Werken en economie

Werken omvat alle activiteiten die tot productie leiden, inkomen genereren en werkgelegenheid met zich meebrengen. Het totale ruimtegebruik door werklocaties is de afgelopen decennia toegenomen, maar er hebben wel twee tegengestelde trends plaatsgevonden.

Sinds halverwege de jaren ’90 tot ongeveer 2008 is de economie snel gegroeid en dat ging gepaard met een groei van de productie en werkgelegenheid. Hierdoor zijn de werklocaties ook sterk uitgebreid.

Tegelijkertijd nam in deze periode de behoefte aan ruimte voor werklocaties ook enigszins af, omdat de dienstensector het snelst groeide en er ook in de andere sectoren een verschuiving plaatsvond van productieactiviteiten naar kantoorwerkzaamheden. Door deze 'verdienstelijking' is per werknemer minder ruimte nodig, omdat kantoorwerkzaamheden compacter en meer in hoogbouw plaatsvinden. Dit kon echter het effect van de economische groei niet compenseren, waardoor het ruimtebeslag door  werklocaties per saldo toenam.

De indicatoren tonen de verschillen in economische situatie van Nederlandse regio’s, zowel in toegevoegde waarde als in werkgelegenheid. Daarnaast wordt inzicht gegeven in het huidig ruimtebeslag van werklocaties in Nederland.

 

Vernieuwd

Investeringen in de bouw, 1995-2019

Indicator | 18 januari 2021

De waarde van de investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken (GWW-werken) en overdrachtskosten op grond is in 2019 met 7,6 procent toegenomen ten opzichte... meer

Nederlandse in- en uitvoer, 2005-2019

Indicator | 18 januari 2021

In 2019 is het handelssaldo met bijna 3 miljard gestegen naar 84,5 miljard euro. Vanaf 2016 stijgt het handelssaldo gestaag.

Nationale rekeningen (toelichting)

Indicator | 18 januari 2021

De nationale rekeningen zijn de officiële, gestandaardiseerde, overzichtsstatistiek over de nationale economie. Hierin speelt de bruto toegevoegde waarde een belangrijke rol als indicator voor... meer

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 2005-2019

Indicator | 18 januari 2021

Voorlopige cijfers over de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) van de Nederlandse economie laten in 2019 een groei van 1,6 procent zien. Die groei is minder sterk dan in 2018 toen de economie... meer

Zelfvoorzieningsgraad veevoer en mestafzet voor Nederlandse varkenshouderij

Indicator | 8 oktober 2020

In 2017 en 2018 werd bijna 40 procent van de varkensmest (uitgedrukt in fosfaat) geëxporteerd naar Duitsland, Frankrijk en België waar ook veel voergraan vandaan komt. Deze... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.