Afvalproductie en wijze van verwerking, 1985-2018

Steeds meer afval wordt nuttig toegepast en verbrand, terwijl steeds minder afval wordt gestort. In 2018 werd 61 miljoen ton afval geproduceerd (exclusief verontreinigde grond, baggerspecie en dierlijke mest).

Ontwikkeling hoeveelheid geproduceerd afval

De hoeveelheid afval neemt in de periode 1985-2000 toe van 47 miljoen ton tot 63 miljoen ton. Dit komt neer op een stijging van 34%. Vanaf 2000 stabiliseert de jaarlijks vrijkomende hoeveelheid op ruim 60 miljoen ton. In 2012 is de wijze van monitoring voor een deel van de afvalproductie en wijze van verwerking aangepast. Dit is waar mogelijk ingevoerd vanaf 2006, maar sommige aanpassingen zijn pas vanaf 2007 of 2008 doorgevoerd.

Ontwikkeling verbranden, storten en nuttig toepassen van afval

Nuttige toepassing is vanaf 2010 sterk toegenomen. De reden hiervoor is dat indertijd alle afvalverbrandingsinstallaties de status van nuttige toepassing hebben gekregen. Dit houdt in dat afval dat in die installaties wordt verbrand niet meer als verbranden wordt beschouwd maar als nuttige toepassing (energieterugwinning). Hierdoor is de hoeveelheid afval dat wordt gerekend tot verbranden afgenomen. De hoeveelheid gestort afval neemt de laatste jaren gestaag af tot ongeveer 1,3 miljoen ton primair afval per jaar.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Afvalproductie en wijze van verwerking
Omschrijving
De productie van afval en de wijze waarop het afval wordt verwerkt (nuttige toepassing/hergebruik, verbranden, lozen of storten)
Verantwoordelijk instituut
Rijkswaterstaat Leefomgeving
Berekeningswijze
Rijkswaterstaat Leefomgeving (2020).
CBS, Onderzoeksbeschrijving BedrijfsafvalstoffenCBS: Onderzoeksbeschrijving Gemeentelijk afval; hoeveelheden
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Achtergrondliteratuur
RWS (2020). Landelijk afvalbeheerplan. Rijkswaterstaat, Utrecht.
Opmerking
In bovenstaande grafiek, de beleidsindicator afvalbeheer, vindt u onder meer informatie over de hoeveelheid gestort Nederlands afval. De cijfers zijn exclusief verontreinigde grond en baggerspecie en inclusief uitvoer. De hoeveelheid gestort afval in de grafiek wijkt af van de hoeveelheid die in de indicator over stortplaatsen wordt vermeld. Daarin wordt de gestorte hoeveelheid verontreinigde grond en baggerspecie wel meegenomen.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afvalproductie en wijze van verwerking, 1985-2018 (indicator 0204, versie 14,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.