Kosten en financiering

Milieu-uitgaven gerelateerd aan het BBP, 2013-2018

In 2018 bedragen de totale milieu-uitgaven 2,5 procent van het BBP, gelijk aan het cijfer van het voorgaande jaar. Dit is een kleine afname ten opzichte van de jaren 2013-2015, toen de milieu-uitgaven op 2,7 procent van het BBP lagen. Veruit de grootste uitgaven ten opzichte van het BBP liggen bij afvalverwerking (1,2 procent) en waterzuivering (0,7 procent).

Ontwikkeling milieu-uitgaven als percentage van het BBP

De ontwikkeling van de milieu-uitgaven als percentage van het BBP bij het compartiment natuur, is de laatste 3 jaar stabiel op 0,2% van het BBP. In de periode hiervoor was het verloop grilliger. De milieu-uitgaven voor het compartiment lucht, dat bestaat uit zeer uiteenlopende maatregelen, is de laatste 3 jaar ook stabiel rond de 0,05% van het BBP. De totale investeringen als percentage van het BBP zijn de laatste 6 jaar gemiddeld 2,6 procent, met eveneens weinig variatie.

Wat zijn milieu-uitgaven?

Milieu-uitgaven zijn de jaarlijkse uitgaven ter voorkoming of bestrijding van milieuverontreiniging veroorzaakt door de economische sectoren. De milieu-uitgaven omvatten onder andere de milieu-investeringen, de afschrijvingen, lonen en de lopende kosten (zoals bediening en onderhoud).
In de methodiek van Eurostat (Eurostat, 2017) is vastgelegd wat tot de milieu-uitgaven moet worden gerekend, en hoe deze worden berekend.
De kosten van maatregelen die een positief effect op het milieu hebben maar zichzelf binnen drie jaar terugverdienen, worden niet tot de milieu-uitgaven gerekend. Merk op dat hernieuwbare energie geen deel uitmaakt van deze statistiek en daarom geen onderdeel uitmaakt van het compartiment lucht.

Relevantie

Het bruto binnenlands product (BBP) is een indicator voor de economische activiteit. De vergelijking van de milieu-uitgaven met de ontwikkeling van het BBP geeft een beeld van het relatieve belang van het milieubeleid voor de economie.

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Milieu-uitgaven gerelateerd aan het BBP

Omschrijving

De totale milieu-uitgaven als percentage van het Bruto Binnenlands Product (vanuit de productie) (BBP).

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

In de Environmental protection expenditure accounts is in detail vastgelegd wat tot de milieu-uitgaven moet worden gerekend, en hoe deze worden berekend.

Basistabel

StatLine: Kosten en financiering van het milieubeheer (CBS, 2021)
StatLine: Opbouw binnenlands product (bbp); nationale rekeningen (CBS, 2020)

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Environmental protection expenditure accounts

Opmerking

In het verleden werden de milieukosten als percentage van het BBP gepresenteerd. In de nieuwe internationale opzet worden de milieu-uitgaven als uitgangspunt genomen. De milieu-uitgaven bevatten naast de milieukosten ook de investeringen en in tegenstelling tot de oude opzet eveneens het compartiment natuur- en landschapsbeheer.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2021). Milieu-uitgaven gerelateerd aan het BBP, 2013-2018 (indicator 0415, versie 14 , 7 april 2021 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.