Landbouw en milieu

Wettelijke normen voor het gebruik van meststoffen (MINAS)

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Het mineralenaangiftesysteem MINAS is een beleidsinstrument met als doel het verlies aan meststoffen bij landbouwgrond te beperken. In deze indicator staan de normen voor meststoffen bij het huidige beleid en ook nieuwe beleidvoorstellen.

  Fosfaatnormen   Stikstofnormen
  Gras Snijmaïs,   Gras   Snijmaïs,
    overige akker- en     overige akker- en
    Tuinbouwgewassen     tuinbouwgewassen
          en braakland
        A B C D E
 
  kg P2O5/ha/jaar   kg N/ha/jaar
Gebruiksnorm van dierlijke mest (niet-MINAS-plichtige bedrijven)
1-1-1998 tot 1-1-2000 120 100            
1-1-2000 tot 1-1-2002 85 85            
1-1-2002 en verder 80 80            
 
Verliesnorm (volgens MINAS) (MINAS-plichtige bedrijven)
1-1-1998 tot 1-1-2000 40 40   300 300 175 175 175
1-1-2000 tot 1-1-2001 35 35   275 275 150 150 150
1-1-2001 tot 1-1-2002 35 35   250 250 150 125 125
1-1-2002 tot 1-1-2003 25 30   220 190 150 100 110
Norm vanaf 1-1-2003 20 20   180 140 100 60 100
                 
Bron: LNV en VROM (2000 en 2001) RIVM/MC/mei03
A = grasland, B = grasland droog zand/löss, C = bouw-/braakland klei of veen, D = bouw-/braakland droog zand/löss, E = bouw-/braakland overige grond.

MINAS

Per 1 januari 1998 is het mineralenaangiftesysteem (MINAS) van kracht geworden. MINAS-plichtige bedrijven moeten een mineralenboekhouding bijhouden en betalen een heffing wanneer hun mineralen (nutriënten-)overschot per hectare een voor fosfaat en/of stikstof vastgestelde verliesnorm overschrijdt. Met ingang van 2001 zijn alle bedrijven verplicht tot MINAS-aangifte, met uitzondering van zeer kleine bedrijven. Ter waarborging van het MINAS-systeem van verliesnormen moeten veehouders mestafzetcontracten hebben.

Vastgesteld mestbeleid

In 2001 heeft het parlement ingestemd met een verdere aanscherping van het mestbeleid. Deze aanscherping houdt in, dat de normen voor 2008/2010 al in 2003 moeten worden gerealiseerd. Deze normen zijn dus het huidig vastgestelde beleid en zijn weergegeven in bovenstaande tabel.

Nieuwe beleidsvoorstellen

In het voorjaar 2002 heeft een evaluatie van de Meststoffenwet plaatsgevonden (RIVM, 2002). Naar aanleiding van deze evaluatie heeft de regering in oktober 2002 voorgesteld toch een aantal normen te faseren (LNV, 2002). Voor 2003 gelden een aantal overgangsnormen:

  • voor grasland op droge gronden is de overgangsnorm 160 kg N/ha grasland in plaats van 140 kg (kolom B in de tabel);
  • voor bouwland is de aangepaste norm 80 kg N/ha in plaats van 60 kg (kolom D).

Voor 2004 gelden dan de normen zoals die eerder voor 2003 waren vastgesteld.
Voor fosfaat op bouwland (niet op gras) is het voornemen voor zowel 2003 als de jaren daarna de norm van 20 kg P2O5/ ha te verruimen naar 25 kg P2O5/ha.
De voorstellen van de regering moeten nog door het parlement worden besproken.

Referenties

  • LNV en VROM (2000). Wet van 7 december 2000, houdende wijziging van de Meststoffenwet. Staatsblad 539. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Ministerie van VROM, Den Haag.
  • LNV en VROM (2001). Wet van 28 juni 2001, tot wijziging van de Meststoffenwet. Staatsblad 312. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Ministerie van VROM, Den Haag.
  • LNV (2002). Brief van staatssecretaris Odink aan de Tweede Kamer over de Evaluatie van de Meststoffenwet 2002 dd. 4-10-2002. TRC. 2002/8255.
  • RIVM (2002). MINAS en Milieu. Balans en Verkenning. RIVM, (rapportnr. 718 201 005), Bilthoven.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Wettelijke normen voor het gebruik van meststoffen (MINAS) (indicator 0400, versie 04 , 21 mei 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.