Afvalproductie en wijze van verwerking, 1985-2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Steeds meer afval wordt nuttig toegepast en verbrand, terwijl steeds minder afval wordt gestort. In 2010 werd minder dan 60 miljoen ton afval geproduceerd (exclusief verontreinigde grond, baggerspecie en dierlijke mest).

Ontwikkeling hoeveelheid geproduceerd afval

In 2012 is voor een deel van de afvalproductie en wijze van verwerking de wijze van monitoring aangepast. Dit is waar mogelijk ingevoerd vanaf 2006, maar sommige aanpassingen zijn pas in 2007 of 2008 ingevoerd. Tot en met 2008 was er een toename van de hoeveelheid geproduceerd afval. In 2010 is dit gedaald tot onder de 60 miljoen ton geproduceerd (exclusief verontreinigde grond, baggerspecie en dierlijke mest).

Ontwikkeling verbranden, storten en nuttig toepassen van afval

Nuttige toepassing is in 2010 sterk toegenomen. De reden hiervoor is dat enkele afvalverbrandingsinstallaties de status van nuttige toepassing hebben gekregen. Hierdoor is ook de hoeveelheid verbrand afval afgenomen. De hoeveelheid gestort afval nemt de laatste jaren gestaag af..

Bronnen

  • De cijfers over afval zijn geleverd door Agentschap NL, Uitvoering Afvalbeheer en zijn afkomstig uit zeer verschillende bronnen. Enkele belangrijke referenties zijn:
  • Agentschap NL, Uitvoering Afvalbeheer (2012), Nederlands afval in cijfers, gegevens 2006-2010, SenterNovem, Utrecht (concept).
  • VROM (2009). Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021. Ministerie van VROM, Den Haag.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Afvalproductie en wijze van verwerking
Omschrijving
De productie van afval en de wijze waarop het afval wordt verwerkt (nuttige toepassing/hergebruik, verbranden, lozen of storten)
Verantwoordelijk instituut
Agentschap NL
Berekeningswijze
Agentschap NL, Uitvoering Afvalbeheer (2010).
CBS, Onderzoeksbeschrijvingen
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Achtergrondliteratuur
VROM (2009). Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021. Ministerie van VROM, Den Haag.
Opmerking
In bovenstaande grafiek, de beleidsindicator afvalbeheer, vindt u onder meer informatie over de hoeveelheid gestort Nederlands afval. De cijfers zijn exclusief verontreinigde grond en baggerspecie en inclusief uitvoer. De hoeveelheid gestort afval in de grafiek wijkt af van de hoeveelheid die in de indicator over stortplaatsen wordt vermeld. Daarin wordt de gestorte hoeveelheid verontreinigde grond en baggerspecie wel meegenomen.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afvalproductie en wijze van verwerking, 1985-2010 (indicator 0204, versie 10,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.