Landbouwbedrijven: aantal en oppervlakte cultuurgrond, 1980-2009

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer bijgehouden.

Data aantal en oppervlakte cultuurgrond van landbouwbedrijven nog steeds beschikbaar

Een grafiek met het aantal en het oppervlakte cultuurgrond is als figuur in onderstaande indicator beschikbaar:

Het aantal bedrijven in de landbouw daalt gestaag; de oppervlakte cultuurgrond per bedrijf neemt sterk toe.

Aantal bedrijven neemt nog steeds af

Het aantal bedrijven is gestaag gedaald van 300 duizend in 1960 tot 73 duizend in 2009. Van deze 73 duizend land- en tuinbouwbedrijven in 2009 zijn de meeste (bijna 44 duizend) veehouderijbedrijven. Er waren in 2009 ruim 12 duizend tuinbouwbedrijven en circa 11 duizend akkerbouwbedrijven. De overige bedrijven zijn combinatiebedrijven. Van al deze bedrijfstypen is het aantal gedaald sinds 1980.

Bedrijfsgrootte sterk toegenomen

De afname van het aantal bedrijven gaat gepaard met een toename van het gemiddeld bedrijfsoppervlak. De oppervlakte cultuurgrond per bedrijf nam toe van 13,9 ha in 1980 tot 26,3 ha in 2009. Door de schaalvergroting is het gemiddeld aantal dieren per bedrijf gestegen. Ook nam de gemiddelde economische omvang toe.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer gegevens over het ruimtebeslag door de land- en tuinbouw is te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Landbouwbedrijven: aantal en bedrijfsgrootte
Omschrijving
De ontwikkeling van het aantal landbouwbedrijven, uitgesplitst naar akkerbouwbedrijven, tuinbouwbedrijven en veehouderijen, en het aantalbedrijven naar bedrijfsgrootte (in ha)
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Zie CBS-Landbouwtelling
Basistabel
CBS-StatLine: Landbouwtelling; gemeente 1980-2000
CBS-StatLine: Landbouw; klassenindeling grondgebruik (vanaf 2000)
CBS-StatLine: Landbouw; bedrijfstype nationaal (vanaf 2000)
CBS-Statline: Landbouw; regio (vanaf 2000)
Geografische verdeling
Nederland, landsdeel, provincie, landbouwgebied, gemeente
Andere variabelen
Veestapel, gewassen, speciale onderwerpen (verschilt per enquêtejaar)
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Zie CBS-Landbouwtelling
Opmerking
De trendbreuk in het aantal veehouderijbedrijven en tuinbouwbedrijven tussen 1985 en 1986 wordt veroorzaakt door de overgang naar nge-normen en de de NEG-bedrijfstypering.
Agrarische bedrijven met een economische omvang van 3 NGE of meer. NGE (Nederlandse Grootte-eenheid) is een economische maatstaf waarin de omvang van een agrarisch bedrijf wordt uitgedrukt. (< 3 NGE betreft zeer kleine bedrijven, gedacht moet worden aan bijvoorbeeld maximaal 2 melkkoeien of maximaal 2 are groene paprika).
In 2006 is, als gevolg van aansluiting op de EU-bedrijfstypering en een aantal inhoudelijke wijzigingen zijn met terugwerkende kracht tot en met 2000 doorgevoerd.
Betrouwbaarheidscodering
A (Integrale enquête)

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Landbouwbedrijven: aantal en oppervlakte cultuurgrond, 1980-2009 (indicator 0009, versie 11,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.