Vermestende stoffen: aanvoer naar de Noordzee, 1980-2001

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer bijgehouden.

De aanvoer van fosfor en stikstof naar de Noordzee was in de jaren negentig lager dan in de jaren tachtig. De aanvoer van fosfor is sterker afgenomen dan die van stikstof.

Afname toevoer van fosfor en stikstof naar de Noordzee

De aanvoer van fosfor en stikstof naar de Noordzee was in de jaren negentig lager dan in de jaren tachtig. Uitzonderingen zijn de jaren 1994 en 1995 als gevolg van hoge waterafvoeren door de rivieren.De aanvoer van fosfor is sterker afgenomen dan die van stikstof. Daardoor is de verhouding stikstof ten opzichte van fosfor in het naar zee afgevoerde water hoger geworden. Dit heeft een ongunstig effect op de soortensamenstelling van het fytoplankton (algen). Ook neemt hierdoor de kans op bloei van giftige algensoorten toe.De figuur vermeldt alleen de toevoer via rivieren naar de Noordzee. De toevoer door andere bronnen zoals directe lozingen op de Noordzee en neerslag van stoffen uit de lucht (atmosferische depositie), draagt in de kustzone relatief weinig bij aan de belasting met vermestende stoffen. Verder op zee wordt de atmosferische depositie van stikstof wel belangrijk. De variatie in de toevoer van vermestende stoffen is vrij groot omdat variaties in waterafvoer een belangrijke rol spelen.

Beleid gericht op aanvoer van nutriënten naar de Noordzee

Het overheidsbeleid was er op gericht de aanvoer van nutriënten naar de Noordzee in 1995 met 50% te verminderen ten opzichte van 1985 (V&W, 1990). Voor fosfaat is dit doel inmiddels gehaald, voor stikstof niet.

Bronnen

  • RIKZ, monitoringsprogramma Rijkswaterstaat.
  • V&W (1990). Noordzee ActiePlan. Nationaal uitvoeringsdocument derde Noordzeeministersconferentie. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Den Haag.

Relevante informatie

  • OSPAR. 2001. Draft Annual Report on riverine inputs and direct discharges to Convention waters during the year 2000 by the Netherlands.
  • Ministerie van V&W, RIZA, Infocentrum, vrachtgegevens.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
04
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Vermestende stoffen: aanvoer naar de Noordzee, 1980-2001 (indicator 0193, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.