Milieudruk lucht in relatie tot economische groei, 1990 - 2022

In Nederland is de milieudruk door de uitstoot van stoffen naar de lucht de laatste decennia steeds verder afgenomen, terwijl de economie groeide. Het beleid heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Ontkoppeling economische groei en milieudruk bij lucht

De milieubelasting van de lucht in Nederland is in de periode van 1990 tot 2022 fors afgenomen. In deze periode hebben de volgende ontwikkelingen op het gebied van de uitstoot naar lucht plaatsgevonden:

 •  Broeikasgasemissies totaal (CO2, CH4, N2O en F-gassen) zijn met 30,5 % afgenomen;
 •  De emissies van CO2 is gedaald met 21,5 %;
 •  De emissies van de overige broeikasgassen zijn afgenomen met 56,5 %.

De afname van de totale uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2022 (- 30,5 %) heeft tot 2017 voornamelijk plaatsgevonden bij de overige broeikasgassen: CH4, N2O en de F-gassen. De emissie van CO2 fluctueerde in deze periode, lag in 2017 weer op het niveau van 1990 en vertoonde daarna een netto daling tot en met 2022.

Verder:

 • Is de emissie van stikstof (N) met 62 % gedaald. Het betreft hier stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3).
 • Is de emissie van fijnstof (PM2,5) afgenomen met 72 %.
   

Tegelijkertijd is het bruto binnenlands product (bbp) in die periode (1990-2022) toegenomen met 94 %. Tot nu toe is het in Nederland dus gelukt om economische groei en milieudruk te ontkoppelen. Deze ontkoppeling is het sterkst bij overige broeikasgassen, stikstof en fijnstof.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Milieudruk lucht in relatie tot economische groei

Omschrijving

Ontkoppeling van economische groei en milieudruk lucht in een samengestelde indicator: emissies van broeikasgassen totaal, CO2, overige broeikasgassen, stikstof(N) en PM2.5 

Verantwoordelijk instituut

RIVM: Erik Honig

Berekeningswijze

Data afkomstig uit de Emissieregistratie en van het CPB. 
 

 • De achterliggende data van de broeikasgassen zijn allen weergegeven in CO2-equivalenten
 • De achterliggende emissie van Stikstof (N) is op basis van het aandeel N in het molgewicht van respectievelijk NO2 en NH3 als volgt berekend: 
    Emissie van Stikstof (N) = 
    0,3*emissies van NOx + 0,82*emissie van NH3
Basistabel

Zie Referenties.

Geografische verdeling

-

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Betrouwbaarheidscodering

Zie Kwaliteit van de emissiecijfers

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Milieudruk lucht in relatie tot economische groei, 1990 - 2022 (indicator 0162, versie 11,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.