Compendium voor de Leefomgeving
463 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Water en natuur

Hoe gaat het met planten en dieren in zoet en zout water? In dit onderwerp vindt u informatie over de kwaliteit van de natuur in de Nederlandse wateren.

 

Recent vernieuwd

Otter, 2002-2018/2019

Indicator | 19 december 2019

De otter was aan het eind van de twintigste eeuw uit Nederland en aangrenzende landen verdwenen. Door herintroductie is er vanaf 2002 weer een groeiende populatie aanwezig die... meer

Trend broedvogels van moeras en zoet water, 1990-2018

Indicator | 17 december 2019

De trend van de vogelsoorten van moeras en zoet water laat een gestage stijging zien sinds 1990.

Vegetatie van open moerassen, 1999-2018

Indicator | 29 november 2019

In de Nederlandse moerassen nemen ruigtesoorten, struiken en bomen toe en loopt het aandeel van kenmerkende soorten terug.

Areaal mossel- en oesterbanken in de Waddenzee, 1995 - 2018

Indicator | 29 oktober 2019

Begin jaren negentig van de vorige eeuw waren er nagenoeg geen mosselbanken meer in de Waddenzee aanwezig. In ongeveer tien jaar tijd is het areaal mosselbanken op droogvallende... meer

Kokkels in Waddenzee en Zeeuwse Delta, 1990-2019

Indicator | 29 oktober 2019

De natuurlijke dynamiek van het kokkelbestand is groot. Jaren met een goede broedval worden afgewisseld door jaren met een slechte broedval. Vanwege de belangrijke functie van de... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.