Ontwikkelingen in de maatschappij

Milieudruk lucht in relatie tot economische groei, 1990 - 2021

In Nederland is de milieudruk door de uitstoot van stoffen naar de lucht de laatste decennia steeds verder afgenomen, terwijl de economie groeide. Het beleid heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Ontkoppeling economische groei en milieudruk bij lucht

De milieubelasting van de lucht in Nederland is in de periode van 1990 tot 2021 fors afgenomen. Gedurende deze periode hebben de volgende ontwikkelingen op het gebied van de uitstoot naar lucht plaatsgevonden:

  • Broeikasgasemissies totaal (CO2, CH4, N2O en F-gassen) zijn met 24,9 % afgenomen;
  • De emissies van CO2 is gedaald met 14,8 %;
  • De emissies van de overige broeikasgassen zijn afgenomen met 53,9 %.

De afname van de totale uitstoot van broeikasgassen (- 24,9 %) heeft dus voornamelijk plaatsgevonden bij de overige broeikasgassen.

Verder:

  • Is de emissie van stikstof (N) met 61 % gedaald. Het betreft hier stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3)
  • Is de emissie van fijnstof (PM2,5) afgenomen met 72 %.

Tegelijkertijd is het bruto binnenlands product (bbp) in die periode (1990-2021) toegenomen met 83 %. Tot nu toe is het in Nederland dus gelukt om economische groei en milieudruk te ontkoppelen. Deze ontkoppeling is het sterkst bij overige broeikasgassen, stikstof en fijnstof.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Milieudruk lucht in relatie tot economische groei

Omschrijving

Ontkoppeling van economische groei en milieudruk lucht in een samengestelde indicator: emissies van broeikasgassen totaal, CO2, overige broeikasgassen, stikstof(N) en PM2.5

Verantwoordelijk instituut

Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu op basis van data van Emissieregistratie.

Berekeningswijze

Data afkomstig uit de Emissieregistratie en van het CPB. - De achterliggende data van de broeikasgassen zijn allen weergegeven in CO2-equivalenten- De achterliggende emissie van Stikstof (N) is als volgt berekend: Emissie van Stikstof (N) = 0,3*emissies van NOx + 0,82*emissie van NH3

Basistabel

Zie Referenties.

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Betrouwbaarheidscodering

Zie Kwaliteit van de emissiecijfers | Emissieregistratie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2023). Milieudruk lucht in relatie tot economische groei, 1990 - 2021 (indicator 0162, versie 10 , 14 februari 2023 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.