Compendium voor de Leefomgeving
463 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Werken en economie

Werken omvat alle activiteiten die tot productie leiden, inkomen genereren en werkgelegenheid met zich meebrengen. Het totale ruimtegebruik door werklocaties is de afgelopen decennia toegenomen, maar er hebben wel twee tegengestelde trends plaatsgevonden.

Sinds halverwege de jaren ’90 tot ongeveer 2008 is de economie snel gegroeid en dat ging gepaard met een groei van de productie en werkgelegenheid. Hierdoor zijn de werklocaties ook sterk uitgebreid.

Tegelijkertijd nam in deze periode de behoefte aan ruimte voor werklocaties ook enigszins af, omdat de dienstensector het snelst groeide en er ook in de andere sectoren een verschuiving plaatsvond van productieactiviteiten naar kantoorwerkzaamheden. Door deze 'verdienstelijking' is per werknemer minder ruimte nodig, omdat kantoorwerkzaamheden compacter en meer in hoogbouw plaatsvinden. Dit kon echter het effect van de economische groei niet compenseren, waardoor het ruimtebeslag door  werklocaties per saldo toenam.

De indicatoren tonen de verschillen in economische situatie van Nederlandse regio’s, zowel in toegevoegde waarde als in werkgelegenheid. Daarnaast wordt inzicht gegeven in het huidig ruimtebeslag van werklocaties in Nederland.

 

Recent vernieuwd

Nationale rekeningen (toelichting)

Indicator | 29 januari 2020

De nationale rekeningen zijn de officiële, gestandaardiseerde, overzichtsstatistiek over de nationale economie. Hierin speelt de bruto toegevoegde waarde een belangrijke rol als... meer

Nederlandse in- en uitvoer, 2005-2018

Indicator | 29 januari 2020

In 2018 is het handelssaldo met bijna 6 miljard gestegen naar 85,1 miljard euro. Vanaf 2005 groeit het handelssaldo gestaag.

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 2005-2018

Indicator | 29 januari 2020

Voorlopige cijfers over de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) van de Nederlandse economie laten in 2018 een groei van 2,6 procent zien. Dat is minder sterk dan de groei in 2017,... meer

Bedrijfsgrootte en economische omvang landbouwbedrijven, 2000-2018

Indicator | 12 juni 2019

Het totale aantal land- en tuinbouwbedrijven daalt al enkele decennia. Het aantal grote bedrijven (met een standaardopbrengst van 500 duizend euro en meer) is echter toegenomen van 7,... meer

Hoogopgeleiden, 2018

Indicator | 5 juni 2019

Bijna drie op de tien 15- tot 75-jarigen in Nederland zijn hoogopgeleid. De sterk verstedelijkte gemeenten hebben veelal de hoogst opgeleide bevolking. Het percentage hoogopgeleiden... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.