Wettelijke normen voor het gebruik van meststoffen, per 1-9-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

 Fosfaatnormen Stikstofnormen
 GrasSnijmaïs, overige  GrasSnijmaïs, overige
  akker- en tuinbouw-  akker- en tuinbouw-
  gewassen  gewassen en
     braakland
    ABCDE
 
 kg P2O5/ha/jaarkg N/ha/jaar
Gebruiksnorm van dierlijke mest (niet-MINAS-plichtige bedrijven)
1-1-1998 tot 1-1-2000120100      
1-1-2000 tot 1-1-20028585      
1-1-2002 en verder8080      
 
Verliesnorm (volgens MINAS) (MINAS-plichtige bedrijven)
1-1-1998 tot 1-1-20004040 300300175175175
1-1-2000 tot 1-1-20013535 275275150150150
1-1-2001 tot 1-1-20023535 250250150125125
1-1-2002 tot 1-1-20032530 220190150100110
Norm vanaf 1-1-20032020 18014010060100
         
Bron: LNV en VROM.RIVM/MC/okt02
A = grasland, B = grasland droog zand/löss, C = bouw-/braakland klei of veen, D = bouw-/braakland droog zand/löss, E = bouw-/braakland overige grond.

Minas

Per 1 januari 1998 is het mineralenaangiftesysteem (MINAS) van kracht geworden. MINAS-plichtige bedrijven moeten een mineralenboekhouding bijhouden en betalen een heffing wanneer hun mineralen (nutriënten-)overschot per hectare een voor fosfaat en/of stikstof vastgestelde verliesnorm overschrijdt. Met ingang van 2001 zijn alle bedrijven verplicht tot MINAS-aangifte, met uitzondering van zeer kleine bedrijven. Ter waarborging van het MINAS-systeem van verliesnormen moeten veehouders per 1 januari 2002 mestafzetcontracten hebben.In 2001 heeft het parlement ingestemd met een verdere aanscherping van het mestbeleid, waardoor al in 2003 de eindnormen ingaan. In het voorjaar 2002 heeft een evaluatie van de Meststoffenwet 2002 plaatsgevonden (RIVM, 2002). In de loop van 2002 zal het parlement een besluit moeten nemen of de bovenstaande normen in 2003 daadwerkelijk van kracht worden. De regering Balkenende heeft voorgesteld om in 2003, in afwijking van de huidige wet, in 2003 toch weer andere normen te hanteren. Voor bouwland is het voorstel een fosfaatverliesnorm van 25 kg/ha. Voor droog zand/löss stelt de regering een stikstofverliesnorm voor van 160 kg/ha op grasland en van 80 kg/ha voor bouwland.

Bronnen

  • LNV en VROM (2000). Wet van 7 december 2000, houdende wijziging van de Meststoffenwet. Staatsblad 539. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Ministerie van VROM, Den Haag.
  • LNV en VROM (2001). Wet van 28 juni 2001, tot wijziging van de Meststoffenwet. Staatsblad 312. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Ministerie van VROM, Den Haag.
  • RIVM (2002). MINAS en Milieu. Balans en Verkenning. RIVM, (rapportnr. 718 201 005), Bilthoven.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Wettelijke normen voor het gebruik van meststoffen, per 1-9-2001 (indicator 0400, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.