Ontwikkelingen in de maatschappij

Samenstelling doelgroepen van het milieubeleid

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Het milieubeleid onderscheidde binnen de Nederlandse economie tot 2003/2004 een aantal doelgroepen. Voor deze doelgroepen had de overheid taakstellingen geformuleerd, gericht op de vermindering van de milieudruk. Sinds 2003/2004 zijn er hierin wijzigingen opgetreden.

Doelstellingen

Zo zijn er voor de stoffen van het thema Klimaatverandering doelstellingen geformuleerd per 'BKG sector' (VROM, 2004). Voor stoffen van het thema 'Verzuring en grootschalige luchtverontreiniging' zijn doelstellingen geformuleerd per 'NEC-sector' (VROM, 2003). Zowel de BKG-sectoren als de NEC-sectoren zijn opgebouwd uit een aantal oorspronkelijke doelgroepen. In de onderstaande tabellen is de koppeling tussen BKG-sectoren en NEC-sectoren en de oorspronkelijke doelgroepen uit het milieubeleid (zie tabel 3) weergegeven.

Tabel 1. Samenstelling BKG-sectoren met betrekking tot thema Klimaatverandering

BKG-sector Doelgroep(en) uit tabel 3
CO2 Industrie- en energiesector  
 w.o. Industrie en Bouw Industrie (excl. Raffinaderijen)
  Bouw
  Deel Afvalverwerking (recycling)
 w.o. Energie Energievoorziening
  Raffinaderijen
  Deel Afvalverwerking (verbranding)
CO2 Gebouwde omgeving Consumenten
  HDO
  Actoren in de waterketen
CO2 Landbouw Land- en tuinbouw
CO2 Verkeer en vervoer Verkeer en Vervoer
Niet CO2 (Landbouw) Land- en tuinbouw
Niet CO2 (Overige sectorn) Alle doelgroepen (excl Landbouw)
Tabel 2. Samenstelling NEC-sectoren met betrekking tot thema Verzuring en grootschalige luchtverontreiniging

NEC-sectoren Doelgroep(en) uit tabel 3
Industrie, Energie en Raffinaderijen Industrie (incl. Raffinaderijen)
  Energievoorziening
  Afvalverwerking
Verkeer Verkeer en vervoer (exclusief zeescheepvaart)
Consumenten Consumenten
HDO en Bouw HDO
  Bouw
  Actoren in de waterketen
Landbouw Land- en tuinbouw


De vaststelling van milieugegevens per doelgroep vindt plaats op basis van bedrijfstakken volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS (CBS, 2008). Tabel 3 geeft een detaillering van de doelgroepen, die het milieubeleid tot 2003/2004 onderscheidde voor nagenoeg alle thema's/compartimenten. In deze tabel is ook een kolom met eventuele afwijkingen en andere bijzonderheden opgenomen.

Tabel 3. Samenstelling doelgroepen van het milieubeleid tot 2003/2004

Doelgroep milieubeleid Detaillering Afwijkingen van de SBI en andere bijzonderheden
Land- en tuinbouw Veehouderij, akkerbouw en tuinbouw (SBI 01). De biologische landbouw maakt hier onderdeel van uit, evenals de jacht en de dienstverlening voor landbouw en jacht.  
Industrie (incl. Raffinaderijen) Industriële bedrijven uit de SBI-klassen 10 tot en met 33. Raffinaderijen behoren, tenzij anders vermeld, tot de doelgroep Industrie.  
Energievoorziening Elektriciteitsvoorziening en warmteproductie, de winning van gas en olie (SBI 06), en het transport en de distributie van energiedragers (SBI 35). Raffinaderijen behoren, tenzij anders vermeld, tot de doelgroep Industrie.
De milieudruk, die ontstaat bij de opwekking van door de andere doelgroepen gebruikte elektriciteit, valt onder de doelgroep Energievoorziening.
Verkeer en vervoer Wegverkeer, railvervoer, binnen-, zeescheepvaart, luchtvaart en mobiele werktuigen.
Belangrijke categorieën binnen het wegverkeer zijn personen-, bestelauto's, vrachtwagens en autobussen. De zogenaamde mobiele werktuigen (zoals tractoren, vorkheftrucks) worden vooral ingezet in de bouw en de landbouw.
Deze doelgroep heeft geen koppeling met de SBI.
Consumenten Alle consumenten in Nederland. Consumenten en huishoudens worden daarbij aan elkaar gelijkgesteld. De indirecte milieudruk, die ontstaat bij de productie en levering van door consumenten aangekochte goederen en diensten, wordt toegedeeld aan andere doelgroepen, onder andere Industrie en Verkeer en vervoer. Ook valt de milieudruk door het woon-werkverkeer en het recreatief verkeer onder de doelgroep Verkeer en vervoer.
De milieudruk, die ontstaat bij de opwekking van door de consument gebruikte elektriciteit, valt onder de doelgroep Energievoorziening.
Bouw Sectoren woningbouw, utiliteitsbouw en grond-, weg- en waterbouw, de bouwinstallatiebedrijven en de afwerking van gebouwen (SBI 41, 42, 43). Daarnaast behoort de bouwvoorbereiding tot deze doelgroep, zoals de winning van oppervlaktedelfstoffen (met uitzondering van zout), het grondverzet (inclusief baggeren) en het bouwrijp maken (SBI 08, excl 08.93).  
Actoren in de waterketen (Drink)watervoorziening (SBI 36), riolering en zuivering van afvalwater in openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties (SBI 37). De doelgroep verwerkt het afvalwater van consumenten en bedrijven. Afvalwaterzuivering van de bedrijven binnen de industrie zelf (door AWZI's), valt niet onder deze doelgroep, maar onder de doelgroep Industrie.
Handel, diensten en overheid (HDO) Alle bedrijfsmatige activiteiten, die zijn gericht op het beschikbaar stellen van diensten en goederen aan gebruikers. De activiteiten vinden plaats in diverse bedrijfstakken, zoals de groot- en detailhandel, horeca, transportbedrijven, gezondheids- en welzijnszorg, en onderzoeks-, onderwijs-, overheids- en financiële instellingen (SBI-codes 45 tot en met 99).  
Afvalverwerkende bedrijven
(Afvalbeheer)
Bedrijven die afval inzamelen, bewerken (voor hergebruik of nuttige toepassing), verbranden of storten. Het betreft zowel overheidsbedrijven als bedrijven in particuliere handen.
Er zijn veel bedrijven die zich richten op de bewerking van zeer verschillende soorten afval met het oog op nuttige toepassing. Het kan gaan om bedrijven die afval sorteren of op een andere manier bewerken, zoals scheidingsinstallaties, puinbrekers voor bouw- en sloopafval en composteerbedrijven. Daarnaast zijn er bedrijven die zorgen voor de verwijdering van afval, met name afvalverbrandingsinstallaties en stortplaatsen (SBI 38, 39).
 

Referenties

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2014). Samenstelling doelgroepen van het milieubeleid (indicator 0107, versie 08 , 16 juli 2014 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.