Milieudruk per milieuthema in relatie tot economische groei, 1990 - 2014

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De milieudruk in Nederland is de laatste decennia steeds verder afgenomen, terwijl de economie groeide. Het beleid heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Ontkoppeling economische groei en milieudruk

De belasting van het milieu in Nederland is in de periode van 1990 tot 2014 over het algemeen fors afgenomen of, in het geval van de totale uitstoot van broeikasgassen, ongeveer stabiel gebleven. Voor veel stoffen is de uitstoot naar lucht, water en bodem in deze periode gehalveerd. Tegelijkertijd is het bruto binnenlands product (bbp) in die periode toegenomen met ruim 50 procent. Tot nu toe is het in Nederland dus gelukt om economische groei en milieudruk te ontkoppelen. Een kanttekening daarbij is dat een deel van de (milieubelastende) productie die vroeger in Nederland plaatsvond, naar andere landen is verplaatst.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Milieudruk per milieuthema in relatie tot economische groei
Omschrijving
Ontkoppeling van economische groei en milieudruk in een samengestelde indicator: emissies broeikasgassen, emissies van de verzurende stoffen (NOx, SO2 en NH3), emissies van vermestende stoffen (N en P) naar bodem en oppervlaktewater en hoeveelheid gestort afval.
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving, auteur: Laurens Brandes
Berekeningswijze
Data afkomstig uit het Compendium voor de Leefomgeving, zie 'Relevante informatie'. Voor vermesting zijn het de emissies van N en P (weging Px10 +N) voor de emissies naar bodem en oppervlaktewater, samen opgeteld. Overige data betreft: optelling in equivalenten (broeikasgassen en verzurende stoffen) en de hoeveelheid gestort afval in tonnen.
Basistabel
Zie Relevante informatie.
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
2 jaarlijks
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Milieudruk per milieuthema in relatie tot economische groei, 1990 - 2014 (indicator 0162, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.