Bruto toegevoegde waarde en milieudruk van de doelgroep Industrie, 1990-2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Terwijl de bruto toegevoegde waarde van de industrie in de periode 1990-2012 toegenomen is met 45% is de milieuvervuiling door de belangrijkste stoffen in de industrie afgenomen.

Ontwikkeling milieudruk en toegevoegde waarde

De bruto toegevoegde waarde van de industrie is sinds 1990 met 45% toegenomen. Het energieverbruik is in dezelfde periode met ongeveer 15% toegenomen. De daarbij behorende vervuiling daarentegen laat dalende trends zien. De emissie van kooldioxide (CO2) nam met 17% af, de verzurende stoffen stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide (SO2) namen af met 65% en 73%; van de overige luchtverontreinigende stoffen, vluchtige organische stoffen (VOS, exclusief methaan) en fijn stof (PM10) namen af met 78% en 72%. De hoeveelheid afval dat vrijkwam is in de periode 1990-2010 ongeveer met een kwart afgenomen.
De dalingen zijn voor een deel het gevolg van een verschuiving van zware stookolie naar voornamelijk aardgas als brandstof. Ook spelen technische maatregelen zoals schonere brander-technieken, rookgas-ontzwaveling, selectieve katalytische reductie en verhoging van het rendement bij de terugwinning van product-ontzwaveling een rol.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Bruto toegevoegde waarde en milieudruk van de doelgroep industrie
Omschrijving
De economische ontwikkelingen in de industrie versus de milieudruk die door de activiteiten bij de industrie ontstaat
Verantwoordelijk instituut
CBS, Emissieregistratie, Rijkswaterstaat Leefomgeving
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Betrouwbaarheidscodering
Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representa-tiviteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bruto toegevoegde waarde en milieudruk van de doelgroep Industrie, 1990-2012 (indicator 0109, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.