Milieudruk lucht in relatie tot economische groei, 1990 - 2020

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In Nederland is de milieudruk door de uitstoot van stoffen naar de lucht de laatste decennia steeds verder afgenomen, terwijl de economie groeide. Het beleid heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Ontkoppeling economische groei en milieudruk lucht

De milieubelasting van de lucht in Nederland is in de periode van 1990 tot 2020 fors afgenomen. Gedurende deze periode hebben de volgende ontwikkelingen op het gebied van de uitstoot naar lucht plaatsgevonden:

  • Broeikasgassen totaal (CO2, CH4, N2O en F gassen) zijn met 25,5 procent afgenomen;
  • CO2 is gedaald met 15 procent;
  • Overige broeikasgassen zijn afgenomen met bijna 55 procent.


De afname van de totale uitstoot van broeikasgassen (- 25,5 procent) is dus voornamelijk door de reductie van de overige broeikasgassen tot stand gekomen.
Stikstof (N) is met ruim 60 procent gedaald.
PM2,5 is afgenomen met 71 procent.

Tegelijkertijd is het bruto binnenlands product (bbp) in die periode (1990-2020) toegenomen met 74 procent (in 2020 een daling van 3,8 procent door de coronacrisis). Tot nu toe is het in Nederland dus gelukt om economische groei en milieudruk te ontkoppelen.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Milieudruk lucht in relatie tot economische groei
Omschrijving
Ontkoppeling van economische groei en milieudruk lucht in een samengestelde indicator: emissies van broeikasgassen totaal, CO2, overige broeikasgassen, stikstof(N) en PM2.5
Verantwoordelijk instituut
RIVM: Kees Peek / Dirk Wever
Berekeningswijze
Data afkomstig uit de Emissieregistratie en van het CPB.
- De achterliggende data van de broeikasgassen zijn allen weergegeven in CO2-equivalenten
- De achterliggende emissie van Stikstof (N) is als volgt berekend:
Emissie van Stikstof (N) =
0,3*emissies van NOx + 0,82*emissie van NH3
Basistabel
Zie Referenties.
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Milieudruk lucht in relatie tot economische groei, 1990 - 2020 (indicator 0162, versie 09,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.