Bruto toegevoegde waarde en milieudruk van de doelgroep Industrie, 1985-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ontwikkeling milieudruk en toegevoegde waarde

In 2001 is de emissie van CO2 vrijwel stabiel gebleven. Dit ondanks een toename van de bruto toegevoegde waarde. Voor de stoffen SO2, NOx, fijn stof en VOS is sprake van een dalende trend in de emissies. In 2001 bedroeg de emissie van SO2 48 miljoen kg, hetgeen nog ruim boven de taakstelling is. De emissie van NOx bedroeg 46 miljoen kg. De dalingen zijn voor een deel het gevolg van een verschuiving van zware stookolie naar gassen als brandstof. Ook spelen technische maatregelen zoals schonere brandertechnieken, rookgasontzwaveling, selectieve katalytische reductie en verhoging van het rendement bij de terugwinning van productontzwaveling een rol.

Beleidsdoel

Hoofddoelstelling van het milieubeleid is om voor de gehele economie een afname van de emissies te realiseren naast een toenemend BBP. In het vierde Nationaal Milieubeleidsplan (VROM, 2001) heeft de overheid taakstellingen voor het jaar 2010 opgenomen, voor de emissie van stoffen naar de lucht door de industrie. Deze taakstellingen gelden voor de industrie, inclusief raffinaderijen, en de energiebedrijven.

  • Stikstofoxiden (NOx): 65 miljoen kg.
  • Zwaveldioxide (SO2): 30 miljoen kg.
  • Vluchtige organische stoffen (VOS, exclusief methaan): 60 miljoen kg.

Voor SO2 en VOS betekent dit dat de taakstelling nog niet is gehaald.

Bronnen

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bruto toegevoegde waarde en milieudruk van de doelgroep Industrie, 1985-2001 (indicator 0109, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.