Bruto toegevoegde waarde en milieudruk door de industrie, 1995-2022

Ondanks een stijging van 72 procent in de bruto toegevoegde waarde van de industrie tussen 1995 en 2022, is de milieuvervuiling veroorzaakt door de belangrijkste stoffen in de industrie afgenomen.

Ontwikkeling milieudruk en toegevoegde waarde

De bruto toegevoegde waarde van de industriële sector is tussen 1995 en 2022 met 72 procent toegenomen. De daarbij behorende belangrijkste vormen van vervuiling vertonen dalende trends. De emissie van kooldioxide (CO2) is met 13 procent afgenomen, terwijl de totale uitstoot van broeikasgassen met 25 procent verminderde. De uitstoot van verzurende stoffen zoals stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide (SO2) namen respectievelijk af met 65 en 81 procent. Ook daalde de uitstoot van overige luchtverontreinigende stoffen, zoals vluchtige organische stoffen (VOS, exclusief methaan) en fijnstof (PM10), met 68 en 70 procent. De hoeveelheid industrieel afval dat tussen 1994 en 2020 vrijkwam, is met ruim 30 procent afgenomen.
Deze dalingen zijn deels te danken aan de overgang van zware stookolie naar voornamelijk aardgas als brandstof. Daarnaast spelen technische maatregelen, zoals schonere brander-technieken, rookgasontzwaveling, selectieve katalytische reductie en verbeterde efficiëntie bij de terugwinning van producten bij ontzwaveling, een cruciale rol.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Bruto toegevoegde waarde en milieudruk van de industrie
Omschrijving
De economische ontwikkelingen in de industrie versus de milieudruk die door de activiteiten bij de industrie ontstaat
Verantwoordelijk instituut
CBS, Emissieregistratie, Rijkswaterstaat Leefomgeving
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Opmerking
De geïndexeerde cijfers zijn gebaseerd op data volgens de berekeningswijze van de Nationale rekeningen en wijken daarom iets af van de data zoals van de IPCC en dergelijke.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representa-tiviteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bruto toegevoegde waarde en milieudruk door de industrie, 1995-2022 (indicator 0109, versie 10,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.