde drinkwater van één pompstation een normoverschrijding geweest van een humaan-... meer

Europese aal, 2021

Indicator | 17 november 2022

Sinds de jaren '80 van de vorige eeuw is het aalbestand en de glasaalintrek zeer sterk teruggelopen door de visserijdruk (ICES 2021). De achteruitgang van de aalpopulatie heeft verschillende... meer

Belasting van het oppervlaktewater vanuit riolering en rioolwaterzuivering, 1990-2020

Indicator | 9 november 2022

Ondanks een verminderde lozing door allerlei maatregelen, levert de overdracht vanuit het compartiment riolering en waterzuivering voor de meeste stoffen in 2020 nog steeds een belangrijke... meer

Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw per gewas, 2012-2016-2020

Indicator | 3 november 2022

Het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, gemeten over 42 gewassen in de land- en tuinbouw, is sinds 2016 gedaald met ruim 11 procent. In 2020 is 90 procent van het totale gebruik van... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.