Afval

Gescheiden ingezameld afval van huishoudens, 1985-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Tot in de tweede helft van de jaren negentig neemt de hoeveelheid gescheiden ingezameld huishoudelijk afval sterk toe. In de jaren erna is de groei veel minder.

  Totaal w.o.              
    GFT- Glas Papier, Textiel Ver- Grof Metalen KCA
    afval   karton   bouwings- tuinafval,    
            afval incl.    
              snoeihout    
                   
  miljoen kg              
                   
1985 715 5 177 507 . 9 . 8 2
1987 785 5 182 564 . 2 . 16 5
1989 950 33 215 648 . 4 . 22 15
1991 1 540 234 258 738 . 69 . 25 20
1993 2 310 874 287 724 24 94 124 26 21
                   
1994 2 725 1 231 298 716 29 115 153 32 21
1995 3 075 1 427 302 727 35 153 244 37 22
1996 3 355 1 459 306 840 41 200 288 42 21
1997 3 615 1 531 316 922 41 253 304 45 22
1998 3 645 1 488 317 1 012 43 292 292 56 21
                   
1999 3 715 1 444 321 1 038 48 335 332 54 22
2000 3 795 1 457 326 1 022 50 362 359 55 21
2001 3 900 1 404 335 1 013 50 427 355 48 21
2002 4 105 1 406 342 1 006 49 526 397 56 21
2003 4 115 1 340 341 982 51 607 377 64 21
                   
2004 4 360 1 407 342 1 027 54 679 397 68 21
2005* 4 380 1 385 339 1 041 57 686 412 67 21
                   
Bron: CBS. CBS/MNC/jul06/0143

Bijna 48% van het afval gescheiden ingezameld

De hoeveelheid huishoudelijk afval (gescheiden plus niet-gescheiden ingezameld) stijgt tussen 1995 en 2000 gemiddeld met 270 duizend ton per jaar. Na 2000 is de groei minder.
De hoeveelheid gescheiden ingezameld huishoudelijk afval groeit tussen 1990 en 1997 sterk; dit geldt zowel voor de haal- als de brengmethode. Dit komt onder meer doordat begin jaren negentig veel gemeenten het gescheiden inzamelen van GFT-afval hebben ingevoerd. Na 1998 is de jaarlijkse groei kleiner. In 2003 is de hoeveelheid gescheiden ingezameld huishoudelijk afval zelfs nagenoeg gelijk aan het jaar daarvoor. Dit komt vooral doordat er in 2003 minder GFT-afval gescheiden is ingezameld. In de jaren daarna is er weer meer GFT-afval ingezameld. Bijna 48% van het huishoudelijk afval wordt in 2005 gescheiden ingezameld. De hierboven beschreven trend is ook zichtbaar in de ontwikkeling van het milieubewuste gedrag van de consument.

Beleid

Door diverse initiatieven tracht de overheid de scheiding van afval bij huishoudens te bevorderen. Een voorbeeld hiervan is het Stimuleringsprogramma afvalscheiding en afvalpreventie van huishoudelijk afval (STAP) (AOO, 2001).
Ook de provincies stimuleren huishoudens om hun afval zoveel mogelijk gescheiden aan te leveren. Gemeenten zorgen voor de uitvoering van dit beleid.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

Definities van de genoemde afvalstromen en informatie over de wijze waarop bovenstaande gegevens tot stand zijn gekomen zijn te vinden in het artikel Statistiek gemeentelijk afval; opzet van het onderzoek (CBS, 2004)De gegevens over huishoudelijk afval in het Milieu- en Natuurcompendium wijken af van die het CBS publiceert in de databank StatLine (CBS, 2006). Dit verschil komt door:

  • Het afval dat door derden is ingezameld.Dit afval (vooral wit- en bruingoed dat via de detailhandel is ingezameld en oud papier en karton) is wel in het Milieu- en Natuurcompendium inbegrepen maar niet in de cijfers in de StatLine-publicatie.
  • Het verbouwingsafval (onder andere puin, hout, metalen en vlakglas).Al het door gemeenten ingezamelde verbouwingsafval wordt meegeteld in de StatLine-publicatie. Voor het bepalen van de cijfers in het Milieu- en Natuurcompendium is maar een deel van dit verbouwingsafval toegedeeld aan het afval van huishoudens. Reden daarvoor is dat een deel van dit afval eigenlijk bedrijfsafval is, vooral afkomstig van aannemersbedrijven. In het verleden is tussen het RIVM en CBS afgesproken dat 50% van het verbouwingsafval aan het huishoudelijk afval wordt toegerekend. In het onderzoek over 2003 is navraag gedaan naar het acceptatiebeleid van verbouwingsafval van bedrijven door gemeenten. Daaruit bleek dat gemiddeld ongeveer 15% van het door de gemeenten ingezameld verbouwingsafval afkomstig is van bedrijven. Dit is beduidend minder dan de 50% die tot nu toe werd gehanteerd. Gezien dit verschil is in overleg tussen het Ministerie van VROM, Uitvoering Afvalbeheer en het CBS afgesproken om met terugwerkende kracht dit percentage te laten zakken van 50% naar 15%. Voor 2000 en eerder wordt het oude percentage van 50% gehanteerd. In 2001, 2002 en 2003 daalt dit percentage naar respectievelijk 40%, 30% en 20%. Voor 2004 en later wordt 15% van het verbouwingsafval niet aan het huishoudelijk afval toegerekend.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Gescheiden ingezameld afval van huishoudens, 1985-2005 (indicator 0143, versie 09 , 21 juli 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.