Netto milieulasten in de industrie en energiesector, 2012-2022

De netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening zijn in 2022 met 15 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De chemische industrie, de voedings- en genotmiddelenindustrie en de delfstoffenwinning zijn samen goed voor meer dan de helft van de netto milieulasten.

Milieulasten vanaf 2016 fors gestegen

De totale netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening lagen in 2017 met 1,3 miljard euro 14 procent hoger dan in 2016 (CBS, 2023a). In 2015 lagen de netto milieulasten nog onder de 1 miljard (980 miljoen euro). Voorlopige cijfers over 2022 laten een forse stijging van 15 procent zien ten opzichte van 2021 (CBS, 2023b).

Hoge milieulasten om afval te voorkomen of te beperken

In 2021 werd 28 procent (491 miljoen euro) van de totale netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening besteed aan maatregelen om afval te voorkomen of te beperken. De netto milieulasten in verband met de kwaliteit van water, lucht en bodem bedroegen in 2021 respectievelijk 387, 329 en 120 miljoen euro.

Milieulasten het hoogst in de chemie

De chemische industrie heeft in 2021 met 404 miljoen euro de hoogste netto milieulasten van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening. Daarnaast zijn de netto milieulasten hoog in de delfstoffenwinning (126 miljoen euro), de voedings- en genotmiddelenindustrie (264 miljoen euro), de metaalindustrie (102 miljoen euro) en in de aardolie-industrie (119 miljoen euro).

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over milieulasten is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Netto milieulasten in de industrie en energiesector

Omschrijving

Netto milieulasten van bedrijven met 10 en meer werkzame personen in de delfstoffenwinning, industrie, en energie- en watervoorziening per bedrijfsgroep en milieucompartiment.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Schriftelijke enquête op basis van een steekproef onder bedrijven met 10 of meer werknemers in de delfstoffenwinning, industrie (exclusief Sociale werkvoorziening) en openbare energie- en watervoorziening. Ophoging met een schatter per bedrijfsgroep en bedrijfsgrootte. Het artikel Milieukosten van bedrijven (CBS) geeft een korte methodebeschrijving van het onderzoek.

Definities: 
Milieukosten: De milieukosten zijn de jaarlijkse kosten van activiteiten waarmee men beoogt de toestand van het milieu te beschermen, te herstellen of te verbeteren. De milieukosten omvatten onder andere de kapitaallasten van milieu-investeringen (afschrijvingen, renten). De kosten van maatregelen, die een positief effect op het milieu hebben maar zichzelf binnen drie jaar terugverdienen, worden niet tot de milieukosten gerekend. Ook economische gevolgen van het invoeren van milieumaatregelen, bijvoorbeeld veranderingen in de afzet, behoren niet tot de milieukosten.
Netto milieulasten: Door de betaalde milieuheffingen en de kosten voor uitbestede milieuactiviteiten bij de milieukosten van de eigen milieuactiviteiten op te tellen, en vervolgens de ontvangen subsidies in mindering te brengen, ontstaan de netto milieulasten.

Geografische verdeling

-

Andere variabelen

Milieu-investeringen, kosten van eigen milieuactiviteiten en netto milieulasten per bedrijfsgroep, bedrijfsgrootteklasse en milieucompartiment. Milieusubsidies en milieuheffingen per bedrijfsgroep en bedrijfsgrootteklasse.

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Milieukosten van bedrijven (CBS)

Betrouwbaarheidscodering
Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representa-tiviteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
21
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Netto milieulasten in de industrie en energiesector, 2012-2022 (indicator 0426, versie 21,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.