Afval

Gevaarlijk afval per doelgroep, 2006-2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Na een sterke stijging vanaf 1990 stabiliseert de hoeveelheid vrijgekomen gevaarlijk afval.

Ontwikkeling productie gevaarlijk afval

In 2010 werd ongeveer 3,8 miljard kg gevaarlijk afval, exclusief baggerspecie, gemeld door de tien onderscheiden doelgroepen. Ruim een derde van het gemelde gevaarlijke afval is afkomstig uit de bouw (hoofdzakelijk mineraal afval). Bijna een derde van het gemelde afval is afkomstig uit de industrie.

Wijziging in definitie vanaf 2005 door invoering Eural (Europese afvalstoffenlijst)

Met ingang van 2005 vinden de meldingen plaats op basis van euralcodes en daarmee heeft er tevens een wijziging plaatsgevonden in de aanduiding of een afvalstroom wel of iet gevaarlijk is (VROM, 2002a). Als gevolg van deze wijziging is in 2005 meer afval als gevaarlijk aangeduid. Tevens blijkt de verwerkingswijze te zijn veranderd voor het totaal aan gevaarlijk afval.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Gevaarlijk afval per doelgroep en bedrijfstak

Omschrijving

Gevaarlijk afval per doelgroep en bedrijfstak

Verantwoordelijk instituut

Rijkswaterstaat-Leefomgeving

Berekeningswijze

VROM (2002) Informatiedocument gevaarlijk afval VROM (2002a) Europese afvalstoffenlijst (Eural) vervangt Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA) op 1 januari 2002

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

VROM (2002) Informatiedocument gevaarlijk afval VROM (2002a) Europese afvalstoffenlijst (Eural) vervangt Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA) op 1 januari 2002Rijkswaterstaat (2013). Nederlands afval in cijfers, 2006-2010

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2013). Gevaarlijk afval per doelgroep, 2006-2010 (indicator 0208, versie 08 , 3 juli 2013 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.