Samenstelling doelgroepen van het milieubeleid

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Het milieubeleid onderscheidt binnen de Nederlandse economie een aantal doelgroepen. Voor deze doelgroepen heeft de overheid taakstellingen geformuleerd, gericht op de vermindering van de milieudruk.

Samenstelling doelgroepen

De samenstelling van doelgroepen van het milieubeleid voor de emissies naar lucht is de afgelopen jaren gewijzigd. Zo zijn er voor de stoffen van het thema Klimaatverandering doelstellingen geformuleerd per 'Streefwaarde sector' (VROM, 2004). Voor stoffen van het thema 'Verzuring en grootschalige luchtverontreiniging' zijn doelstellingen geformuleerd per 'NEC-sector' (VROM, 2003). Dit jaar zullen de emissiecijfers in het Milieucompendium zoveel mogelijk worden afgestemd op de door het beleid gewenste indelingen en definities.
In de onderstaande tabellen is de koppeling tussen Streefwaarde-sectoren en NEC-sectoren en de oorspronkelijke doelgroepen uit het milieubeleid (zie tabel 3) weergegeven.

Tabel 1. Samenstelling doelgroepen met betrekking tot thema Klimaatverandering

Streefwaarde-sectoren (SW-sector)Doelgroep(en) uit tabel 3
Industrie- en energiesector 
     w.o. Industrie en BouwIndustrie (excl. Raffinaderijen)
 Bouw
 Deel Afvalverwerking (recycling)
     w.o. EnergieEnergievoorziening
 Raffinaderijen
 Deel Afvalverwerking (verbranding)
Gebouwde omgeving                                  Consumenten
 HDO
 Actoren in de waterketen
LandbouwLand- en tuinbouw
Verkeer en vervoerVerkeer en Vervoer


Tabel 2. Samenstelling doelgroepen met betrekking tot thema Verzuring en grootschalige luchtverontreiniging

NEC-sectorenDoelgroep(en) uit tabel 3
Industrie, Energie en RaffinaderijenIndustrie (incl. Raffinaderijen)
 Energievoorziening
 Afvalverwerking
VerkeerVerkeer en vervoer (exclusief zeescheepvaart)
ConsumentenConsumenten
HDO en BouwHDO
 Bouw
 Actoren in de waterketen
LandbouwLand- en tuinbouw


De vaststelling van milieugegevens per doelgroep vindt plaats op basis van bedrijfstakken volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS (CBS, 1992). Tabel 3 geeft een detaillering van de doelgroepen, die het milieubeleid tot voor kort onderscheidde voor nagenoeg alle thema's/compartimenten. In deze tabel is ook een kolom met eventuele afwijkingen en andere bijzonderheden opgenomen.

Tabel 3. Samenstelling doelgroepen van het milieubeleid tot 2002

Doelgroep milieubeleidDetailleringAfwijkingen van de SBI en andere bijzonderheden
Land- en tuinbouwVeehouderij, akkerbouw en tuinbouw (SBI 01). De biologische landbouw maakt hier onderdeel van uit. 
Industrie (incl. Raffinaderijen)Industriële bedrijven uit de SBI-klassen 15 tot en met 36. Raffinaderijen behoren, tenzij anders vermeld, tot de doelgroep Industrie.Voorbereiding tot recycling (SBI 37) behoort tot de doelgroep afvalverwerkende bedrijven.
EnergievoorzieningElektriciteitsvoorziening en warmteproductie, de winning van gas en olie, en het transport en de distributie van energiedragers (SBI 40).Raffinaderijen behoren, tenzij anders vermeld, tot de doelgroep Industrie.
De milieudruk, die ontstaat bij de opwekking van door de andere doelgroepen gebruikte elektriciteit, valt onder de doelgroep Energievoorziening.
Verkeer en vervoerWegverkeer, railvervoer, binnen-, zeescheepvaart, luchtvaart en mobiele werktuigen.
Belangrijke categorieën binnen het wegverkeer zijn personen-, bestelauto's, vrachtwagens en autobussen. De zogenaamde mobiele werktuigen (zoals tractoren, vorkheftrucks) worden vooral ingezet in de bouw en de landbouw.
Deze doelgroep heeft geen koppeling met de SBI.
ConsumentenAlle consumenten in Nederland. Consumenten en huishoudens worden daarbij aan elkaar gelijkgesteld.De indirecte milieudruk, die ontstaat bij de productie en levering van door consumenten aangekochte goederen en diensten, wordt toegedeeld aan andere doelgroepen, onder andere Industrie en Verkeer en vervoer. Ook valt de milieudruk door het woon-werkverkeer en het recreatief verkeer onder de doelgroep Verkeer en vervoer.
De milieudruk, die ontstaat bij de opwekking van door de consument gebruikte elektriciteit, valt onder de doelgroep Energievoorziening.
BouwSectoren woningbouw, utiliteitsbouw en grond-, weg- en waterbouw, de bouwinstallatiebedrijven en de afwerking van gebouwen (SBI 45). Daarnaast behoort de bouwvoorbereiding tot deze doelgroep, zoals de winning van oppervlaktedelfstoffen (met uitzondering van zout), het grondverzet (inclusief baggeren) en het bouwrijp maken.  
Actoren in de waterketen (Drink)watervoorziening, riolering en zuivering van afvalwater in openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties. De doelgroep verwerkt het afvalwater van consumenten en bedrijven. Afvalwaterzuivering van de bedrijven binnen de industrie zelf (door AWZI's), valt niet onder deze doelgroep, maar onder de doelgroep Industrie.
Handel, diensten en overheid (HDO)Alle bedrijfsmatige activiteiten, die zijn gericht op het beschikbaar stellen van diensten en goederen aan gebruikers. De activiteiten vinden plaats in diverse bedrijfstakken, zoals de groot- en detailhandel, horeca, transportbedrijven, gezondheids- en welzijnszorg, en onderzoeks-, onderwijs-, overheids- en financiële instellingen (SBI-codes 50 tot en met 99, met uitzondering van 9000 (Milieudienstverlening)). 
Afvalverwerkende bedrijven (Afvalbeheer)Bedrijven die afval inzamelen, bewerken (voor hergebruik of nuttige toepassing), verbranden of storten. Het betreft zowel overheidsbedrijven als bedrijven in particuliere handen.
Er zijn veel bedrijven die zich richten op de bewerking van zeer verschillende soorten afval met het oog op nuttige toepassing. Het kan gaan om bedrijven die afval sorteren of op een andere manier bewerken, zoals scheidingsinstallaties, puinbrekers voor bouw- en sloopafval en composteerbedrijven. Daarnaast zijn er bedrijven die zorgen voor de verwijdering van afval, met name afvalverbrandingsinstallaties en stortplaatsen.
 

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
08
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Samenstelling doelgroepen van het milieubeleid (indicator 0107, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.