Compendium voor de Leefomgeving
467 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Water en natuur

Hoe gaat het met planten en dieren in zoet en zout water? In dit onderwerp vindt u informatie over de kwaliteit van de natuur in de Nederlandse wateren.

 

Recent vernieuwd

Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2018

Indicator | 15 april 2020

Het meeste zuiveringsslib van waterzuiveringsinstallaties wordt verbrand. De verbranding vindt plaats in zogeheten mono-verbranders waar alleen zuiveringsslib wordt verbrand, in... meer

Zuivering van stedelijk afvalwater: zware metalen, 1990-2018

Indicator | 15 april 2020

De afgelopen dertig jaar is voor de meeste zware metalen de belasting van het oppervlaktewater via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties aanzienlijk gedaald. De laatste... meer

Zuivering van stedelijk afvalwater: stikstof en fosfor, 1981-2018

Indicator | 15 april 2020

De laatste achttien jaar is de lozing van stikstof via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties ruim gehalveerd; de lozing van fosforverbindingen is met bijna een derde... meer

Otter, 2002-2018/2019

Indicator | 19 december 2019

De otter was aan het eind van de twintigste eeuw uit Nederland en aangrenzende landen verdwenen. Door herintroductie is er vanaf 2002 weer een groeiende populatie aanwezig die... meer

Trend broedvogels van moeras en zoet water, 1990-2018

Indicator | 17 december 2019

De trend van de vogelsoorten van moeras en zoet water laat een gestage stijging zien sinds 1990.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.