Afvalproductie en wijze van verwerking, 1985-2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Steeds meer afval wordt nuttig toegepast en verbrand, terwijl steeds minder afval wordt gestort. De hiervoor door het beleid gestelde doelen voor 2015 in het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP2) kunnen gehaald te worden als de huidige trend doorzet.

Ontwikkeling hoeveelheid geproduceerd afval

In 2010 is voor een deel van de afvalproductie en wijze van verwerking de wijze van monitoring aangepast. Dit is waar mogelijk ingevoerd vanaf 2006, maar sommige aanpassingen zijn pas in 2007 of 2008 ingevoerd. Hierdoor is er een toename van de productie van afval vanaf 2006. Of de toename van de afvalproductie alleen komt door de nieuwe monitoringswijze is niet na te gaan.

Ontwikkeling verbranden, storten en nuttig toepassen van afval

Vanaf 2000 is de hoeveelheid nuttig toegepast afval procentueel gestegen, ook in absolute zin is er de laatste twee jaar een toename van de hoeveelheid nuttig toegepast afval. In 2008 werd meer dan 84% van het geproduceerde afval op een of andere manier nuttig toegepast. De hoeveelheid verbrand afval neemt vanaf 2006 elk jaar toe door uitbreiding in de capaciteit van afvalverbrandingsinstallaties. De hoeveelheid gestort afval is tussen 2000 en 2008 met ongeveer 65% afgenomen.

Beleidsdoelen 2015

In het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP2), versie van 16 februari 2010, is het beleid voor de periode tot en met 2021 uitgezet. Belangrijke doelstellingen daarbij zijn onder andere:

  • Stimuleren van preventie van afvalstoffen, waarbij het afvalaanbod in 2015 niet groter mag zijn dan 68 miljard kg
  • Opvoeren van het percentage nuttige toepassing van afvalstoffen tot 85% in 2015
  • Reduceren van storten van brandbaar restafval van 1,7 miljard kg in 2007 tot 0 miljard kg in 2012.

Bronnen

  • De cijfers over afval zijn geleverd door Agentschap NL, Uitvoering Afvalbeheer en zijn afkomstig uit zeer verschillende bronnen. Enkele belangrijke referenties zijn:
  • Agentschap NL, Uitvoering Afvalbeheer (2010), Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-208, SenterNovem, Utrecht (concept).
  • CBS (2009). Statline. Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • VROM (2009). Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021. Ministerie van VROM, Den Haag.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Afvalproductie en wijze van verwerking
Omschrijving
De productie van afval en de wijze waarop het afval wordt verwerkt (nuttige toepassing/hergebruik, verbranden, lozen of storten)
Verantwoordelijk instituut
Agentschap NL
Berekeningswijze
Agentschap NL, Uitvoering Afvalbeheer (2010).
CBS, Onderzoeksbeschrijvingen
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Achtergrondliteratuur
VROM (2009). Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021. Ministerie van VROM, Den Haag.
Opmerking
In bovenstaande grafiek, de beleidsindicator afvalbeheer, vindt u onder meer informatie over de hoeveelheid gestort Nederlands afval. De cijfers zijn exclusief verontreinigde grond en baggerspecie en inclusief uitvoer. De hoeveelheid gestort afval in de grafiek wijkt af van de hoeveelheid die in de indicator over stortplaatsen wordt vermeld. Daarin wordt de gestorte hoeveelheid verontreinigde grond en baggerspecie wel meegenomen.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afvalproductie en wijze van verwerking, 1985-2008 (indicator 0204, versie 09,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.