Bodem en grondwater

Grondwaterkwaliteit: inleiding

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Inleiding

Een goede kwaliteit van het grondwater in Nederland is van groot belang voor de functies die het grondwater heeft. Grondwater is in de eerste plaats een onmisbare bron voor drinkwater. Daarnaast heeft de grondwaterkwaliteit grote invloed op ecosystemen. De grondwaterkwaliteit staat onder druk door vermesting en in mindere mate door verzuring, verdroging en verspreiding.

Toelichting

Het compartiment grondwater heeft als bijzonderheid dat de tijd tussen de toediening van een verontreiniging aan het bodemoppervlak en het waarnemen van een te hoge concentratie in het grondwater als resultaat daarvan soms tientallen jaren kan zijn. Hoe langer geleden de milieubelasting heeft plaatsgevonden, hoe dieper het grondwater op dit moment daarvan de invloed ondervindt.

  • Recente belastingen van het maaiveld be├»nvloeden de kwaliteit van het bovenste grondwater (de bovenste meter).
  • De milieudruk van circa tien jaar geleden is zichtbaar in het ondiepe grondwater (op een diepte van 5-15 meter).
  • Het middeldiepe grondwater (15-30 meter diepte) ondervindt nu de invloeden van enkele tientallen jaren geleden.

Dit betekent dat een verontreiniging soms jaren ongemerkt kan doorgaan, terwijl als eenmaal het effect zichtbaar is in het diepere grondwater (bijvoorbeeld drinkwater), het wederom lang duurt om de kwaliteit weer te verbeteren. Dit vraagt om extra zorgzaamheid rond de kwaliteit van het grondwater.

Referenties

  • VROM (1997). Nationaal Milieubeleidsplan 3. Ministerie van VROM, Den Haag.
  • VROM (2001). Nationaal Milieubeleidsplan 4. Een wereld en een wil: werken aan duurzaamheid. Ministerie van VROM, Den Haag.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Grondwaterkwaliteit: inleiding (indicator 0268, versie 03 , 4 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.