Wettelijke normen voor het gebruik van meststoffen (MINAS)

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Het mineralenaangiftesysteem MINAS is een beleidsinstrument met als doel het verlies aan meststoffen bij landbouwgrond te beperken. In deze indicator staan de normen voor meststoffen bij het huidige beleid en ook nieuwe beleidvoorstellen.

 Fosfaatnormen Stikstofnormen
 GrasSnijmaïs,  Gras Snijmaïs,
  overige akker- en   overige akker- en
  Tuinbouwgewassen  tuinbouwgewassen
     en braakland
    ABCDE
 
 kg P2O5/ha/jaar kg N/ha/jaar
Gebruiksnorm van dierlijke mest (niet-MINAS-plichtige bedrijven)
1-1-1998 tot 1-1-2000120100      
1-1-2000 tot 1-1-20028585      
1-1-2002 en verder8080      
 
Verliesnorm (volgens MINAS) (MINAS-plichtige bedrijven)
1-1-1998 tot 1-1-20004040 300300175175175
1-1-2000 tot 1-1-20013535 275275150150150
1-1-2001 tot 1-1-20023535 250250150125125
1-1-2002 tot 1-1-20032530 220190150100110
Norm vanaf 1-1-20032020 18014010060100
         
Bron: LNV en VROM (2000 en 2001)RIVM/MC/mei03
A = grasland, B = grasland droog zand/löss, C = bouw-/braakland klei of veen, D = bouw-/braakland droog zand/löss, E = bouw-/braakland overige grond.

Minas

Per 1 januari 1998 is het mineralenaangiftesysteem (MINAS) van kracht geworden. MINAS-plichtige bedrijven moeten een mineralenboekhouding bijhouden en betalen een heffing wanneer hun mineralen (nutriënten-)overschot per hectare een voor fosfaat en/of stikstof vastgestelde verliesnorm overschrijdt. Met ingang van 2001 zijn alle bedrijven verplicht tot MINAS-aangifte, met uitzondering van zeer kleine bedrijven. Ter waarborging van het MINAS-systeem van verliesnormen moeten veehouders mestafzetcontracten hebben.

Vastgesteld mestbeleid

In 2001 heeft het parlement ingestemd met een verdere aanscherping van het mestbeleid. Deze aanscherping houdt in, dat de normen voor 2008/2010 al in 2003 moeten worden gerealiseerd. Deze normen zijn dus het huidig vastgestelde beleid en zijn weergegeven in bovenstaande tabel.

Nieuwe beleidsvoorstellen

In het voorjaar 2002 heeft een evaluatie van de Meststoffenwet plaatsgevonden (RIVM, 2002). Naar aanleiding van deze evaluatie heeft de regering in oktober 2002 voorgesteld toch een aantal normen te faseren (LNV, 2002). Voor 2003 gelden een aantal overgangsnormen:

  • voor grasland op droge gronden is de overgangsnorm 160 kg N/ha grasland in plaats van 140 kg (kolom B in de tabel);
  • voor bouwland is de aangepaste norm 80 kg N/ha in plaats van 60 kg (kolom D).

Voor 2004 gelden dan de normen zoals die eerder voor 2003 waren vastgesteld. Voor fosfaat op bouwland (niet op gras) is het voornemen voor zowel 2003 als de jaren daarna de norm van 20 kg P2O5/ ha te verruimen naar 25 kg P2O5/ha. De voorstellen van de regering moeten nog door het parlement worden besproken.

Bronnen

  • LNV en VROM (2000). Wet van 7 december 2000, houdende wijziging van de Meststoffenwet. Staatsblad 539. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Ministerie van VROM, Den Haag.
  • LNV en VROM (2001). Wet van 28 juni 2001, tot wijziging van de Meststoffenwet. Staatsblad 312. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Ministerie van VROM, Den Haag.
  • LNV (2002). Brief van staatssecretaris Odink aan de Tweede Kamer over de Evaluatie van de Meststoffenwet 2002 dd. 4-10-2002. TRC. 2002/8255.
  • RIVM (2002). MINAS en Milieu. Balans en Verkenning. RIVM, (rapportnr. 718 201 005), Bilthoven.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Wettelijke normen voor het gebruik van meststoffen (MINAS) (indicator 0400, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.