Verkoop van bestrijdingsmiddelen door de detailhandel aan particulieren, 2004

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is afgesloten.


De indicator Verkoop van bestrijdingsmiddelen door de detailhandel is afgesloten omdat het een eenmalig onderzoek betreft uit het jaar 2004, waarvoor geen recentere gegevens beschikbaar zijn.

In 2004 is de verkoop van bestrijdingsmiddelen door tuincentra en andere winkels aan particulieren bepaald op bijna 80 ton. Ruim 90 procent van de verkoop betreft herbiciden en ontsmettingsmiddelen.

 Verkoop% van totale verkoop
   
 1 000 kg actieve stof%
   
Totaal79,3100
   
Fungiciden2,83,5
w.o. zwavel2,63,3
Herbiciden65,382,4
w.o. ijzer(II)sulfaat34,143
 glyfosaat1822,7
nonaanzuur9,912,5
2,4-D1,51,8
 MCPA0,81
Insecticiden0,91,1
w.o. piperonylbutoxide0,40,5
Mollusciciden2,63,3
w.o. metaldehyde22,6
Ontsmettingsmiddelen7,79,7
    
Bron: CBS. CBS/CLO/mrt06/0526

Omvang verkoop aan particulieren klein

De verkoop van bestrijdingsmiddelen door tuincentra en andere winkels aan particulieren is klein in vergelijking met de totale afzet van landbouwbestrijdingsmiddelen. Uitgedrukt in hoeveelheid actieve stof bedraagt de verkoop van bestrijdingsmiddelen aan particulieren in 2004 minder dan 1 procent van de afzet aan landbouwbestrijdingsmiddelen (0,9 procent zoals gepubliceerd door NEFYTO, resp. 0,75 procent volgens de Regeling Administratievoorschriften Gewasbeschermingsmiddelen (RAG)).
Anderzijds is de verkoop aan particulieren wel bijna het dubbele van het gebruik door overheidsinstellingen in 2001 en anderhalf keer zo groot als datzelfde gebruik in 2005.

Vooral herbiciden en ontsmettingsmiddelen

De verkoop wordt in 2004 gedomineerd door herbiciden. Naast middelen voor onkruidbestrijding betreft het een aanzienlijke hoeveelheid die verkocht is voor mosbestrijding (ijzer(II)sulfaat). De onkruidbestrijding kan ook op verhardingen plaatsvinden, terwijl dit door de aard van het middel voor de mosbestrijding niet aannemelijk is.
De ontsmettingsmiddelen (desinfectantia) worden gebruikt voor bestrijding van groene aanslag (algen). Bij middelen voor slakkenbestrijding (mollusciciden) gaat het naast metaldehyde om ijzer(III)fosfaat.

Bronnen

Relevante informatie

  • Informatie over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw, resp. door de overheid is te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Verkoop van bestrijdingsmiddelen door de detailhandel aan particulieren
Omschrijving
De verkoop van bestrijdingsmiddelen door de detailhandel aan particulieren in 2004. Hierbij wordt een uitsplitsing naar een aantal actieve stoffen gemaakt.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Er is weinig bekend over het gebruik van bestrijdingsmiddelen door particuliere instellingen en huishoudens. In 2004 heeft het CBS een eenmalig onderzoek uitgevoerd onder 650 tuincentra, aangevuld met gegevens van andere winkels (bouwmarkten) die bestrijdingsmiddelen verkopen aan particulieren. Doel was om via de verkoop van kleinverpakkingen meer inzicht te krijgen in het gebruik van bestrijdingsmiddelen door huishoudens. Iedereen kan bestrijdingsmiddelen bestemd voor particulier gebruik aanschaffen en toepassen. Bij de interpretatie van de resultaten van het onderzoek is echter aangenomen dat professionals als landbouwers, loonwerkers, hoveniers e.d. geen kleinverpakkingen gebruiken, aangezien ze relatief duur zijn.
Deze inventarisatie was niet mogelijk geweest zonder produktidentificatie met de streepjescodes voor consumentenartikelen (EAN13, European Article Numbering) en de hulp hierbij van detailhandel en hun leveranciers (de toelatingshouders). De berekeningen zijn gebaseerd op ongeveer 150 typen kleinverpakkingen, variërend in grootte van 5 gram tot 15 kg, corresponderend met ongeveer 95 toelatingen. Zowel kleinverpakkingen met een inhoud in geconcentreerde vorm als die met een inhoud in gebruiksklare vorm (ReadyToUse) zijn in het onderzoek meegenomen.
De verkoopcijfers geven geen exact inzicht in het gebruik van bestrijdingsmiddelen door particulieren en in de omvang van het areaal waarop de middelen worden toegepast. Er is geen inzicht in de hoeveelheid bestrijdingsmiddel die als afval wordt afgevoerd en de hoeveelheid die wordt opgeslagen tot het volgende jaar.
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Eenmalig
Achtergrondliteratuur
Vijftigschild, R.A.N., C.S.M. Olsthoorn en T.P.J. Loorij (2005). Collecting information on the use of plant protection products outside agriculture. CBS, Voorburg / Heerlen. Paper voor het project Technical Action Plan for improving Agricultural Statistics (TAPAS), Eurostat, Luxemburg.
Op de website van Eurostat kan men ook terecht voor achtergronden bij het project Technical Action Plan for improving Agricultural Statistics (TAPAS). Tenslotte geeft de website van het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen informatie over de naamgeving van werkzame stoffen en de toelating van bestrijdingsmiddelen.
Betrouwbaarheidscodering
C (schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verkoop van bestrijdingsmiddelen door de detailhandel aan particulieren, 2004 (indicator 0526, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.