Kosten en financiering

Netto milieulasten in de industrie en energiesector, 2012-2020

De netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening zijn in 2020 met 11 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De chemische industrie, de voedings- en genotmiddelenindustrie en de delfstoffenwinning zijn samen goed voor het overgrote deel van de netto milieulasten.

Milieulasten vanaf 2016 fors gestegen

De totale netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening lagen in 2017 met 1,3 miljard euro 14 procent hoger dan in 2016 (CBS, 2021a). In 2015 lagen de netto milieulasten nog onder de 1 miljard (980 miljoen euro). Voorlopige cijfers over 2020 laten een verdere stijging met 13 procent zien ten opzichte van 2019 (CBS, 2021b).

Hoge milieulasten om afval te voorkomen of te beperken

In 2019 werd 30 procent (466 miljoen euro) van de totale netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening besteed aan maatregelen om afval te voorkomen of te beperken. De netto milieulasten in verband met de kwaliteit van water, lucht en bodem bedroegen in 2019 respectievelijk 354, 318 en 116 miljoen euro.

Milieulasten het hoogst in de chemie

De chemische industrie heeft in 2019 met 351 miljoen euro de hoogste netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening. Daarnaast zijn de netto milieulasten hoog in de delfstoffenwinning (288 miljoen euro), de voedings- en genotmiddelenindustrie (256 miljoen euro), de metaalindustrie (117 miljoen euro) en in de aardolie-industrie (114 miljoen euro).

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieulasten is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Netto milieulasten in de industrie en energiesector

Omschrijving

Netto milieulasten van bedrijven met 10 en meer werkzame personen in de delfstoffenwinning, industrie, en energie- en watervoorziening per bedrijfsgroep en milieucompartiment.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Schriftelijke enquĂȘte op basis van een steekproef onder bedrijven met 10 of meer werknemers in de delfstoffenwinning, industrie (exclusief Sociale werkvoorziening) en openbare energie- en watervoorziening. Ophoging met een schatter per bedrijfsgroep en bedrijfsgrootte. Het artikel Milieukosten van bedrijven (CBS, 2011) geeft een korte methodebeschrijving van het onderzoek.Definities: Milieukosten: De milieukosten zijn de jaarlijkse kosten van activiteiten waarmee men beoogt de toestand van het milieu te beschermen, te herstellen of te verbeteren. De milieukosten omvatten onder andere de kapitaallasten van milieu-investeringen (afschrijvingen, renten). De kosten van maatregelen, die een positief effect op het milieu hebben maar zichzelf binnen drie jaar terugverdienen, worden niet tot de milieukosten gerekend. Ook economische gevolgen van het invoeren van milieumaatregelen, bijvoorbeeld veranderingen in de afzet, behoren niet tot de milieukosten.Netto milieulasten: Door de betaalde milieuheffingen en de kosten voor uitbestede milieuactiviteiten bij de milieukosten van de eigen milieuactiviteiten op te tellen, en vervolgens de ontvangen subsidies in mindering te brengen, ontstaan de netto milieulasten.

Basistabel

StatLine: Milieukosten en -investeringen van bedrijven (CBS, 2021a)
StatLine: Milieukosten en -investeringen; bedrijven met >10 werknemers; kerncijfers (CBS, 2021b)

Geografische verdeling

Nederland

Andere variabelen

Milieu-investeringen, kosten van eigen milieuactiviteiten en netto milieulasten per bedrijfsgroep, bedrijfsgrootteklasse en milieucompartiment. Milieusubsidies en milieuheffingen per bedrijfsgroep en bedrijfsgrootteklasse.

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Milieukosten van bedrijven (CBS, 2011)

Betrouwbaarheidscodering

Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2022). Netto milieulasten in de industrie en energiesector, 2012-2020 (indicator 0426, versie 19 , 22 februari 2022 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.