Milieudruk per milieuthema in relatie tot economische groei, 1990 - 2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De ontkoppeling tussen economische groei en milieudruk in Nederland zet verder door, vooral door de inzet van technische maatregelen.

Ontkoppeling economische groei en milieuvervuiling zet door

De economische groei in Nederland heeft niet tot een evenredige toename van de milieudruk geleid. Er is sprake van absolute ontkoppeling tussen economische groei en milieudruk. Dat wil zeggen dat de emissies afnemen, terwijl het Bruto Binnenlands Product (BBP) stijgt.

  • De binnenlandse emissies van de verzurende stoffen (NH3, NOx en SOx) vertonen al jaren een gestaag dalende lijn en daalden in 2006 verder.
  • De broeikasgasemissies namen tot 1998 toe. Daarna stabiliseerden de emissies zich iets onder het niveau van 1998. Vanaf 2004 treedt er een lichte daling in.
  • De emissies van vermestende stoffen (stikstof- en fosforverbindingen) vertonen eveneens een daling. Door het weer, variaties in gewasafvoer en de aanvoer van kunstmest kunnen er echter van jaar tot jaar aanzienlijke verschillen optreden. Hierdoor ligt de vermestende emissie in 2006 boven het niveau van 2004.
  • Sinds 1990 is er een sterke afname van de hoeveelheid gestort afval. Sinds 2004 neemt dit weer toe (SenterNovem, 2007).

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Milieudruk per milieuthema in relatie tot economische groei, 1990 - 2006 (indicator 0162, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.