Compendium voor de Leefomgeving
465 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Afval

Afvalproductie en wijze van verwerking, 1985-2016

Steeds meer afval wordt nuttig toegepast en verbrand, terwijl steeds minder afval wordt gestort. In 2016 werd 60 miljoen ton afval geproduceerd (exclusief verontreinigde grond, baggerspecie en dierlijke mest).

Ontwikkeling hoeveelheid geproduceerd afval

De hoeveelheid afval neemt in de periode 1985-2000 toe van 47 miljoen ton tot 63 miljoen ton. Dit komt neer op een stijging van 34%. Vanaf 2000 stabiliseert de jaarlijks vrijkomende hoeveelheid op 60 miljoen ton. In 2012 is voor een deel van de afvalproductie en wijze van verwerking de wijze van monitoring aangepast. Dit is waar mogelijk ingevoerd vanaf 2006, maar sommige aanpassingen zijn pas in 2007 of 2008 ingevoerd.

Ontwikkeling verbranden, storten en nuttig toepassen van afval

Nuttige toepassing is vanaf 2010 sterk toegenomen. De reden hiervoor is dat inmiddels alle afvalverbrandingsinstallaties de status van nuttige toepassing hebben gekregen. Hierdoor is ook de hoeveelheid verbrand afval afgenomen. De hoeveelheid gestort afval neemt de laatste jaren gestaag af tot ongeveer 1,3 miljoen ton primair afval per jaar.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Afvalproductie en wijze van verwerking

Omschrijving

De productie van afval en de wijze waarop het afval wordt verwerkt (nuttige toepassing/hergebruik, verbranden, lozen of storten)

Verantwoordelijk instituut

Rijkswaterstaat Leefomgeving

Berekeningswijze

Rijkswaterstaat Leefomgeving (2019). CBS, Onderzoeksbeschrijvingen

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

RWS (2019). Landelijk afvalbeheerplan. Rijkswaterstaat, Utrecht.

Opmerking

In bovenstaande grafiek, de beleidsindicator afvalbeheer, vindt u onder meer informatie over de hoeveelheid gestort Nederlands afval. De cijfers zijn exclusief verontreinigde grond en baggerspecie en inclusief uitvoer. De hoeveelheid gestort afval in de grafiek wijkt af van de hoeveelheid die in de indicator over Stortplaatsen, aantal en capaciteit, 1991-2015 wordt vermeld. Daarin wordt de gestorte hoeveelheid verontreinigde grond en baggerspecie wel meegenomen.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2020). Afvalproductie en wijze van verwerking, 1985-2016 (indicator 0204, versie 13 , 27 mei 2020 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.