Afvalproductie en wijze van verwerking, 1985-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Steeds meer afval wordt nuttig toegepast en verbrand, terwijl steeds minder afval wordt gestort. De door het beleid gestelde doelen voor 2012 in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) lijken gehaald te worden.

Ontwikkeling hoeveelheid geproduceerd afval

Gedurende de periode 2000-2006 trad er een afname op in de afvalproductie. De afname in de geproduceerde hoeveelheid afval was het sterkst te zien bij de doelgroep industrie (afname van 19,3 miljard kg in 1998 naar 16,9 miljard kg in 2006). In 2007 was de totale hoeveelheid afval 0,5 miljard kg meer dan in 2006 en bedraagt 60,4 miljard kg.

Ontwikkeling verbranden, storten en nuttig toepassen van afval

Vanaf 2000 is de hoeveelheid nuttig toegepast afval procentueel gestegen, maar in absolute zin is de hoeveelheid nuttig toegepast afval vrijwel gelijk gebleven. In 2007 werd bijna 84% van het geproduceerde afval op een of andere manier nuttig toegepast. Ook de hoeveelheid verbrand afval is de jaren vrijwel gelijk gebleven. De hoeveelheid gestort afval is tussen 2000 en 2007 met ongeveer 60% afgenomen.

Beleidsdoelen 2012

In het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) is het beleid voor de periode tot en met 2012 uitgezet. Belangrijke doelstellingen daarbij zijn onder andere:

  • het versterken van de reeds bereikte relatieve ontkoppeling van het bruto binnenlands product en het totale afvalaanbod door voortzetting en intensivering van het preventiebeleid
  • opvoeren van het percentage nuttige toepassing van afvalstoffen tot 86% in 2012
  • beperking van de hoeveelheid te verwijderen afvalstoffen tot 9,5 miljard kg, waarvan 2 miljard kg te storten onbrandbaar afval (het storten van brandbaar afval moet gestopt worden).

Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 wordt vastgesteld

In 2009 wordt het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP2) vastgesteld. Hierin zal een aantal kwantitatieve doelstellingen worden opgenomen voor de jaren 2012, 2015 en 2021. De doelstellingen om de afvalproductie verder terug te dringen en meer nuttige toepassing van het afval zullen verder worden toegespitst op specifieke afvalstromen via ketengericht afvalbeheer. Voor zeven prioritaire stromen zal een richtinggevende doelstelling worden geformuleerd voor het reduceren van de milieudruk met minimaal 20% (VROM, 2009).

Bronnen

  • De cijfers over afval zijn geleverd door SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer en zijn afkomstig uit zeer verschillende bronnen. Enkele belangrijke referenties zijn:
  • SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer (2009), Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2007, SenterNovem, Utrecht
  • CBS (2009). Statline. Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • PBL (2009). Realisatie Milieudoelen. Voortgangsrapport 2009. Planbureau voor de Leefomgeving, Bilthoven.
  • VROM (2003). Landelijk afvalbeheerplan. Ministerie van VROM, Den Haag.
  • VROM (2009). Samenvatting Ontwerp Beleidskader LAP2. Ministerie van VROM, Den Haag.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Afvalproductie en wijze van verwerking
Omschrijving
De productie van afval en de wijze waarop het afval wordt verwerkt (nuttige toepassing/hergebruik, verbranden, lozen of storten)
Verantwoordelijk instituut
SenterNovem
Berekeningswijze
SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer (2009).
CBS, Onderzoeksbeschrijvingen
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Achtergrondliteratuur
VROM (2009). Samenvatting Ontwerp Beleidskader LAP2. Ministerie van VROM, Den Haag.
Opmerking
In bovenstaande grafiek, de beleidsindicator afvalbeheer, vindt u onder meer informatie over de totale hoeveelheid gestort afval. De cijfers zijn exclusief verontreinigde grond en baggerspecie. De hoeveelheid gestort afval in de grafiek wijkt af van de hoeveelheid die in de indicator over stortplaatsen wordt vermeld. Daarin wordt de gesorte hoeveelheid verontreinigde grond en baggerspecie wel meegenomen.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afvalproductie en wijze van verwerking, 1985-2007 (indicator 0204, versie 08,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.