Samenstelling doelgroepen van het milieubeleid

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd.


Actuele informatie over het Samenstelling doelgroepen van het milieubeleid is te vinden bij het CBS.

Het milieubeleid onderscheidde binnen de Nederlandse economie tot 2003/2004 een aantal doelgroepen. Voor deze doelgroepen had de overheid taakstellingen geformuleerd, gericht op de vermindering van de milieudruk. Sinds 2003/2004 zijn er hierin wijzigingen opgetreden.

Doelstellingen

Zo zijn er voor de stoffen van het thema Klimaatverandering doelstellingen geformuleerd per 'BKG sector' (VROM, 2004). Voor stoffen van het thema 'Verzuring en grootschalige luchtverontreiniging' zijn doelstellingen geformuleerd per 'NEC-sector' (VROM, 2003). Zowel de BKG-sectoren als de NEC-sectoren zijn opgebouwd uit een aantal oorspronkelijke doelgroepen. In de onderstaande tabellen is de koppeling tussen BKG-sectoren en NEC-sectoren en de oorspronkelijke doelgroepen uit het milieubeleid (zie tabel 3) weergegeven.

Tabel 1. Samenstelling BKG-sectoren met betrekking tot thema Klimaatverandering

BKG-sectorDoelgroep(en) uit tabel 3
CO2 Industrie- en energiesector 
 w.o. Industrie en BouwIndustrie (excl. Raffinaderijen)
 Bouw
 Deel Afvalverwerking (recycling)
 w.o. EnergieEnergievoorziening
 Raffinaderijen
 Deel Afvalverwerking (verbranding)
CO2 Gebouwde omgevingConsumenten
 HDO
 Actoren in de waterketen
CO2 LandbouwLand- en tuinbouw
CO2 Verkeer en vervoerVerkeer en Vervoer
Niet CO2 (Landbouw)Land- en tuinbouw
Niet CO2 (Overige sectorn)Alle doelgroepen (excl Landbouw)
Tabel 2. Samenstelling NEC-sectoren met betrekking tot thema Verzuring en grootschalige luchtverontreiniging

NEC-sectorenDoelgroep(en) uit tabel 3
Industrie, Energie en RaffinaderijenIndustrie (incl. Raffinaderijen)
 Energievoorziening
 Afvalverwerking
VerkeerVerkeer en vervoer (exclusief zeescheepvaart)
ConsumentenConsumenten
HDO en BouwHDO
 Bouw
 Actoren in de waterketen
LandbouwLand- en tuinbouw


De vaststelling van milieugegevens per doelgroep vindt plaats op basis van bedrijfstakken volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS (CBS, 2008). Tabel 3 geeft een detaillering van de doelgroepen, die het milieubeleid tot 2003/2004 onderscheidde voor nagenoeg alle thema's/compartimenten. In deze tabel is ook een kolom met eventuele afwijkingen en andere bijzonderheden opgenomen.

Tabel 3. Samenstelling doelgroepen van het milieubeleid tot 2003/2004

Doelgroep milieubeleidDetailleringAfwijkingen van de SBI en andere bijzonderheden
Land- en tuinbouwVeehouderij, akkerbouw en tuinbouw (SBI 01). De biologische landbouw maakt hier onderdeel van uit, evenals de jacht en de dienstverlening voor landbouw en jacht. 
Industrie (incl. Raffinaderijen)Industriële bedrijven uit de SBI-klassen 10 tot en met 33. Raffinaderijen behoren, tenzij anders vermeld, tot de doelgroep Industrie. 
EnergievoorzieningElektriciteitsvoorziening en warmteproductie, de winning van gas en olie (SBI 06), en het transport en de distributie van energiedragers (SBI 35).Raffinaderijen behoren, tenzij anders vermeld, tot de doelgroep Industrie.
De milieudruk, die ontstaat bij de opwekking van door de andere doelgroepen gebruikte elektriciteit, valt onder de doelgroep Energievoorziening.
Verkeer en vervoerWegverkeer, railvervoer, binnen-, zeescheepvaart, luchtvaart en mobiele werktuigen.
Belangrijke categorieën binnen het wegverkeer zijn personen-, bestelauto's, vrachtwagens en autobussen. De zogenaamde mobiele werktuigen (zoals tractoren, vorkheftrucks) worden vooral ingezet in de bouw en de landbouw.
Deze doelgroep heeft geen koppeling met de SBI.
ConsumentenAlle consumenten in Nederland. Consumenten en huishoudens worden daarbij aan elkaar gelijkgesteld.De indirecte milieudruk, die ontstaat bij de productie en levering van door consumenten aangekochte goederen en diensten, wordt toegedeeld aan andere doelgroepen, onder andere Industrie en Verkeer en vervoer. Ook valt de milieudruk door het woon-werkverkeer en het recreatief verkeer onder de doelgroep Verkeer en vervoer.
De milieudruk, die ontstaat bij de opwekking van door de consument gebruikte elektriciteit, valt onder de doelgroep Energievoorziening.
BouwSectoren woningbouw, utiliteitsbouw en grond-, weg- en waterbouw, de bouwinstallatiebedrijven en de afwerking van gebouwen (SBI 41, 42, 43). Daarnaast behoort de bouwvoorbereiding tot deze doelgroep, zoals de winning van oppervlaktedelfstoffen (met uitzondering van zout), het grondverzet (inclusief baggeren) en het bouwrijp maken (SBI 08, excl 08.93).  
Actoren in de waterketen (Drink)watervoorziening (SBI 36), riolering en zuivering van afvalwater in openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties (SBI 37). De doelgroep verwerkt het afvalwater van consumenten en bedrijven. Afvalwaterzuivering van de bedrijven binnen de industrie zelf (door AWZI's), valt niet onder deze doelgroep, maar onder de doelgroep Industrie.
Handel, diensten en overheid (HDO)Alle bedrijfsmatige activiteiten, die zijn gericht op het beschikbaar stellen van diensten en goederen aan gebruikers. De activiteiten vinden plaats in diverse bedrijfstakken, zoals de groot- en detailhandel, horeca, transportbedrijven, gezondheids- en welzijnszorg, en onderzoeks-, onderwijs-, overheids- en financiële instellingen (SBI-codes 45 tot en met 99). 
Afvalverwerkende bedrijven (Afvalbeheer)Bedrijven die afval inzamelen, bewerken (voor hergebruik of nuttige toepassing), verbranden of storten. Het betreft zowel overheidsbedrijven als bedrijven in particuliere handen.
Er zijn veel bedrijven die zich richten op de bewerking van zeer verschillende soorten afval met het oog op nuttige toepassing. Het kan gaan om bedrijven die afval sorteren of op een andere manier bewerken, zoals scheidingsinstallaties, puinbrekers voor bouw- en sloopafval en composteerbedrijven. Daarnaast zijn er bedrijven die zorgen voor de verwijdering van afval, met name afvalverbrandingsinstallaties en stortplaatsen (SBI 38, 39).
 

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
08
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Samenstelling doelgroepen van het milieubeleid (indicator 0107, versie 08,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.