Werken en economie

Werken omvat alle activiteiten die tot productie leiden, inkomen genereren en werkgelegenheid met zich meebrengen. Het totale ruimtegebruik door werklocaties is de afgelopen decennia toegenomen, maar er hebben wel twee tegengestelde trends plaatsgevonden.

Sinds halverwege de jaren ’90 tot ongeveer 2008 is de economie snel gegroeid en dat ging gepaard met een groei van de productie en werkgelegenheid. Hierdoor zijn de werklocaties ook sterk uitgebreid.

Tegelijkertijd nam in deze periode de behoefte aan ruimte voor werklocaties ook enigszins af, omdat de dienstensector het snelst groeide en er ook in de andere sectoren een verschuiving plaatsvond van productieactiviteiten naar kantoorwerkzaamheden. Door deze 'verdienstelijking' is per werknemer minder ruimte nodig, omdat kantoorwerkzaamheden compacter en meer in hoogbouw plaatsvinden. Dit kon echter het effect van de economische groei niet compenseren, waardoor het ruimtebeslag door  werklocaties per saldo toenam.

De indicatoren tonen de verschillen in economische situatie van Nederlandse regio’s, zowel in toegevoegde waarde als in werkgelegenheid. Daarnaast wordt inzicht gegeven in het huidig ruimtebeslag van werklocaties in Nederland.

 

Vernieuwd

Nederlandse in- en uitvoer, 2005-2021

Indicator | 19 oktober 2022

In 2021 is het handelssaldo met 7,7 miljard gestegen naar 87,9 miljard euro. De toename van het handelssaldo was het resultaat van een toename van het saldo van de goederen met 900 miljoen en een... meer

Investeringen in de bouw, 1995-2021

Indicator | 18 oktober 2022

De waarde van de investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken (GWW-werken) en overdrachtskosten op grond is in 2021 met 3,6 procent toegenomen ten opzichte... meer

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 2005-2021

Indicator | 18 oktober 2022

Voorlopige cijfers over de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) van de Nederlandse economie laten in 2021 een groei van 5,2 procent zien. In 2021 kwamen er 232 duizend banen bij tegen een... meer

Nationale rekeningen (toelichting)

Indicator | 18 oktober 2022

De nationale rekeningen zijn de officiële, gestandaardiseerde, overzichtsstatistiek over de nationale economie. Hierin speelt de bruto toegevoegde waarde een belangrijke rol als indicator voor... meer

Zelfvoorzieningsgraad veevoer en mestafzet voor Nederlandse varkenshouderij

Indicator | 14 september 2022

In 2019 en 2020 werd circa 40 procent van de varkensmest (uitgedrukt in fosfaat) geëxporteerd naar Duitsland, Frankrijk en België waar ook veel voergraan vandaan komt. Boekhoudkundig gezien is de... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.