Afvalproductie en wijze van verwerking, 1985-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Steeds meer afval wordt nuttig toegepast en verbrand, terwijl steeds minder afval wordt gestort. Sinds 1999 daalt de hoeveelheid vrijgekomen afval licht door de lagere economische groei.

Ontwikkeling hoeveelheid geproduceerd afval

De totale hoeveelheid afval is in 2003 bijna 1 Mton minder dan in 2002 en bedraagt 61,6 miljard kg. Met deze afname is bijna het niveau bereikt van 1999. De afname in de geproduceerde hoeveelheid afval is het sterkst te zien bij de doelgroep industrie (afname van 21,2 Mton in 1998 naar 17,6 Mton in 2003).
Deze afname wordt deels veroorzaakt door lagere economische groei van de laatste jaren en ook doordat bijvoorbeeld de productie van fosforzuurgips is afgebouwd (in 1998 nog 1,5 miljard kg en 0 kg na 2000) . Met het verdwijnen van de kunstmestproductie in Nederland komt er geen fosforzuurgips meer vrij.

Ontwikkeling verbranden, storten en nuttig toepassen van afval

De laatste jaren is de hoeveelheid nuttig toegepast afval aanzienlijk gestegen, zowel absoluut als procentueel. In 2003 werd 81% van het geproduceerde afval op een of andere manier nuttig toegepast. Ook de hoeveelheid verbrand afval is in minder dan 10 jaar verdubbeld. De hoeveelheid gestort afval is tussen 1995 en 2003 met bijna 70% afgenomen.

Beleidsdoelen 2012

In het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) is het beleid voor de periode tot en met 2012 uitgezet. Belangrijke doelstellingen daarbij zijn onder andere:

  • het versterken van de reeds bereikte relatieve ontkoppeling van het bruto binnenlands product en het totale afvalaanbod door voortzetting en intensivering van het preventiebeleid
  • opvoeren van het percentage nuttige toepassing van afvalstoffen tot 83% in 2012
  • beperking van de hoeveelheid te verwijderen afvalstoffen tot 9,5 miljard kg, waarvan 2 miljard kg te storten onbrandbaar afval (het storten van brandbaar afval moet gestopt worden).

Bronnen

  • De cijfers over afval zijn geleverd door SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer en zijn afkomstig uit zeer verschillende bronnen. Enkele belangrijke referenties zijn:
  • SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer (2005), Nederlands afval incijfers, gegevens 2000-2004, SenterNovem, Utrecht
  • AOO (2004), Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2003, AOO 2004-07, AOO, Utrecht
  • CBS (2004). Statline. Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • VROM (2003). Landelijk afvalbeheerplan. Ministerie van VROM, Den Haag.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
In bovenstaande grafiek, de beleidsindicator afvalbeheer, vindt u onder meer informatie over de totale hoeveelheid gestort afval. De cijfers zijn exclusief verontreinigde grond en baggerspecie. De hoeveelheid gestort afval in de grafiek wijkt af van de hoeveelheid, die in de indicator over stortplaatsen wordt vermeld. Daarin wordt de gestorte hoeveelheid verontreinigde grond en baggerspecie wel meegenomen.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afvalproductie en wijze van verwerking, 1985-2003 (indicator 0204, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.