Kosten en financiering

Milieu-investeringen in de industrie en energiesector, 1975-2019

In 2019 investeerden Nederlandse bedrijven met tien of meer werknemers in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening bijna 1,2 miljard euro in milieuvoorzieningen, ruim tweemaal zo veel als in 2017 toen 545 miljoen euro werd geïnvesteerd in het milieu.

Milieu-investeringen bedrijven in 2019 toegenomen

Bedrijven met tien of meer werknemers in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening hebben in 2019 voor 1 180 miljoen euro (voorlopig cijfer) in het milieu geïnvesteerd. Dat is 44 miljoen euro meer dan in 2018, toen het om een bedrag van 1 136 miljoen euro ging.
Van de totale milieu-investeringen in 2019 is ruim 90 procent (1 075 miljoen euro) besteed aan voorzieningen die tot een betere luchtkwaliteit en een schonere energievoorziening moeten leiden. Voor een betere waterkwaliteit is 65 miljoen euro uitgegeven. Verder is er 20 miljoen euro besteed aan de bestrijding van bodemverontreiniging, 15 miljoen euro aan het verwerken van afval, en 5 miljoen euro aan het beperken van geluidshinder en het voorkomen of beperken van aantasting van natuur en landschap (CBS, 2020a).
Milieu-investeringen kunnen jaarlijks behoorlijk fluctueren. De milieu-investeringen waren echter nooit eerder zo hoog als in 2016 (CBS, 2020a). Toen werd ruim 2,1 miljard euro geïnvesteerd in het milieu.

Grootste investeerders in het milieu

Voor de bedrijven met tien of meer werknemers geldt dat in 2018 de energiebedrijven veruit de hoogste milieu-investeringen hadden, andere grote investeerders waren de chemie en de voedingsmiddelenindustrie. Samen waren deze drie bedrijfstakken goed voor 80 procent van de totale milieu-investeringen in dat jaar (CBS, 2020b).

Definitie milieu-investering

Onder milieu-investeringen vallen investeringen in voorzieningen die bescherming, herstel of verbetering van het milieu bewerkstelligen en die zichzelf niet binnen drie jaar terugverdienen. Voorbeelden zijn lucht- en afvalwaterzuiveringsinstallaties en de aanleg van vloeistofdichte vloeren. Ook voorzieningen voor het winnen van hernieuwbare energie vallen eronder, zoals windmolens, zonnepanelen en installaties om biomassa te stoken.

Lopende prijzen

Alle bedragen in deze indicator zijn uitgedrukt in lopende prijzen. Dit zijn de bedragen die in de desbetreffende jaren daadwerkelijk zijn betaald. Voor meer informatie hierover lees de technische toelichting.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieu-investeringen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Milieu-investeringen in de industrie en energiesector

Omschrijving

Milieu-investeringen in de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening en waterwinning. In de gepresenteerde tijdreeks hebben de cijfers voor de jaren 1975-2011 betrekking op bedrijven met twintig of meer werknemers; voor jaren vanaf 2012 op bedrijven met tien of meer werknemers.Er worden twee grafieken gepresenteerd. In de eerste grafiek wordt een verdeling gegeven van de totale milieu-investeringen naar de milieucompartimenten water, lucht en overig (= afval, bodem, geluid en landschap). In de tweede grafiek wordt voor elk jaar de milieu-investering gepresenteerd als percentage van de totale investeringen. De waarden in deze grafiek geven de voortschrijdende gemiddelden over vijf jaar weer.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Schriftelijke enquête op basis van een steekproef onder bedrijven met 20 of meer werknemers (1975-2011), resp. 10 of meer werknemers (vanaf 2012) in de delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening en waterwinning. Ophoging gebeurt met een schatter per bedrijfsgroep en bedrijfsgrootte. Voor meer informatie zie de korte methodebeschrijving Milieukosten van bedrijven (CBS, 2011).
Door het uitbreiden van de waarneming van bedrijven met 20 of meer werknemers (CBS, 2014) naar bedrijven met 10 of meer werknemers (CBS, 2020a) is er tussen de tijdreeks t.e.m. 2011 en de tijdreeks beginnend met 2012 een zeer kleine trendbreuk van circa 2 procent in de hoogte van de milieu-investeringen.

Basistabel

StatLine: Milieukosten van bedrijven > 20 werknemers; kerncijfers, 1985-2012 (CBS, 2014)
StatLine: Milieukosten en -investeringen; bedrijven met >10 werknemers, kerncijfers CBS (2020a)
StatLine: Milieukosten en -investeringen van bedrijven (CBS, 2020b)

Geografische verdeling

Nederland.

Andere variabelen

In de StatLinetabel Milieukosten en -investeringen van bedrijven (CBS, 2020b) zijn gegevens opgenomen over milieu-investeringen, milieukosten en netto milieulasten naar enkele klassen van bedrijfsgrootte, bedrijfstak en -branche (volgens SBI2008) en milieucompartiment.

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Het artikel Milieukosten van bedrijven (CBS, 2011) geeft een korte methodebeschrijving van het onderzoek.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2020). Milieu-investeringen in de industrie en energiesector, 1975-2019 (indicator 0425, versie 18 , 10 november 2020 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.