Kosten en financiering

Netto milieulasten naar sector, 2013-2018

Voor de sectoren overheid en bedrijven zijn de netto milieulasten in 2018 gestegen met resp. 4 en 10 procent t.o.v. het voorgaande jaar. Voor de overheid zijn de netto milieulasten met ruim 9,4 miljard euro terug op het hoge niveau van 2015. Bij huishoudens zijn de netto milieulasten in 2018 met slechts 1 procent gestegen t.o.v. het voorgaande jaar.

Algemene ontwikkeling

In 2018 zijn de netto milieulasten van de overheid 16 procent hoger dan bij de bedrijven. In de drie voorgaande jaren was dit 23 procent. De huishoudens dragen (via directe betalingen) netto ruim 1,7 miljard euro bij. Voor de huishoudens zijn de netto milieulasten gedurende de periode 2013-2018 toegenomen met 4 procent. Bij de overheid zijn de netto milieulasten over deze periode toegenomen met ruim 8 procent, voor de bedrijven is dit 15 procent.

Wat zijn netto milieulasten?

De netto milieulasten geven aan in welke mate een sector bijdraagt in de financiering van het milieubeheer. De netto milieulasten bestaan uit de som van de uitgaven aan milieuactiviteiten en de betaalde heffingen, betaalde subsidies en betalingen voor milieudiensten, verminderd met de ontvangen heffingen, ontvangen subsidies en ontvangsten voor milieudiensten.

Lopende prijzen

Alle bedragen in deze indicator zijn uitgedrukt in lopende prijzen. Dit zijn de bedragen die in de betreffende jaren daadwerkelijk zijn betaald. Voor meer informatie hierover lees de technische toelichting.

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Netto milieulasten naar sector

Omschrijving

Ontwikkeling van de totale netto milieulasten naar de economische sectoren bedrijven, huishoudens en overheid. Tot de bedrijven behoren (volgens de SBI 2008) de delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening, waterbedrijven en de milieudienstverlening.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

In de Environmental protection expenditure accounts is in detail vastgelegd wat tot de milieu-uitgaven (en netto milieulasten) moet worden gerekend, en hoe deze worden berekend.

Basistabel

StatLine: Kosten en financiering van het milieubeheer (CBS, 2021)

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Kosten en financiering van het milieubeheer (CBS, 2006)

Opmerking

Bedragen in lopende prijzenHet CBS publiceert de gegevens over milieu-uitgaven, milieu-investeringen, netto milieulasten, milieuheffingen en milieubelastingen in lopende prijzen. Lopende prijzen wil zeggen dat het gaat om bedragen die in de betreffende jaren daadwerkelijk betaald zijn. Met andere woorden, de bedragen zijn steeds weergegeven in het prijsniveau van het betreffende jaar, oftewel de bedragen zijn niet gecorrigeerd voor prijspeilontwikkelingen.
In de nieuwe internationale opzet, bevatten de netto milieulasten ook het compartiment natuur- en landschapsbeheer, de betalingen aan het buitenland en de ontvangsten van het buitenland. Hierdoor zijn de totale netto milieulasten gelijk aan de totale milieu-uitgaven.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2021). Netto milieulasten naar sector, 2013-2018 (indicator 0539, versie 07 , 7 april 2021 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.