Cadmium en koper in zwevend stof van zout oppervlaktewater, 1989-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De gehaltes van cadmium in het zwevend stof zijn sinds 1989 in de meeste zoute oppervlaktewateren afgenomen. De kopergehaltes vertonen geen duidelijke trend.

Gehalte cadmium in zwevend stof neemt licht af

De gehaltes van koper en cadmium in zwevend stof vertonen een grillig verloop. Vooral de gehaltes in de kustzone, waar de invloed van rivieren relatief sterk is, fluctueren aanzienlijk. De kopergehaltes vertonen geen duidelijke trend; cadmium neemt gemiddeld licht af. Op twee van de vijf locaties komen cadmium en koper voor in concentraties boven de streefwaarde.

Beleid met betrekking tot aanvoer van zware metalen naar de Noordzee

Het beleid is er op gericht geweest de emissies van zware metalen naar de Noordzee te verminderen. Dat werkt door op de kwaliteit van de zwevende stof. De doelstelling geformuleerd door de Noordzee Ministerconferentie is het voorkomen en stopzetten van emissies en lozingen van milieugevaarlijke stoffen binnen één generatie tijd (2020).

Relevantie

Cadmium is een zwaar metaal dat voor bijna alle organismen giftig is. Koper is een essentieel zwaar metaal, dat wil zeggen dat te lage concentraties negatieve effecten kunnen hebben op organismen, maar in te hoge concentraties is het giftig.

Methodiek

Het is voor deskundigen op het gebied van water gebruikelijk om voor het bepalen van trends in metingen de mediaan te gebruiken. De mediaan is de waarde waar 50% van de waarnemingen boven ligt, de middelste gemeten waarde - dit is niet de gemiddelde waarde.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Cadmium en koper in zwevend stof van zout oppervlaktewater, 1989-2003 (indicator 0255, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.