Milieu-investeringen in de industrie en energiesector, 1975-2022

In 2022 investeerden Nederlandse bedrijven met tien of meer werknemers in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening 2,1 miljard euro in milieuvoorzieningen, dat is ruim 6 procent meer dan in 2021, toen minder dan 2,0 miljard euro werd geïnvesteerd in het milieu.


Voor de jaren 2018 en 2019 kunnen de investeringen niet per compartiment (lucht en energie, water en overig) worden uitgesplitst. Daarom wordt in de figuur die miljoenen euro's weergeeft voor die jaren alleen het totaal weergegeven.

Milieu-investeringen bedrijven in 2022 boven 2 miljard

Bedrijven met tien of meer werknemers in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening hebben in 2022 voor 2.100 miljoen euro (voorlopig cijfer) in het milieu geïnvesteerd. Dat is 128 miljoen euro meer dan in 2021, toen het om een bedrag van 1.972 miljoen euro ging. De milieu-investeringen waren met 2.876 miljoen euro veruit het hoogst in 2020 (CBS, 2023a). 
Van de totale milieu-investeringen in 2022 is 83 procent (1.750 miljoen euro) besteed aan voorzieningen die tot een betere luchtkwaliteit en een schonere energievoorziening moeten leiden. Voor een betere waterkwaliteit is 200 miljoen euro uitgegeven. Verder is er 155 miljoen euro besteed aan de bestrijding van bodemverontreiniging, het verwerken van afval, het beperken van geluidshinder en het voorkomen of beperken van aantasting van natuur en landschap (CBS, 2023a).
Milieu-investeringen kunnen jaarlijks behoorlijk fluctueren.

Grootste investeerders in het milieu

Voor de bedrijven met tien of meer werknemers geldt dat in 2021, het meest recente jaar met cijfers over milieu-investeringen per bedrijfstak, de energiebedrijven met 66 procent veruit de hoogste milieu-investeringen hadden. Andere grote investeerders waren de chemie, de aardolie-, de voedingsmiddelen- en de metaalindustrie. Samen waren deze vijf bedrijfstakken goed voor 96 procent van de totale milieu-investeringen in dat jaar (CBS, 2023b).

Wat zijn milieu-investeringen?

Onder milieu-investeringen vallen investeringen in voorzieningen die bescherming, herstel of verbetering van het milieu bewerkstelligen en die zichzelf niet binnen drie jaar terugverdienen. Voorbeelden zijn lucht- en afvalwaterzuiveringsinstallaties en de aanleg van vloeistofdichte vloeren. Ook voorzieningen voor het winnen van hernieuwbare energie vallen eronder, zoals windmolens, zonnepanelen en biomassa-installaties.

Lopende prijzen

Alle bedragen in deze indicator zijn uitgedrukt in lopende prijzen. Dit zijn de bedragen die in de desbetreffende jaren daadwerkelijk zijn betaald. Voor meer informatie hierover lees de technische toelichting.

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieu-investeringen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Milieu-investeringen in de industrie en energiesector

Omschrijving

Milieu-investeringen in de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening en waterwinning. In de gepresenteerde tijdreeks hebben de cijfers voor de jaren 1975-2011 betrekking op bedrijven met twintig of meer werknemers; voor jaren vanaf 2012 op bedrijven met tien of meer werknemers.
Er worden twee grafieken gepresenteerd. In de eerste grafiek wordt een verdeling gegeven van de totale milieu-investeringen naar de milieucompartimenten water, lucht en overig (= afval, bodem, geluid en landschap). In de tweede grafiek wordt voor elk jaar de milieu-investering gepresenteerd als percentage van de totale investeringen. De waarden in deze grafiek geven de voortschrijdende gemiddelden over vijf jaar weer.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Schriftelijke enquête op basis van een steekproef onder bedrijven met 20 of meer werknemers (1975-2011), resp. 10 of meer werknemers (vanaf 2012) in de delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening en waterwinning. Ophoging gebeurt met een schatter per bedrijfsgroep en bedrijfsgrootte. Voor meer informatie zie de korte methodebeschrijving Milieukosten van bedrijven (CBS).
Door het uitbreiden van de waarneming van bedrijven met 20 of meer werknemers (CBS, 2014) naar bedrijven met 10 of meer werknemers (CBS, 2023a) is er tussen de tijdreeks t.e.m. 2011 en de tijdreeks beginnend met 2012 een zeer kleine trendbreuk van circa 2 procent in de hoogte van de milieu-investeringen.

Geografische verdeling

-

Andere variabelen

In de StatLinetabel Milieukosten en -investeringen van bedrijven (CBS, 2023b) zijn gegevens opgenomen over milieu-investeringen, milieukosten en netto milieulasten naar enkele klassen van bedrijfsgrootte, bedrijfstak en -branche (volgens SBI2008) en milieucompartiment.

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Het artikel Milieukosten van bedrijven (CBS) geeft een korte methodebeschrijving van het onderzoek.

Betrouwbaarheidscodering
Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representa-tiviteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
21
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Milieu-investeringen in de industrie en energiesector, 1975-2022 (indicator 0425, versie 21,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.