Vermestende stoffen naar de Noordzee, 1980-2000

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Ontwikkeling van de toevoer van fosfor en stikstof naar de Noordzee

De toevoer van fosfor en stikstof naar de Noordzee was in de jaren negentig lager dan in de jaren tachtig. Uitzonderingen zijn de jaren 1994 en 1995 als gevolg van hoge waterafvoeren door de rivieren.De toevoer van fosfor is sterker afgenomen dan die van stikstof. Beiden lijken de laatste jaren in omvang te stabiliseren. Door de sterkere afname van fosfor is de verhouding stikstof ten opzichte van fosfor in het naar zee afgevoerde water hoger geworden. Dit heeft een ongunstig effect op de soortensamenstelling van het fytoplankton (algen). Ook neemt hierdoor de kans op bloei van giftige algensoorten toe.

Beleid

Het overheidsbeleid was er op gericht de aanvoer van nutriënten naar de Noordzee in 1995 met 50% te verminderen ten opzichte van 1985 (Noordzee ActiePlan; V&W, 1990). Voor fosfaat is dit doel inmiddels ongeveer gehaald, voor stikstof niet.

Methodiek

De figuur vermeldt alleen de toevoer via rivieren naar de Noordzee. De toevoer door andere bronnen zoals directe lozingen op de Noordzee en neerslag van stoffen uit de lucht (atmosferische depositie), draagt in de kustzone relatief weinig bij aan de belasting met vermestende stoffen. Verder op zee wordt de atmosferische depositie van stikstof echter relatief groter. De variatie in de toevoer van vermestende stoffen is relatief groot omdat variaties in waterafvoer een belangrijke rol spelen.

Bronnen

  • OSPAR. 2001. Draft Annual Report on reverine inputs and direct discharges to Convention waters during the year 2000 by the Netherlands.
  • Ministerie van V&W, RIZA, Infocentrum, vrachtgegevens.
  • V&W (1990). Noordzee ActiePlan. Nationaal uitvoeringsdocument derde Noordzeeministersconferentie. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Den Haag.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
04
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Vermestende stoffen naar de Noordzee, 1980-2000 (indicator 0193, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.