Ontwikkelingen in de maatschappij

Bruto toegevoegde waarde en milieudruk door de industrie, 1995-2021

Terwijl de bruto toegevoegde waarde van de industrie in de periode 1995-2021 is toegenomen met 64 procent, is de milieuvervuiling door de belangrijkste stoffen in de industrie afgenomen.

Ontwikkeling milieudruk en toegevoegde waarde

De bruto toegevoegde waarde van de industrie is tussen 1995 en 2021 met 64 procent toegenomen. De daarbij behorende belangrijkste vervuiling laat dalende trends zien.
De emissie van kooldioxide (CO2) nam met ruim 6 procent af, het totaal aan broeikasgassen met 25 procent en de verzurende stoffen stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide (SO2) namen af met 63 en 81 procent. De overige luchtverontreinigende stoffen, vluchtige organische stoffen (VOS, exclusief methaan) en fijnstof (PM10) namen af met 68 en 70 procent. De hoeveelheid afval dat vrijkwam is tussen 1994 en 2020 met ruim 30 procent afgenomen.
De dalingen zijn voor een deel het gevolg van een verschuiving van zware stookolie naar voornamelijk aardgas als brandstof. Ook spelen technische maatregelen zoals schonere brander-technieken, rookgasontzwaveling, selectieve katalytische reductie en verhoging van het rendement bij de terugwinning van product-ontzwaveling een rol.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Bruto toegevoegde waarde en milieudruk van de industrie.

Omschrijving

De economische ontwikkelingen in de industrie versus de milieudruk die door de activiteiten bij de industrie ontstaat.

Verantwoordelijk instituut

CBS, Emissieregistratie, Rijkswaterstaat Leefomgeving

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Opmerking

De geïndexeerde cijfers zijn gebaseerd op data volgens de berekeningswijze van de Nationale rekeningen en wijken daarom iets af van de cijfers van IPCC en dergelijke.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2023). Bruto toegevoegde waarde en milieudruk door de industrie, 1995-2021 (indicator 0109, versie 09 , 21 maart 2023 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.