Afval

Gevaarlijk afval per doelgroep, 2006-2018

Na een sterke stijging vanaf 1990 stabiliseert de hoeveelheid vrijgekomen gevaarlijk afval rond de 4,9 miljard kg per jaar.

Ontwikkeling productie gevaarlijk afval

De hoeveelheid gevaarlijk afval nam af van ongeveer 4,9 miljard kg in 2006 tot 3,8 miljard kg in 2009. Daarna na de hoeveelheid weer toe. In 2018 werd ongeveer 4,9 miljard kg gevaarlijk afval, exclusief baggerspecie, gemeld door de tien onderscheiden doelgroepen. Bijna 38 procent van het gemelde gevaarlijke afval is afkomstig uit de bouw (hoofdzakelijk mineraal afval) en bijna een kwart van het gemelde afval is afkomstig uit de industrie.

Wijziging in definitie vanaf 2005 door invoering Eural (Europese afvalstoffenlijst)

Met ingang van 2005 vinden de meldingen plaats op basis van euralcodes en daarmee heeft er tevens een wijziging plaatsgevonden in de aanduiding of een afvalstroom wel of iet gevaarlijk is. Als gevolg van deze wijziging is in 2005 meer afval als gevaarlijk aangeduid. Tevens blijkt de verwerkingswijze te zijn veranderd voor het totaal aan gevaarlijk afval.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Gevaarlijk afval per doelgroep en bedrijfstak

Omschrijving

Gevaarlijk afval per doelgroep en bedrijfstak

Verantwoordelijk instituut

Rijkswaterstaat

Berekeningswijze

VROM (2002) Informatiedocument gevaarlijk afval Rijkswaterstaat (2020a). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2006-2016

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2020). Gevaarlijk afval per doelgroep, 2006-2018 (indicator 0208, versie 10 , 10 november 2020 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.