Landbouw en milieu

Wettelijke normen voor het gebruik van meststoffen

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Deze indicator geeft een overzicht van de normen voor het gebruik van meststoffen in de periode 2006 tot en met 2008 (voor zover vastgesteld).

Beleid

De meststoffenwetgeving heeft tot doel het bevorderen van de deugdelijkheid van meststoffen met het oog op het doel waarvoor ze gebruikt worden en tevens om de verontreiniging van bodem, grond- en oppervlaktewater door stikstof en fosfaat als gevolg van het gebruik van meststoffen te beperken. Belangrijk onderdeel van deze regelgeving zijn de regels over het gebruik van meststoffen.
Met ingang van 1 januari 2006 is het stelsel van verliesnormen volgens MINAS komen te vervallen en is een stelsel van gebruiksnormen in werking getreden.
Voor landbouwbedrijven gelden nu drie soorten gebruiksnormen: een gebruiksnorm voor fosfaat, een gebruiksnorm voor stikstof in dierlijke mest en een gebruiksnorm voor totaal stikstof.

Gebruiksnormen voor fosfaat

Deze normen betreffen zowel dierlijke mest, kunstmest als overige organische meststoffen.
Voor fosfaat zijn er gebruiksnormen voor grasland en voor bouwland. Er wordt geen onderscheid naar grondsoort gemaakt. Voor de jaren 2006 en 2007 is de aanvoer van fosfaat via dierlijke mest naar bouwland nog aan een maximum gebonden. Dat is het getal tussen haakjes (alle waarden in kilogram fosfaat per hectare per jaar).

Gewas Alle grondsoorten
  2006 2007 2008
Grasland 110 105 100
Bouwland 95 (85) 90 (85) 85

Gebruiksnorm voor stikstof via dierlijke mest

Zoals vastgelegd in de Nitraatrichtlijn geldt voor de aanvoer van stikstof via dierlijke mest een norm van maximaal 170 kg/ha.
Nederland heeft per 2006 van de Europese Commissie toestemming gekregen om graasdierbedrijven die minimaal 70% grasland hebben, een hogere gebruiksnorm toe te staan (derogatie). Deze norm ligt op 250 kg stikstof per hectare en geldt tot en met 2008.

Gebruiksnormen voor totaal stikstof

Voor stikstof is het stelsel van gebruiksnormen ingewikkelder dan voor fosfaat. De stikstofgebruiksnormen hebben net als voor fosfaat betrekking op kunstmest, dierlijke mest en overige organische meststoffen, maar van beide laatstgenoemde soorten mest telt alleen de werkzame hoeveelheid stikstof mee. De werkzaamheid van organische meststoffen is wettelijk vastgelegd door middel van de werkingscoëfficiënt (w.c.) en deze ligt globaal tussen 35% en 80% van die van kunstmest (w.c. = 100%).
Daarnaast wordt er een verdergaand onderscheid gemaakt zowel naar gewas als naar grondsoort. Voor bepaalde gewassen wordt ook verschil gemaakt in ras. Voor grasland hangen de gebruiksnormen af van het beweidingsysteem en van de duur van de grasbedekking (tijdelijk/permanent). Bij maïs is ook nog verschil gemaakt in de hoogte van de gebruiksnorm tussen bedrijven met derogatie en bedrijven zonder derogatie.
De stikstofgebruiksnormen voor de belangrijkste gewassen staan hieronder vermeld. Deze vertegenwoordigen ruim 80% van het areaal cultuurgrond in 2004.
(alle waarden in kilogram werkzame stikstof per hectare per jaar)

Gewas Klei Zand/löss/veen
  2006 2007 2008 2006 2007 2008
Grasland            
met weiden, klei 345 345 325      
met weiden, veen       290 290 265
met weiden, zand en löss       300 290 275
volledig maaien, klei 385 385 365      
volledig maaien, veen       330 330 300
volledig maaien, zand en löss       355 350 345
             
Bouwland            
consumptie aardappelen, hoge norm 1 300 300 275 290 2 275 2 a
consumptie aardappelen, lage norm 1 250 250 225 240 2 225 2 a
Zetmeelaardappelen 265 265 240 240 230 a
wintertarwe 245 240 220 190 160 2 a
Suikerbiet 165 165 150 150 145 a
maïs, bedrijven met derogatie 160 160 160 155 155 155
maïs, bedrijven zonder derogatie 205 205 185 185 175 a
1 de hoge norm geldt voor vastgelegde aardappelrassen met een hoge stikstofbehoefte; de lage norm voor vastgelegde aardappelrassen met een lage stikstofbehoefte. Voor aardappelrassen die niet tot een van beide categorieën behoren geldt een tussenliggende waarde.
2 bij deze gewassen zijn de normen voor lössgronden hoger dan voor zandgronden.
a de gebruiksnormen van akker- en tuinbouwgewassen op zandgronden en op lössgronden van 2008 worden vastgesteld na de Evaluatie Meststoffenwet 2007.Voor informatie over de stikstofgebruiksnormen van de overige gewassen (20% van areaal ingenomen door overige akkerbouwgewassen, groenten, fruitteeltgewassen, bloembollen, kwekerijgewassen etc.) wordt verwezen naar de tabellenbrochures van Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit welke via het mestloket zijn te bereiken. Hier zijn ook de meest recente wijzigingen in de regelgeving te vinden.

Referenties

  • Ga via www.overheid.nl naar:
  • Meststoffenwet (Tekst zoals die geldt per 1 januari 2006). Staatsblad 2006, 64.
  • Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. Staatsblad 2005, 645
  • Besluit gebruik meststoffen. Staatsblad 2005, 548
  • Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Uitvoeringsregeling Meststoffenwet PDF)
  • Ga naar Mestloket Ministerie van LNV via www.minlnv.nl/loket mestbeleid 2006
  • Derogatiebeschikking Europese Unie Publicatieblad L324 nr 89 (jaar 2005).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Wettelijke normen voor het gebruik van meststoffen (indicator 0400, versie 06 , 19 september 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.