Afvalproductie en wijze van verwerking, 1985-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Steeds meer afval wordt nuttig toegepast en verbrand, terwijl steeds minder afval wordt gestort. Sinds 1999 daalt de hoeveelheid vrijgekomen afval licht door de lagere economische groei en door het verdwijnen van de kunstmestproductie.

Ontwikkeling hoeveelheid geproduceerd afval

In 2005 is de totale hoeveelheid afval 0,6 miljard kg minder dan in 2004 en bedraagt 60,2 miljard kg. Met deze afname is bijna het niveau bereikt van 1998. De afname in de geproduceerde hoeveelheid afval is het sterkst te zien bij de doelgroep industrie (afname van 21,2 miljard kg in 1998 naar 16,6 miljard kg in 2005).
Deze afname wordt deels veroorzaakt door lagere economische groei van de laatste jaren en ook doordat bijvoorbeeld de productie van fosforzuurgips is afgebouwd (in 1998 nog 1,5 miljard kg en 0 kg na 2000) . Met het verdwijnen van de fosfaatkunstmestproductie in Nederland komt er geen fosforzuurgips meer vrij.

Ontwikkeling verbranden, storten en nuttig toepassen van afval

De laatste jaren is de hoeveelheid nuttig toegepast afval aanzienlijk gestegen, zowel absoluut als procentueel. In 2005 werd 84% van het geproduceerde afval op een of andere manier nuttig toegepast. Ook de hoeveelheid verbrand afval is in minder dan 10 jaar verdubbeld. De hoeveelheid gestort afval is tussen 1995 en 2005 met ongeveer 75% afgenomen.

Beleidsdoelen 2012

In het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) is het beleid voor de periode tot en met 2012 uitgezet. Belangrijke doelstellingen daarbij zijn onder andere:

  • het versterken van de reeds bereikte relatieve ontkoppeling van het bruto binnenlands product en het totale afvalaanbod door voortzetting en intensivering van het preventiebeleid
  • opvoeren van het percentage nuttige toepassing van afvalstoffen tot 86% in 2012
  • beperking van de hoeveelheid te verwijderen afvalstoffen tot 9,5 miljard kg, waarvan 2 miljard kg te storten onbrandbaar afval (het storten van brandbaar afval moet gestopt worden).

Bronnen

  • De cijfers over afval zijn geleverd door SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer en zijn afkomstig uit zeer verschillende bronnen. Enkele belangrijke referenties zijn:
  • SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer (2007), Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2005, SenterNovem, Utrecht
  • AOO (2004), Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2003, AOO 2004-07, AOO, Utrecht
  • CBS (2007). Statline. Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • VROM (2003). Landelijk afvalbeheerplan. Ministerie van VROM, Den Haag.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Afvalproductie en wijze van verwerking
Omschrijving
De totale productie van afval in Nederland en de wijze waarop het afval wordt verwerkt
Verantwoordelijk instituut
SenterNovem, Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
-
Basistabel
StatLine: Gemeentelijke afval; hoeveelheden
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Opmerking
In bovenstaande grafiek, de beleidsindicator afvalbeheer, staat informatie over de totale hoeveelheid gestort afval. De cijfers zijn exclusief verontreinigde grond en baggerspecie. De hoeveelheid gestort afval in de grafiek wijkt af van de hoeveelheid, die in de indicator over stortplaatsen wordt vermeld. Daarin wordt de gestorte hoeveelheid verontreinigde grond en baggerspecie wel meegenomen.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afvalproductie en wijze van verwerking, 1985-2005 (indicator 0204, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.