Landbouw en milieu

Wettelijke normen voor het gebruik van meststoffen, per 1-9-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.
  Fosfaatnormen   Stikstofnormen
  Gras Snijmaïs, overige   Gras Snijmaïs, overige
    akker- en tuinbouw-     akker- en tuinbouw-
    gewassen     gewassen en
          braakland
        A B C D E
 
  kg P2O5/ha/jaar kg N/ha/jaar
Gebruiksnorm van dierlijke mest (niet-MINAS-plichtige bedrijven)
1-1-1998 tot 1-1-2000 120 100            
1-1-2000 tot 1-1-2002 85 85            
1-1-2002 en verder 80 80            
 
Verliesnorm (volgens MINAS) (MINAS-plichtige bedrijven)
1-1-1998 tot 1-1-2000 40 40   300 300 175 175 175
1-1-2000 tot 1-1-2001 35 35   275 275 150 150 150
1-1-2001 tot 1-1-2002 35 35   250 250 150 125 125
1-1-2002 tot 1-1-2003 25 30   220 190 150 100 110
Norm vanaf 1-1-2003 20 20   180 140 100 60 100
                 
Bron: LNV en VROM. RIVM/MC/okt02
A = grasland, B = grasland droog zand/löss, C = bouw-/braakland klei of veen, D = bouw-/braakland droog zand/löss, E = bouw-/braakland overige grond.

MINAS

Per 1 januari 1998 is het mineralenaangiftesysteem (MINAS) van kracht geworden. MINAS-plichtige bedrijven moeten een mineralenboekhouding bijhouden en betalen een heffing wanneer hun mineralen (nutriënten-)overschot per hectare een voor fosfaat en/of stikstof vastgestelde verliesnorm overschrijdt. Met ingang van 2001 zijn alle bedrijven verplicht tot MINAS-aangifte, met uitzondering van zeer kleine bedrijven. Ter waarborging van het MINAS-systeem van verliesnormen moeten veehouders per 1 januari 2002 mestafzetcontracten hebben.In 2001 heeft het parlement ingestemd met een verdere aanscherping van het mestbeleid, waardoor al in 2003 de eindnormen ingaan. In het voorjaar 2002 heeft een evaluatie van de Meststoffenwet 2002 plaatsgevonden (RIVM, 2002). In de loop van 2002 zal het parlement een besluit moeten nemen of de bovenstaande normen in 2003 daadwerkelijk van kracht worden. De regering Balkenende heeft voorgesteld om in 2003, in afwijking van de huidige wet, in 2003 toch weer andere normen te hanteren. Voor bouwland is het voorstel een fosfaatverliesnorm van 25 kg/ha. Voor droog zand/löss stelt de regering een stikstofverliesnorm voor van 160 kg/ha op grasland en van 80 kg/ha voor bouwland.

Referenties

  • LNV en VROM (2000). Wet van 7 december 2000, houdende wijziging van de Meststoffenwet. Staatsblad 539. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Ministerie van VROM, Den Haag.
  • LNV en VROM (2001). Wet van 28 juni 2001, tot wijziging van de Meststoffenwet. Staatsblad 312. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Ministerie van VROM, Den Haag.
  • RIVM (2002). MINAS en Milieu. Balans en Verkenning. RIVM, (rapportnr. 718 201 005), Bilthoven.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Wettelijke normen voor het gebruik van meststoffen, per 1-9-2001 (indicator 0400, versie 03 , 24 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.