Balans van fosfor in de landbouw, 2016

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

De indicator Balans van fosfor in de landbouw is opgeheven.


Informatie over de balans voor fosfor in de landbouw is opgenomen in de indicator Stroomschema voor stikstof en fosfor in de landbouw, 2022.

Vooral via krachtvoer en kunstmest komen grote hoeveelheden fosfor de landbouw binnen. De afvoer geschiedt via dierlijke en plantaardige producten. Jaarlijks is er een overschot dat de bodem belast. In 2016 bedraagt het verlies naar het milieu, ofwel het fosforoverschot, 6 miljoen kg.

Toelichting bij het stroomschema

Het stroomschema toont een vereenvoudigde weergave van de fosforstromen in de landbouw. Het beschrijft de aanvoerposten, afvoerposten en retourstroom. Op basis van het schema kan de hoeveelheid fosfor worden berekend die via de landbouw in het milieu terecht komt (fosforoverschot). Door op "Download data" te klikken zijn de cijfers te downloaden van 2016. Een compleet overzicht van alle cijfers vanaf 1990 geeft de StatLine-tabel Mineralenbalans landbouw (CBS, 2018).

Aanvoerposten

De aanvoerposten staan bovenin het stroomschema. Fosfor komt vooral de landbouw binnen via krachtvoer voor het vee en kunstmest, maar ook via enkele kleinere aanvoerposten die in het schema vermeld staan als "overige aanvoer" (compost, zaai- en pootgoed, zuiveringsslib). In 2016 is via alle aanvoerposten tezamen 81 miljoen kg fosfor in de landbouw terecht gekomen.

Afvoerposten

Onderin het stroomschema staan de drie belangrijkste afvoerposten. Fosfor verlaat de landbouw vooral via vastlegging in dierlijke productie, mestafzet buiten de landbouw, en de afzet van plantaardige producten. In 2016 is via deze posten 75 miljoen kg fosfor uit de landbouw verdwenen.

Retourstroom binnen de landbouw

Voor fosfor kan binnen de landbouw één retourstroom worden onderscheiden. Via ruwvoer (kuilgras, weidegras, hooi en snijmaïs) wordt aan de landbouwgrond onttrokken fosfor rechtstreeks terug geleverd aan de veehouderij (42 miljoen kg fosfor, waarvan 0 miljoen kg uit de voorraad en 42 miljoen kg geoogst).

Fosforoverschot

Het fosforoverschot in 2016 bedraagt 6 miljoen kg (aanvoer minus afvoer plus voorraadmutatie ruwvoer). Dit overschot hoopt zich in de bodem op.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over de balans van stikstof in de landbouw is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Balans van fosfor in de landbouw
Omschrijving
Grafische weergave van de balans voor fosfor in de landbouw 2016 door middel van een vereenvoudigd stroomschema. In het schema zijn de diverse aanvoerstromen, afvoerstromen, retourstromen binnen de landbouw, en overschotten getekend. Voor elke stroom is de hoeveelheid fosfor aangegeven.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Bij het opstellen en analyseren van de fosforbalans is gewerkt op basis van de volgende uitgangspunten:
1. de aanvoerstromen in de balans moeten overeenkomen met de afvoerstromen, inclusief de verliesstromen;
2. in de fosforbalans moet dit gelden op zowel het niveau van de cultuurgrond (cultuurgrondbalans) als de veehouderijen (veehouderijbalans);
3. bij de veehouderijbalans is het gebruik van ruwvoer en krachtvoer in balans met de mineraaluitscheiding van het vee en de vastlegging in dierlijke productie. De cijfers van de balansposten zijn afgeleid conform de methodiek van de Werkgroep Uniformering Mest- en mineralencijfers;
4. bij de cultuurgrondbalans is de afvoerstroom 'verlies naar de bodem' gelijk gesteld aan het verschil tussen de aanvoerstromen en de andere afvoerstromen. De cijfers hiervan komen overeen met de bodembalanscijfers op StatLine (CBS, 2018).

De oorspronkelijke methode voor het samenstellen van de balansen wordt beschreven in het rapport Mineralen in de landbouw, 1970-1990 (CBS, 1992). Dit rapport vormt nog steeds de basis voor de huidige fosforbalansen. Door voortschrijdend inzicht worden zo nu en dan aanpassingen in de methode doorgevoerd. Zo omvat de aanvoer van kunstmest in 2014 alleen het deel dat door de landbouwsector gebruikt wordt, waardoor het gebruik van kunstmest zo'n 4 à 8 procent lager uitkomt.
Basistabel
Statline: Mineralenbalans landbouw (CBS, 2018)
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Mineralenbalans landbouw (CBS, 2016)
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
17
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
16
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Balans van fosfor in de landbouw, 2016 (indicator 0095, versie 17,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.